Reklamácia batérie: Záručná doba vs. životnosť

Avatar photo By on 12 novembra, 2022 0 6039 Views

Niekedy sa stane, že si kúpime mobilný telefón, prípadne iné zariadenie na batériu. Čo ale robiť, keď batéria v ňom odíde alebo stratí svoju kapacitu? Riešením je samozrejme reklamácia, ktorá ale má svoje pravidlá, najmä v spojitosti so záručnou dobou. Pokiaľ sa o tom chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej. 

Legislatíva

Vo všeobecnosti sa záručná doba na tovar riadi ustanoveniami podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Vzťahuje sa na vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru zákazníkom a trvá 24 mesiacov. Na základe týchto ustanovení nie je možné túto zákonnú záručnú dobu skrátiť. Pochopiteľne, v prípade ak ide o použitú vec, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Za vadu tovaru sa pritom považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá, a v dôsledku ktorej je následne možnosť využitia veci podstatne znížená. Vzťahuje sa to aj na batériu.

V prípade batérií to však nie je tak jednoduché. Záruka sa totiž vzťahuje na chyby materiálu a na konštrukčné chyby. Nevzťahuje sa na kapacitu a životnosť batérie. Znižovanie kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie. 

Záručná doba a životnosť

V prípade batérií je dôležité poznať súvis medzi záručnou dobou a životnosťou batérie. Záručná doba na tovar sa vzťahuje k opotrebovaniu veci, ku ktorému dochádza pri jej bežnom používaní. Ináč povedané, záruku si môžete uplatniť iba pri poškodení batérie. Záručná doba pritom začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

Naproti tomu životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, prípadne aj so spôsobom jej nabíjania, vybíjania či uskladnenia. Z toho dôvodu sa používa paušálna doba životnosti, ktorá je 6 mesiacov. Treba však pamätať na to, že ide o životnosť batérie a nie o jej záručnú dobu. Záručnú dobu totiž nemožno zamieňať za životnosť výrobku. Ako sme už v článku zmienili, životnosť batérie prirodzene klesá s jej používaním

TIP

Ak zakúpite akumulátor (batériu) samostatne alebo ako súčasť iného produktu, reklamovať ho môžete ako čokoľvek iné po zákonom stanovenú dobu 24 mesiacov, napríklad, ak pôjde o konštrukčnú alebo materiálovú vadu. Ak ale po dobe dlhšej ako 6 mesiacov prídete reklamovať batériu kvôli poklesu jej kapacity, s najväčšou pravdepodobnosťou neuspejete.

Reklamácia

Reklamáciu batérie je vo všeobecnosti možné uplatniť iba s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom. Ako zákazník ste povinný v prípade zistenia vady batérie uplatniť jej reklamáciu bezodkladne a ďalej ju nepoužívať, a to priamo u predávajúceho alebo aspoň u osoby na to určenej. 

Reklamačný proces následne postupuje podľa pokynov servisného strediska. Avšak pri nedodržaní pokynov nie je možné žiadať náhradu nákladov spojených s reklamáciou. Servisné stredisko posiela postup reklamácie aj písomnou formou, najčastejšie poštou na adresu kupujúceho, prípadne i mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

Predávajúci má za povinnosť vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie pritom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená, a ktorú nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. 

Po uplynutí lehoty na reklamáciu a jej nevybavení vám ako spotrebiteľovi vzniká nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, prípadne máte právo na výmenu.

Zdroj: pixabay.com

Ako zvýšiť životnosť batérie?

Životnosť batérie je jedným zo základných parametrov, o ktorý sa budete pri jej kúpe zaujímať. Je stanovená jednoduchým pravidlom – čím vyššia frekvencia používania batérie, tým sa životnosť skracuje. Závisí tiež od spôsobu nabíjania, dodržiavania upozornení od výrobcu či počtu nabití. 

V súčasnosti ak je reč o batérii, zvyčajne sa vám vybaví smartfón alebo inteligentné hodinky. V ich prípade je dôležité udržiavať batériu aspoň v mierne nabitom stave. Nepoužívané batérie sa približne do jedného mesiaca sami vybijú. 

Pamätajte ale, že pri batérii ponechanej vo vybitom stave dlhšie ako jeden týždeň, môže dôjsť k jej nezvratnému poškodeniu a nefunkčnosti. Ak necháte poškodenú alebo nefunkčnú batériu v prístroji, môže vám dokonca zapríčiniť znehodnotenie celého prístroja.

TIP

Smartfón alebo inteligentné hodinky nikdy nepokladajte na parapetu pri okne alebo ich nenechávajte dlhšiu dobu v rozpálenom vnútrajšku auta. Životnosť batérie to môže výrazne znížiť.

Tiež platí pravidlo, že Li-ion batérie v smartfóne je najlepšie nabíjať čo možno najčastejšie, ako sa len dá. Smartfónu ani samotnej batérii tým nijak neublížite. Avšak vyššie teploty a najmä vystavovanie smartfónu priamemu slnečnému lúču vám zníži životnosť batérie rýchlejšie.

Zdroj: pixabay.com 

Všeobecné pravidlá

Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako predĺžiť životnosť batérie:

  • Pred prvým použitím skontrolujte batériu a stav jej nabitia
  • Dodržiavajte pokyny od výrobcu.
  • Nevybíjajte batériu do úplného vybitia – najmä v prípade elektrických dopravných prostriedkov (napríklad e-kolobežky). 
  • Batériu nenabíjajte pri veľmi nízkej alebo veľmi vysokej teplote.
  • V prípade akumulátorov je tiež dôležité odpojiť nabíjací kábel hneď, ako sa nabije.
  • Smartfón, inteligentné hodinky či iné zariadenia si nenabíjajte cez noc
  • Ak plánujete batériu dlhšie nepoužívať, pred uskladnením ju nabite do plna, aby sa predišlo jej úplnému vybitiu.

Záver

Záručná doba v súvislosti s reklamovaním batérie sa riadi ustanoveniami podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záruka sa však vzťahuje iba na chyby materiálu a na konštrukčné chyby batérie. Nevzťahuje sa na jej kapacitu či životnosť, a to z dôvodu, že znižovanie kapacity batérie nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie.
V prípade batérie je na úbytok kapacity batérie záruka len 6 mesiacov. V iných prípadoch platí štandardná záručná doba 24 mesiacov. Pri batérii v použitom výrobku, napríklad smartfóne, je zvyčajne záručná doba 12 mesiacov.