• Home
  • Povinnosti
  • Potrebuje e-shop súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov?

Potrebuje e-shop súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov?

By on 1 novembra, 2022 0 731 Views

Musíte získať súhlas zákazníka pred nákupom? Kedy je možné spracúvať osobné údaje zákazníka aj bez jeho súhlasu a v ktorých prípadoch je potrebné získať súhlas vopred?

E-shop pri predaji tovaru alebo služieb uzatvára so zákazníkom – spotrebiteľom tzv. spotrebiteľskú zmluvu. Zmluva je uzatvorená automaticky odoslaním a potvrdením objednávky.

Pre plnenie zmluvy, teda pre doručenie objednaného tovaru alebo služby zo strany e-shopu je samozrejme nutné, aby zákazník poskytol svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresu pre doručenie, telefón, e-mail.

To, či e-shop potrebuje od zákazníka vopred súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, upravuje Zákon o ochrane osobných údajov 122/2013. Ten hovorí o tzv. právnom základe spracúvania osobných údajov. V prípade e-shopu je právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v e-shope zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Ak teda e-shop spracúva osobné údaje s účelom plnenia (spotrebiteľskej) zmluvy, môže osobné údaje spracúvať vo svojom systéme aj bez súhlasu zákazníka.

§ 10, odsek 3 Zákona na ochranu osobných údajov hovorí, že:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby

To v praxi znamená, že od zákazníka nemusíte v e-shope žiadať súhlas so spracovaním údajov. Nemusíte mať v e-shope zaškrtávacie políčko s textom „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ a v obchodných podmienkach nemusíte mať formuláciu „Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov“.

Toto platí len v prípade, ak zákazníkom neodosielate žiadne marketingové infromácie (e-mail s novinkami, akciami, zľavami, newsletter a pod.), teda len ak spracúvate osobné údaje zákazníka výlučne len pre vybavenie objednávky.

Aj keď nepotrebujete súhlas zákazníka na spracovanie jeho osobných údajov, v súvislosti s ochranou osobných údajov si musíte splniť niektoré informačné povinnosti.

Tieto informácie môžete zákazníkovi sprístupniť napríklad ako súčasť obchodných podmienok.

Zákazník sa z nich musí dozvedieť:

  • identifikačné údaje prevádzkovateľa e-shopu,
  • na aký účel sa osobné údaje zákazníka spracúvajú (teda pre plnenie spotrebiteľskej zmluvy),
  • zoznam alebo rozsah osobných údajov (napr. meno, priezvisko, titul, adresa, adresa pre doručenie, telefón, e-mail…),
  • tretie strany, ktorým poskytnete osobné údaje (teda kuriérske spoločnosti, Slovenská pošta a pod.),
  • poučenie o právach zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Odosielate newsletter?

Akonáhle zákazníkom chcete odosielať newsletter alebo akékoľvek obchodné ponuky, na takúto marketingovú činnosť už potrebujete jeho súhlas. Tento súhlas vám zákazník musí udeliť dobrovoľne,  a musí sa na odber newslettra sám aktívne prihlásiť. Nemôžete newsletter z e-shopu odosielať zákazníkovi bez jeho vysloveného súhlasu alebo len na základe nákupu vo vašom e-shope.

Len pripomenieme, že pre odosielanie newslettra musíte svoj e-shop zaregistrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov (ako „Informačný systém marketing“).