• Home
 • Rady a tipy
 • Test pre absolvovanie prípravy na získanie príspevku na podnikanie v roku 2015

Test pre absolvovanie prípravy na získanie príspevku na podnikanie v roku 2015

By on 14 novembra, 2022 0 1898 Views

Chcete získať príspevok na podnikanie? Pozrite si 100 otázok, ktoré vás čakajú v teste na konci prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti.

Ak uvažujete o získaní príspevku na podnikanie z úradu práce, potom už možno viete, že môžete bezplatne absolvovať prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti.

Túto prípravu vám zabezpečí úrad práce. Je bezplatná. Do mája tohto roku bola príprava povinnou podmienkou pre získanie príspevku na podnikanie, v súčasnosti je absolvovanie prípravy dobrovoľné.

V prípade, ak sa rozhodne prípravu absolvovať, táto sa končí záverečným testom. Písomný test slúži na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

K testu je 100 otázok týkajúcich sa podnikania. Toto je aktualizovaná verzia pre rok 2015.

Tip: Pripravili sme pre vás aj vypracované odpovede na otázky z testu.

A tu je zoznam otázok:

 1. Čo je živnosťou podľa zákona o živnostenskom podnikaní?
 2. Čo nie je živnosťou podľa zákona o živnostenskom podnikaní?
 3. Aké sú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami?
 4. Kedy vzniká u fyzickej osoby spôsobilosť na právne úkony?
 5. Kedy vzniká živnostenské oprávnenie?
 6. Aké inštitúcie vydávajú výpis zo živnostenského registra?
 7. Ako sa člení živnostenský register?
 8. Kedy podnikateľ oznámi príslušnému živnostenskému úradu zriadenie prevádzkarne?
 9. Čo sa preukazuje dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ukončenia ktorej neuplynuli viac ako tri roky?
 10. Musí živnostenský úrad uložiť pokutu pri zistení porušenia živnostenského zákona?
 11. Do kedy je možné odvolať sa proti uloženiu blokovej pokuty?
 12. Akú registráciu zabezpečí za podnikateľa odbor živnostenského podnikania obvodného úradu cez jednotné kontaktné miesto?
 13. Akým spôsobom je možné platiť správne poplatky na obvodnom úrade?
 14. Kedy je potrebné zaplatiť správny poplatok na živnostenskom úrade?
 15. Ktoré inštitúcie vykonávajú štátnu správu v živnostenskom podnikaní?
 16. Môže podnikateľ prevádzkovať viac živností?
 17. Môže fyzická osoba ohlásiť živnosť živnostenskému úradu aj poštou?
 18. Je podnikateľ povinný ohlasovať živnostenskému úradu zmeny údajov uvedených v ohlásení?
 19. Môže živnostenský úrad zrušiť podnikateľovi živnostenské oprávnenie?
 20. Dokedy je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu ukončenie podnikania?
 21. Aká je minimálna doba pozastavenia živnostenského oprávnenia?
 22. Aká je maximálna doba pozastavenia živnosti?
 23. V akej lehote vydá živnostenský úrad  osvedčenie o živnostenskom oprávnení?
 24. Aké údaje obsahuje obchodné meno podnikateľa – fyzickej osoby?
 25. Aký je názov miestne príslušného živnostenského úradu pre občana SR s trvalým pobytom na Slovensku?
 26. Kde je platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané podľa živnostenského zákona v Slovenskej republike?
 27. Je prekážkou prevádzkovania živnosti strata bezúhonnosti?
 28. Musí byť zodpovedný zástupca u podnikateľa – fyzickej osoby v pracovnom pomere, pokiaľ sa nejedná o manžela alebo o príbuzného v priamom rade?
 29. Ktoré úrady prideľujú identifikačné číslo organizácie (IČO)?
 30. Aké sú základné druhy živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní?
 31. Aký doklad sa považuje za preukaz živnostenského oprávnenia?
 32. Môžem na základe živnostenského oprávnenia vydaného na Slovensku podnikať v zahraničí?
 33. Ktoré sú hlavné normy – zákony, ktoré upravujú postavenie podnikateľov?
 34. Čo sa rozumie pod pojmom prevádzkareň?
 35. Je finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo živnosťou a od kedy ho môžem vykonávať?
 36. Môže sa živnostník pri prevádzkovaní živnosti zamestnať v pracovnom pomere?
 37. Predkladá slovenská fyzická osoba príslušnému živnostenskému úradu aj výpis z registra trestov?
 38. Osoba, ktorá podniká ako živnostník (fyzická osoba) ručí za svoje záväzky z podnikania?
 39. Aký údaj nie je uvedený na živnostenskom osvedčení vydanom fyzickej osobe?
 40. Aká je to voľná živnosť?
 41. Čo sa považuje za porušenie zákona o živnostenskom podnikaní?
 42. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe obsahuje:
 43. Ktorý úrad poskytne príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti?
 44. Komu sa poskytuje príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona o službách zamestnanosti?
 45. Aká je celková cena práce pre stanovenie výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti?
 46. Aké typy obchodných spoločností sú podľa Obchodného zákonníka?
 47. Aká je maximálna výška oprávneného výdavku pri nákupe nového zariadenia alebo vybavenia  nehmotného charakteru?
 48. Čo nie je možné považovať za oprávnené výdavky?
 49. Kde sa podáva žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 49 zákona o službách zamestnanosti?
 50. Ktorá inštitúcia je v súčasnosti správcom dane z pridanej hodnoty?
 51. Kde je podnikateľ povinný predložiť prihlášku k registrácii registračnej pokladni?
 52. Aká je % sadzba preddavku pre SZČO na povinné nemocenské poistene a dôchodkové poistenie?
 53. V akej lehote je SZČO povinná nahlásiť zmeny (zmena názvu, sídla, bydliska, bank.  účtu,..)  príslušnej zdravotnej poisťovni?
 54. Ak bol samostatne zárobkovo činnej osobe poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, kedy sa tento príspevok zahrnie do základu dane z príjmov?
 55. Aká je minimálna dĺžka evidencie uchádzača o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pre účely poskytnutia príspevku na samostatne zárobkovú činnosť podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti?
 56. Aká je minimálna doba vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti po získaní nenávratného finančného príspevku poskytovaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 49 alebo § 57 zákona  o službách zamestnanosti?
 57. Aká je maximálna výška oprávneného výdavku pri nákupe nového zariadenia alebo vybavenia  hmotného charakteru?
 58. Ktorý úrad prideľuje DIČ?
 59. Do koľkých dní je fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na podnikateľská činnosť povinná zaregistrovať sa u miestne príslušného správcu dane – daňového úradu?
 60. Poskytuje sa príspevok podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a na úhradu nájomného?
 61. Čo znamená skratka DPH?
 62. Aký zákon rieši právnu úpravu nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistenia v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu?
 63. Aká je výška povinného poistného na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činnú osobu v r.2015?
 64. Aká je sadzba poistného na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činnú osobu?
 65. Aká je výška minimálnej mzdy platnej od 01.01.2015 do 31.12.2015?
 66. Akým dokladom preukazuje občan so zdravotným postihnutím invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely zákona o službách zamestnanosti?
 67. Ako možno ukončiť pracovný pomer?
 68. Čo je podnikateľský zámer?
 69. Čo je partnerstvo v podnikaní?
 70. Čo vyjadruje skratka SZČO?
 71. Aká je sadzba dane z pridanej hodnoty?
 72. Čo tvorí základ dane?
 73. Aká inštitúcia zabezpečuje výber daní?
 74. Do ktorej z poisťovní má samostatne zárobkovo činná osoba  povinnosť  prihlásiť sa a hneď platiť odvod?
 75. Aká je výška poistného na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činnú osobu v r.2015?
 76. Ktorým dňom vzniká pracovný pomer?
 77. Aký môže byť rozsah prác, ktoré vykonáva fyzická osoba na základe dohody o vykonaní práce?
 78. Je príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytnutý prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny štátnou pomocou – de minimis?
 79. Čo znamená jednotný trh Európskej únie?
 80. Čo je podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť?
 81. Kedy sa predkladá prvá správa o prevádzkovaní SZČa o čerpaní poskytnutého príspevku vrátene
  dokladov?
 82. Kto podáva ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne?
 83. Ak SZČO – živnostník nemá zaplatené preddavky na zdravotné poistenie za 3 mesiace v kalendárnom roku, má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť?
 84. Ak SZČO – živnostník používa na podnikanie motorové vozidlo, je povinný uhradiť daň z motorových vozidiel?
 85. Kto predkladá výpis z daňového priznania SZČO za predchádzajúci kalendárny rok do   sociálnej poisťovne?
 86. Ak je samostatne zárobkovo činná osoba  práceneschopná a poberá nemocenské dávky zo sociálnej poisťovne, má povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie?
 87. V akých oblastiach je možné príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť použiť?
 88. Ktorým dňom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorému je poskytnutý príspevok na SZČ, z evidencie úradu?
 89. Môže si fyzická osoba – podnikateľ založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?
 90. Môže viesť fyzická osoba – podnikateľ jednoduché účtovníctvo?
 91. Môže byť občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím dvoch rokov, opätovne zaradený do evidencie uchádzačov  o zamestnanie?
 92. Môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť občanovi, ktorému už raz poskytol príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, opätovne tento príspevok poskytnúť? Ak áno, kedy?
 93. Kde si podáva občan so zdravotným postihnutím žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 57 zákona o službách zamestnanosti?
 94. Kedy je občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, povinný vrátiť jeho pomernú časť?
 95. V akej lehote musí občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každú zmenu dohodnutých podmienok?
 96. Na aký účel je možné použiť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti?
 97. Zodpovedá občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, za hospodárenie s týmito prostriedkami?
 98. Má občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, povinnosť preukázať existenciu majetku zakúpeného z tohto príspevku a jeho využívanie?
 99. Čo patrí do povinného poistenia samostatnej zárobkovo činnej osoby podľa zákona o sociálnom poistení?
 100. Aký subjekt je účtovnou jednotkou?