Predaj potravín cez internet

By on 11 novembra, 2022 0 1988 Views

Máte e-shop s potravinami? Prečítajte si, aké povinnosti máte pri predaji potravín v e-shope.

Predaj potravín v e-shope má okrem všeobecných povinností aj niektoré špecifiká. Tie základné povinnosti, ktoré má každý e-shop, rozoberáme v článku Aké registračné a informačné povinnosti má e-shop. V nasledujúcom texte sa pozrieme na povinnosti, ktoré sa priamo týkajú predaja potravín v e-shopoch.

Nasledujúce povinnosti sa týkajú všetkých e-shopov, ktoré predávajú akékoľvek potraviny, vrátane výživových doplnkov, nápojov, alkoholu, vína a pod.

Registrácia na štátnej veterinárnej a potravinovej správe

Ak predávate potraviny cez internet, musíte sa zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku. Túto povinnosť má každý, kto vykonáva akúkoľvek činnosť s potravinami (predaj, distribúcia, výroba, dovoz, spracovanie a pod.). Nariaďuje to Zákon o potravinách č. 152/1995, ktorý od roku 2015 špecificky ukladá povinnosti aj pri predaji potravín cez internet (tzv. predaj na diaľku).

Vašou povinnosťou je oznámiť začiatok predaj potravín cez internet a prípadnú akúkoľvek významnú zmenu činnosti. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor si môžete stiahnuť tu (pdf, 240kB). Oznámenie treba odoslať alebo doručiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podľa sídla vášho podnikania. Pozrite si zoznam a kontakty na regionálne veterinárne a potravinové správy.

Ak si túto povinnosť registrácie nesplníte, hrozí vám pokuta od 100 až do 100.000 EUR.

Podrobnosti o tejto registračnej povinnosti nájdete v našom článku Predávate potraviny? A máte povinnú registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe?

Sklad potravín

Potraviny, ktoré cez internet predávate, musíte niekde skladovať. Váš sklad musí spĺňať požiadavky na skladovanie potravín a musí byť schválený „hygienou“, teda od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pozrite si požiadavky na sklad potravín a podrobnosti o schválení skladu hygienou.

Podľa Zákona o potravinách musíte zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu. Musíte zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov.

Musíte vykonávať dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa zákona. O týchto činnostiach si musíte viesť záznamy.

Musíte kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi. Ďalej musíte zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu.

Musíte potraviny uchovávať podľa inštrukcií, ktoré sú na obale potraviny. To znamená, že ak je na potravine uvedené „skladujte pri teplote do 21°C na suchom a tmavom mieste“, musíte tieto potraviny skladovať v takýchto podmienkach.

Rýchlo sa kaziace potraviny musíte uchovávať trvale schladené a zmrazené potraviny uchovávať trvale zmrazené.

Hygiena

Všetci zamestnanci (aj majiteľ firmy), ktorí prichádzajú do styku s potravinami, musia byť poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa predpisu. Pozrite si podrobnosti o hygienickom školení a čo musí obsahovať.

Ďalej všetci, čo vo vašom e-shope prichádzajú do styku s potravinami, musia mať tzv. zdravotný preukaz (zdravotná spôsobilosť) a tiež tzv. hygienické minimum (odborná spôsobilosť).

Záručná doba a reklamačné podmienky

Nezabudnite v obchodných podmienkach špecificky uviesť, aká je záručná doba pre potraviny (keďže sa odlišuje od štandardnej 24-mesačnej záručnej doby podľa zákona).

Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu. Viac v článku Aká je záručná doba na tovar. Potraviny majú svoje pravidlá aj pri uplatnení reklamácie, keďže ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze. Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia a na ktorých je uvedený dátum v tvare „Spotrebujte do“ je možné reklamovať najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Zákazníka musíte v obchodných podmienkach upozorniť aj na to, že pri niektorých potravinách nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Musíte uviesť, o ktoré druhy tovaru sa jedná (tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ). Viac v článku E-shopy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

V súvislosti s predchádzajúcimi bodmi odporúčame prečítať si, čo je dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti.

Orgány dozoru

V obchodných podmienkach a/alebo v kontaktných údajoch nezabudnite uviesť orgán dozoru, ktorým je v prípade predaja potravín nielen tradičná Slovenská obchodná inšpekcia, ale aj regionálny úrad verejného zdravotníctva a regionálna veterinárna a potravinová správa. Uviesť by ste mali aj adresu. Pozrite si článok o orgánoch dozoru.

Informácie o potravinách v e-shope

Pri predaji potravín cez e-shop musíte pri potravinách uvádzať všetky povinné informácie. Pozrite si, ktoré informácie musíte uviesť v e-shope pri každom ponúkanom potravinovom výrobku. Od decembra 2013 sú napríklad povinné aj výživové údaje pri potravinách.

Výnimku z povinných údajov pri predaji v e-shope má informácia o dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti. Prečítajte si viac v článku Poradňa: Je dátum spotreby povinný údaj pri predaji potravín v e-shope?

Zákaz zdravotných tvrdení o liečivých účinkoch

Osobitne upozorňujeme na zdravotné tvrdenia, resp. liečivé účinky pripisované potravinám. Nesmiete ich uvádzať ani na etikete a ani v e-shope v popise produktu. To platí aj pre bylinkové čaje. Vyslovene to zakazuje EÚ nariadenie č. 1169/2011, ktoré hovorí:

Informácie o potravinách nesmú pripisovať žiadnej potravine takú vlastnosť, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť, ani sa odvolávať na takéto vlastnosti.

To platí aj pre reklamu a propagáciu potravín, teda ani v reklamnom banneri či inej inzercii nesmiete takéto liečivé tvrdenia uvádzať.

Informácie na obale potraviny

Všetku vyššie uvedené povinné informácie musia byť aj na obale potravín, ktoré dodáte zákazníkom. Informácie musia byť v slovenskom jazyku. Nezabudnite, že nesmiete meniť, odstraňovať ani zakrývať údaje, ktorú sú na pôvodnom obale. Pozrite si článok Aké informácie musia byť na výrobkoch.

Informácie v e-shope

Zákon o potravinách 152/1995 určuje, aké informácie musíte vo svojom internetovom obchode zverejniť, ak predávate potraviny:

  1. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,
  2. názov potraviny alebo výživového doplnku,
  3. cenu potraviny alebo výživového doplnku,
  4. dodacie podmienky a náklady na dodanie,
  5. platobné podmienky,
  6. obchodné podmienky.

Samozrejme, zároveň platí aj povinnosť zverejniť všetky ďalšie informácie podľa ostatných zákonov – pozrite článok Aké informácie musí mať podnikateľ na svojom webe.

A napokon netreba zabudnúť ani na ostatné povinné informácie, ktoré je každý e-shop povinný zverejniť – tzv. obchodné podmienky. Prečítajte si, čo musia obsahovať obchodné podmienky e-shopu?

Ďalšie podmienky predaja potravín cez internet

Nesmite v e-shope predávať potraviny neznámeho pôvodu.

Samozrejme, nesmiete predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti

Ku každej potravine, ktorú máte na sklade, musíte vedieť preukázať jej pôvod – odkiaľ alebo od koho ste ju nadobudli (doklad o pôvode tovaru – faktúra, dodací list a pod.).