• Home
  • Rady a tipy
  • Môžem predávať doma vyrobené mydlá alebo „home made“ kozmetiku?

Môžem predávať doma vyrobené mydlá alebo „home made“ kozmetiku?

By on 10 novembra, 2022 0 1972 Views

Otázka: Vyrábam doma mydlá a mydlové kytice. Môžem predávať takúto „home made“ kozmetiku?

Odpoveď: Nie.

Vyrábať doma mydlá alebo iné kozmetické výrobky nie je dovolené. Takisto nie je možné ani predávať takto vyrobené domáce kozmetické výrobky, ani v kamennej predajni, ani v e-shope, cez Facebook či webstránky typu Sashe a pod.

Výroba kozmetických výrobkov, kam patria aj mydlá, je možná len za predpokladu, že máte:

  1. oprávnenie na podnikanie,
  2. schválenie priestorov od hygieny,
  3. odbornú a zdravotnú spôsobilosť,
  4. zavedenú správnu výrobnú prax,
  5. vypracovanú informačnú zložku o výrobku (vrátane správy o jeho bezpečnosti),
  6. ohlásený výrobok v CPNP portále,
  7. výrobok označený predpísanými údajmi.

Najväčší zádrhel je práve vo výrobe „doma“. Bytové priestory (či už dom alebo byt) nemôžu byť schválené ako priestory na podnikanie a zároveň na bývanie. Preto nie je možné doma vyrábať kozmetické výrobky, ani mydlá, ak sú určené na podnikateľské účely (napríklad na predaj v e-shope alebo kamennej predajni).

Takisto nie je možné kozmetické výrobky označovať ako „home made“, „domáce“ či „vyrobené doma“. K tomu Úrad verejného zdravotníctva dodáva:

Ak výrobca tvrdí o výrobku, že bol vyrobený doma, a výrobok bol skutočne vyrobený v bytových priestoroch, napríklad v kuchyni, potom uvedené tvrdenie je síce pravdivé, ale poukazuje na to, že pri výrobe neboli dodržané legislatívne požiadavky, napríklad, že výrobné priestory neboli posúdené a nemajú rozhodnutie miestne príslušného regionálneho úradu na ich uvedenie do prevádzky, výrobky neboli vyrábané podľa správnej výrobnej praxe a spochybniteľná môže byť aj bezpečnosť samotného výrobku. Podľa legislatívnych požiadaviek kozmetické výrobky vyrobené na účely zisku, teda na predaj spotrebiteľom, nemôžu byť vyrábané v bytových priestoroch a tvrdenie „vyrobené doma“ alebo „domáce“ je nekalá obchodná praktika.

Nemôžem sa vyhnúť predpisom tak, že mydlo označím ako „dekoračný predmet“?

Nie, ani toto nie je možné. Úrad verejného zdravotníctva hovorí, že dekoračné výrobky alebo suveníry musia spĺňať požiadavku na bezpečnosť a uvádzajú sa na trh v zmysle nariadenia č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré okrem iného upravuje povinnosti výrobcov, dovozcov, dodávateľov, predávajúcich ako aj požiadavky na bezpečnosť výrobku, ak požiadavky na bezpečnosť alebo obmedzenie rizík neustanovujú osobitné predpisy.

Bezpečným výrobkom je ten výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa.

Z uvedeného vyplýva, že dekoratívne mydlo alebo mydlo suvenír musí byť bezpečné za bežných podmienok použitia – teda ak bolo vyrobené na účely dekorácie alebo suveníru, ale aj za podmienok racionálne predvídateľných – ak bude použité ako mydlo – na umývanie. Keďže mydlo je kozmetický výrobok a existuje právny predpis (nariadenie 1223/2009), ktorý ustanovuje požiadavky na jeho bezpečnosť, výrobok musí spĺňať požiadavky ustanovené v tomto predpise.

Na základe vyššie uvedeného, musí byť dekoračné mydlo alebo mydlo suvenír uvedené na trh ako kozmetický výrobok.