• Home
  • Povinnosti
  • Ak bol SZČO poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, kedy sa tento príspevok zahrnie do základu dane z príjmov?

Ak bol SZČO poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, kedy sa tento príspevok zahrnie do základu dane z príjmov?

By on 1 novembra, 2022 0 423 Views

Prečítajte si, čo hovorí k otázke Finančná správa.

Vyjadrenie Finančnej správy k tejto problematike je nasledovné:

Daňovník, ktorému v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť ( živnosť), plynú príjmy vo forme finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, ktoré daňovník prijal v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 zákona od ani z príjmov, tieto príjmy nie sú od dane z príjmov oslobodené a ide o zdaniteľné príjmy. Daňovník sa v tomto prípade môže rozhodnúť uplatniť za príslušné zdaňovacie obdobie paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.

Ak dotáciu prijal daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, musí celý tento príjem zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom ho prijal (príjem sa časovo nerozlišuje). Skutočnosť, či dotáciu, podporu alebo príspevok v tomto zdaňovacom období aj na stanovený účel použil, nie je v danom prípade rozhodujúca.

Zákon o dani príjmov hovorí v §§ 17 – Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane – nasledovné:

(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa:

h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,

2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.