Ako ochrániť svoj nový projekt v ČR

By on 13 novembra, 2022 0 1178 Views

Máte na Slovensku úspešný projekt a radi by ste s ním expandovali k našim západným susedom? Je dôležité dať si pozor na situáciu, kedy by vás na tamojšom trhu predbehla s rovnakou značkou vaša konkurencia. Tomu sa dá predísť pomocou ochrannej známky. Spísali sme pre vás postup nevyhnutný na dosiahnutie ochrany podľa českého práva.

 

Čo je ochranná známka podľa českého práva?

Zákon o ochranných známkach stanovuje, že „ochrannou známkou môže byť za podmienok stanovených týmto zákonom akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, farby, kresby, písmená, číslice, tvar výrobku alebo jeho obal alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé odlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby od výrobkov alebo služieb inej osoby“.

Označenie tak musí spĺňať formu, ktorú stanovuje zákon a musí spĺňať tzv. rozlišovaciu spôsobilosť. Práve vďaka nej vás neodmysliteľne odlíši od konkurencie. Kolízia časti známky s označením už zaregistrovanej známky, prípadne mnohosť podobných zápisov či príliš všeobecný názov vám na úrade neprejdú.

 

Čo môžete pomocou ochrannej známky chrániť?

Ochranná známka je formou duševného vlastníctva, ktorá môže mať niekoľko podôb:

  • slovná – označenie buď iba slovom alebo v kombinácii s grafickým znázornením,
  • obrazová – typickým príkladom sú logá značiek,
  • priestorová (trojrozmerná) – určite poznáte typický tvar fľaše Coca-Cola, ale priestorovou ochrannou známkou je napríklad aj obal čokolády Toblerone,
  • kombinovaná – buď ide o kombináciu všetkých vyššie spomínaných bodov alebo napríklad iba loga s textom,
  • tvorená farbou – pri tomto označení je nevyhnutné dôkladné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti. Často sa v tejto súvislosti zmieňuje modro-strieborná kombinácia značky Red Bull.

Všetko, čo sme vymenovali vyššie, je definíciou vašej značky. Až po registrácii sa potom označenie stáva ochrannou známkou.

„Kým sa pustíte do registrácie ochrannej známky, je vhodné si v českom obchodnom a živnostenskom registri overiť, že názov už nepoužíva niekto iný. Následne si v databáze ochranných známok skontrolujte, či označenie nezaregistroval pred vami už niekto iný. Nakoniec si vyberte a premyslite správnu triedu ochrannej známky,“ zhŕňa vhodný postup Ondřej Preuss, zakladateľ služby Dostupný advokát.

 

Ako prebieha registrácia českej ochrannej známky?

Ochrannú známku môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (teda ktokoľvek). Podstatné je, že osoba, ktorá nemá na území Českej republiky skutočný obchodný alebo priemyselný závod, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, musí byť v konaní o ochranných známkach zastúpená. Samozrejme máte možnosť nechať sa zastúpiť advokátom alebo patentovým zástupcom.

Registrácia sa vykonáva na Úrade priemyselného vlastníctva. Už samotným podaním prihlášky vám vzniká právo prednosti. Tým zamedzíte ostatným, aby mali možnosť zaregistrovať si rovnakú alebo zameniteľnú ochrannú známku.

 

S čím treba v procese registrácie ochrannej známky počítať?

  • Úrad preskúma, či má prihláška všetky formálne náležitosti a či je možné ochrannú známku zaregistrovať.
  • V ďalšej fáze úrad prihlášku zverejní a verejnosť môže v lehote 3 mesiacov podať námietky a pripomienky. K námietkam máte samozrejme možnosť sa vyjadriť.
  • Priemerná doba konania (od podania prihlášky po zapísanie) sa pohybuje v rozmedzí 5 až 12 mesiacov.
  • Prihlásenie ochrannej známky vás bude stáť minimálne 5 000 Kč a jej ochranu je možné ďalej predlžovať, po zaplatení správneho poplatku 2 500 Kč, vždy o 10 rokov.
  • Základný poplatok umožňuje registráciu až do 3 tried služieb a výrobkov. Za každú ďalšiu musíte uhradiť príplatok 500 Kč.

Ochranná známka platí na území Českej republiky. Ak by ste plánovali expanziu, je možné registrovať aj európske alebo medzinárodné ochranné známky.

 

Aké práva vám náležia pro registrácii ochrannej známky?

Ako vlastník ochrannej známky máte výlučné právo na jej užívanie. Nikto ďalší ju teda nesmie používať a kopírovať. Môžete tiež používať symbol ®, ktorý symbolizuje zapísanú známku.

Ochranná známka vám dáva garanciu, že nikto iný nesmie bez vášho súhlasu rovnakú alebo zameniteľnú ochrannú známku na rovnaké či podobné výrobky a služby používať.

Ak by sa tak stalo, môžete požiadať súd, aby nariadil stiahnutie výrobku alebo služby z trhu a vám tak vzniká nárok na náhradu prípadnej škody. Iné to je v prípade, ak by ste z vlastnej vôle chceli poskytnúť inému subjektu právo vašu ochrannú známku používať. To je možné vďaka licenčnej zmluve, v ktorej si stanovíte všetky podmienky a poplatky.

Porušovanie práv z ochrannej známky je trestným činom, za ktorý môže byť páchateľ potrestaný zákazom činnosti, prepadnutím veci alebo odňatím slobody.