Ako sa počítajú dni na reklamáciu?

Avatar photo By on 12 novembra, 2022 0 3896 Views

Reklamovať zakúpený tovar je základným právom zákazníka. Avšak, aj reklamácia má svoje pravidlá, z ktorých na prvom mieste je dodržanie jej lehoty. Pri jej nedodržaní máte jednoducho smolu. Je preto dôležité urobiť si jasno v tom, kedy a za akých podmienok je možné prípadný nepodarok vrátiť či vymeniť. Viac si o tom povieme v našom článku.

Dĺžka záručnej lehoty

V súvislosti s reklamáciou je dôležitá dĺžka záručnej lehoty. To je to prvé, na čo by sme pri kúpe tovaru mali myslieť. Podmienky záručnej lehoty upravuje § 620 Občianskeho zákonníka, ktorý ju stanovuje na 24 mesiacov. V prípade, ak ide o použitú vec, predávajúci sa s kupujúcim môže dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov (ak ide o konečného spotrebiteľa, nie o podnikateľský subjekt).

Obchodný zákonník tiež upravuje rozsah záruky na zakúpený tovar a uplatňovanie zodpovednosti za chyby zakúpeného tovaru.

Pozor si treba dať najmä na to, aby bol kupujúcemu zároveň so zakúpeným tovarom vystavený aj doklad o kúpe výrobku. Podľa § 16 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon“), musí spĺňať nasledovné znaky:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby
 • adresa prevádzkarne
 • dátum predaja
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Počítanie dní reklamácie 

Zákon podľa § 18 ods. 4 ukladá predávajúcemu povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Za vybavenie reklamácie sa pritom rozumie:

 • ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku
 • výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku
 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Občiansky zákonník zase stanovuje lehotu na reklamáciu. Je určená takým spôsobom, že začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, a ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Znamená to, že ak si zákazník uplatnil reklamáciu 30. septembra, lehota začína plynúť 1. októbra.

TIP

Ak obchodník zákonnú lehotu na vybavenie reklamácie nedodrží, môžete sa obrátiť na príslušný inšpektorát SOI – podľa sídla predávajúceho. K podaniu budete musieť priložiť kópie dokladov – doklad o zaplatení za výrobok a potvrdenie o uplatnení reklamácie. Následne inšpektorát vykoná u predávajúceho kontrolu. 

Dôležité je tiež si uvedomiť, že reklamácia sa počíta v kalendárnych, nie pracovných dňoch. Posúva sa len v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na štátny sviatok alebo víkend. Vtedy je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zdroj: pexels.com

Reklamácia tovaru zakúpeného online

Na nákup tovaru cez internet nemá SOI dosah. V súvislosti s kupujúcim a internetovým predajcom (napríklad e-shop) ide o občiansko – právny vzťah. V prípadnom spore rozhoduje príslušný súd, a to v rámci sporu medzi fyzickými osobami.

Na nákup v e-shope sa vzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Zákazník má pritom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Samozrejme len v prípade, že si predávajúci splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona.

Majiteľ e-shopu porušuje zákon tiež vtedy, keď vrátený tovar v zákonnej lehote neprevezme. Rovnako aj v prípade, kedy zákazníkovi nevráti zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Zdroj: pexels.com

Praktické rady

Pripravili sme pre vás zopár praktických rád, ako sa vyhnúť prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii.

 • Doklad o zakúpení výrobku – zákon neustanovuje, akým dokladom sa musíte preukázať. Samozrejme, najlepšie je preukázať sa dokladom o kúpe a záručným listom. Pomôcť vám môže aj výpis z účtu.
 • Pôvodný obal – ak vám niekto nezoberie reklamáciu z dôvodu, že výrobok už nemá pôvodný obal, zavádza vás. Takáto povinnosť neexistuje a predávajúci musí reklamáciu prijať.
 • Záruka – dobre si skontrolujte, či je tovar ešte v záruke. Záruka je prvé, čo si predajca overí. Pozor si dajte najmä pri predĺženej záruke, kde môžu byť podmienky iné, ako pri zákonnej dvojročnej záruke.
 • Nová záručná lehota – ak v rámci reklamácie prišlo ku výmene tovaru, začína plynúť nová záručná lehota.
 • Čas od zakúpenia výrobku – je dôležitý najmä z dôvodu, že ak výrobok dáte na reklamáciu pred uplynutím 12 mesiacov od jeho zakúpenia, predávajúci ju nemôže zamietnuť bez odborného posúdenia znalca. Po 12 mesiacoch už ju môže predávajúci zamietnuť aj bez odborného posúdenia, je však povinný poučiť vás o tom, komu môžete výrobok zaslať na odborné posúdenie.
 • Pri nákupe cez internet si ihneď skontrolujte zásielku.
 • Uplatnenie reklamácie je bezplatné – voči predávajúcemu si môžete navyše uplatniť všetky nevyhnutné náklady, ktoré vám vznikli v súvislosti s vybavovaním reklamácie.

Záver

Pri nákupe tovaru z kamenného obchodu upravuje reklamačné podmienky zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Podmienky záručnej lehoty zase Obchodný zákonník. Pri nákupe tovaru cez internet ide o občiansko – právny vzťah a prípadné spory rieši súd. Pamätajte tiež, že tovar zakúpený v e-shope môžete vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Nezabudnite, že dni na reklamáciu sa počítajú v kalendárnych, nie pracovných dňoch. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie), máte ako zákazník právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí, prípadne požiadať o výmenu tovaru za nový.