Aká je záručná doba na tovar?

Avatar photo By on 5 novembra, 2022 0 3294 Views

Efektívne podnikanie je podnikanie, v ktorom je spokojný podnikateľ aj spotrebiteľ. Novela zákona z 21.7.2020 si kladie na zreteľ zjednodušenie administratívy a povinností podnikateľa voči spotrebiteľovi. Aké benefity to prináša?

Reklamácie: Jablko sváru 

Pravdepodobne neexistuje človek, ktorý by nikdy nič nereklamoval. Reklamujú sa predmety aj služby. Spotrebiteľ očakáva, že ak za niečo platí, musí to mať náležitú kvalitu. Keď zakúpený produkt alebo služba nespĺňajú jeho očakávania, má právo požadovať od predajcu kompenzáciu. Toto právo pre spotrebiteľa uvádza Občiansky zákonník. 

Reklamácia musí byť predávajúcemu doručená najneskôr do dvoch rokov od zakúpenia produktu alebo služby. V prípade, že spotrebiteľ podá list požadujúci reklamáciu na poštu v posledný deň 24. mesiaca, stráca nárok na odškodnenie. Zákon ustanovuje, že reklamácia je platná iba v prípade, že ju predajca v dvojročnom rozmedzí osobne obdrží. 

Pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie

Pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie môže dostať každý podnikateľ, ktorý voči spotrebiteľovi nevybaví svoju reklamačnú povinnosť v lehote, ktorú uvádza zákon na ochranu spotrebiteľa. Ako pre spotrebiteľa, aj pre predajcu sú termíny striktné a ich nedodržanie finančne nákladné. 

Slovenská obchodná inšpekcia môže podnikateľovi v prípade porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa vyrubiť pokutu do výšky 66 400 eur. Pri opakovanom porušení zákona sa táto čiastka môže vyšplhať až na 166 000 eur

Zákon z 21. júla 2020 sa našťastie vzťahuje aj na sankcie. Ak sa podnikateľ dopustí porušenia zákona v menšej miere, nehrozí mu hneď pokuta. 

Slovenská obchodná inšpekcia ho informuje o jeho protiprávnom konaní, stanoví primeranú lehotu, v ktorej by mal svoje pochybenie napraviť, a v neposlednom rade ho zoznámi s dôsledkami, ktoré mu hrozia, ak výzvu neuposlúchne. 

Ak by sa predsa len rozhodol varovanie ignorovať, má Slovenská obchodná inšpekcia právo udeliť mu pokutu

Lehota na vybavenie reklamácie

Do 21. júla 2020 platilo, že lehota na vybavenie reklamácie sa počíta od momentu, kedy predajca obdrží žiadosť o reklamáciu. To už ale neplatí a podnikatelia môžu so svojimi zákazníkmi jednať v ľudskejších podmienkach. 

Starý zákon mal hneď niekoľko nedostatkov. Nezohľadňoval fakt, že v súčasnosti väčšina spotrebiteľov žiada o reklamáciu elektronickou cestou, ktorá je rýchla, a v porovnaní s krokmi, ktoré musí podstúpiť predajca, značne jednoduchšia a priamejšia. 

Predajca musel v 30-dňovej lehote posúdiť dôvodnosť podanej sťažnosti. Ak išlo o predmet, musel fyzicky preskúmať jeho nedostatky (čo sa predlžovalo v závislosti od toho, kedy predajcovi spotrebiteľ vadný produkt doručil) a navrhnúť možnosti jej vybavenia.

Nové počítanie 30-dňovej lehoty je férové pre každého

Dĺžka lehoty na vybavenie reklamácie zostala nezmenená, úpravy sa však dočkal spôsob jej počítania. Po novom lehota nezačína plynúť dňom podania žiadosti o reklamáciu, ale dňom, kedy predajca obdrží reklamovaný produkt. Má teda reálnych 30 dní na vybavenie žiadosti. 

V prípade, že predajca produkt neprevezme alebo prevzatiu zabráni, 30-dňová lehota sa začína počítať od tohto dňa. Ak dôjde k jej prekročeniu, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy. Vrátenie vzájomných plnení je pre predajcu stratové. 

Zdroj: Freepik.com

Ďalšia povinnosť predajcu je minulosťou

Povinnosť predajcu informovať spotrebiteľa o jeho právach a o spôsobe reklamácie na viditeľnom mieste zanikla. Niektoré typy prevádzok už dokonca reklamačný poriadok nemusia mať vypracovaný vôbec. Patria k nim napríklad zariadenia spoločného stravovania

Rada odborníka

Vzhľadom k nejednoznačnosti prijatej právnej úpravy odporúčame maloobchodným prevádzkam mať vypracovaný reklamačný poriadok. 

Povinnosť predajcu informovať spotrebiteľa o možnostiach vybavenia reklamácie je stále platný. Netreba však zachádzať do detailov. Stačí, aby spotrebiteľ poznal špecifikácie produktu, ktorý kupuje, a povinnosti predávajúceho

Záver

Upravený zákon je k podnikateľom podstatne vľúdnejší. Šancu dostanú aj tí, ktorí v malej miere porušili zákon o ochrane spotrebiteľa. Navyše, 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie sa mení na faktickú 30-dňovú lehotu. Poskytuje to predajcovi dostatočný priestor na posúdenie reklamácie a stanovenie nápravných krokov.