Ako získať príspevok na podnikanie?

Avatar photo By on 5 novembra, 2022 0 3921 Views

Začínajúci podnikateľ neraz rieši dilemu, ako získať finančné prostriedky na štart podnikania. Riešením je príspevok na podnikanie od štátu, ktorý vám otvorí dvere do sveta biznisu. Ako sa k nemu môžete dostať a čo všetko potrebujete na to, aby ste naň získali nárok?

Ako získať príspevok na podnikanie? 

Ak aj vy ste odhodlaní a chcete rozbehnúť podnikanie, každé euro sa zíde. Vyhrňte si rukávy a hor sa do boja o príspevok na podnikanie. 

Na príspevok na podnikanie má nárok osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie. Musí spĺňať základné podmienky:

 • je zaevidovaná na úrade práce minimálne 3 mesiace
 • má vypracovaný podnikateľský plán, aj s kalkuláciou nákladov
 • úspešne absolvuje prípravu na zahájenie prevádzkovania a vykonávania SZČO.

Trojmesačná podmienka sa netýka uchádzača o zamestnanie, ktorý je znevýhodnený a je mladší ako 25 rokov. S tým je spojená aj skutočnosť, že ukončil sústavnú prípravu na povolanie, a to v dennej forme štúdia pred menej než dvomi rokmi, a nemá prvé pravidelne platené zamestnanie.

Vedeli ste, že…

… o príspevok na podnikanie môžete požiadať aj vtedy, ak ste už podnikali ako SZČO, ale činnosť nevykonávate dlhšie obdobie? Podmienkou je, aby ste boli v evidencii uchádzačov aspoň 12 mesiacov. Dôležitá je aj skutočnosť, že z daného obdobia najmenej 6 mesiacov činnosť nevykonávate. Živnosť môže byť v tomto prípade aj pozastavená.

Aká je výška príspevku?

Príspevok je rozdielny pre každý kalendárny rok. Suma sa líši aj od daného kraja na území Slovenska. Pýtate sa na dôvod týchto rozdielov v jednotlivých regiónoch? Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyšší príspevok v regióne, ktorý má vyššiu mieru nezamestnanosti a nízku cenu práce.

Celková cena práce sa vypočíta z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Je vyrátaná za obdobie prvého až tretieho štvrťroka daného kalendárneho roka, a ten predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je príspevok poskytovaný.

Príspevok na podnikanie v Bratislavskom kraji platný od 1. 1. 2021 je najnižší. Jeho maximálna výška je 3 596,30 €. V regiónoch, v ktorých je nezamestnanosť nižšia, prípadne rovná 5 %, príspevok sa pohybuje vo výške 4 312,56 €. V regióne, kde je nezamestnanosť vyššia ako 5 %, získate príspevok až do výšky 5 754,08 €.

Zdroj: unsplash.com

O príspevok na podnikanie sa oplatí požiadať

So žiadosťou o príspevok môžete získať celú paletu výhod. Prvou výhodou je práve spomínaná suma vo výške 5 754,08 €. Ak máte to „šťastie”, že žijete v regióne s vysokou nezamestnanosťou, takáto výška príspevku vás dozaista poteší. 

Ďalším plusom je, že nemáte povinnosť, aby ste dosahovali zisky, ktoré ste uviedli vo vašom podnikateľskom zámere. Nie je nutné, aby ste žiadali o úver na pokrytie nákladov, ktoré sú späté so začiatkom podnikania. Z tohto príspevku je možné pokryť aj sociálne, aj zdravotné odvody.

K tomu všetkému sa môžete zamestnať, prípadne si založiť s.r.o., a to aj popri tom, ako čerpáte príspevok. Ak ste sa rozhodli požiadať o príspevok na podnikanie, nezabudnite, že v prvom rade by ste sa mali informovať na ÚPSVaR. 

Živnostenské oprávnenie by ste si nikdy nemali založiť ešte predtým, ako o príspevok sami požiadate. Problém tkvie v skutočnosti, že v takom prípade by ste nemali nárok na čerpanie finančného benefitu, ktorý by vam uľahčil štart v podnikaní. Nezabudnite na tento veľmi dôležitý fakt.

Ako mám postupovať, ak chcem získať príspevok od štátu?

Vaše kroky najprv povedú na úrad práce. Na oddelení sprostredkovateľských služieb vám pracovníci povedia, či na tento príspevok máte alebo nemáte nárok. Ak naň nárok máte, povedia vám, v akej výške ho dostanete. Následne môžete absolvovať prípravu. ÚPSVaR zabezpečuje prípravu na to, aby ste získali prispevok. Podnikanie budete mať na dosah.

Ešte väčším plusom je, že úrad práce vám pomôže aj s vypracovaním vášho podnikateľského zámeru. Nasleduje podanie žiadosti o príspevok. Musíte začať tým, že podáte prihlášku u zodpovedného pracovníka na úrade práce.

K prihláške musíte priložiť nasledujúce dokumenty:

 • váš podnikateľský zámer, ktorý je vypracovaný na základe vopred predpísanej osnovy. Obsahuje kalkuláciu predpokladaných nákladov, ktoré sú spojené s konkrétnou SZČ, ktorú plánujete vy ako žiadateľ o príspevok prevádzkovať
 • čestné vyhlásenie, v ktorom je ukotvená informácia, že predtým, ako ste boli zaradení do evidencie uchádzačov, nevykonávali ste podnikateľskú činnosť, prípadne ste neprevádzkovali či nevykonávali žiadnu samostatne zárobkovú činnosť
 • ak ste podnikateľskú činnosť vykonávali predtým, ako ste boli zaradení do evidencie uchádzačov, musíte k vašej žiadosti doložiť aj výpis zo Živnostenského registra. Výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace
 • vyhlásenie o prijatej alebo neprijatej pomoci – ide o splnenie podmienok de minimis, teda minimálnej pomoci, ktorá nie je štátnou pomocou. Tlačivo vám poskytne príslušný úrad práce
 • vyhlásenie, že voči vám nie je nárokované žiadne vrátenie finančnej pomoci na základe predošlého rozhodnutia komisie, v rámci ktorého bola daná pomoc indikovaná, ako neoprávnená či nezlučiteľná so spoločným trhom. Aj toto tlačivo vám poskytne úrad práce.

Čaká vás test, aj obhajoba pred samotnou komisiou

Popri tom, ako budete žiadať o príspevok na podnikanie, vrátite sa na chvíľu do školských čias. Budete musieť absolvovať test, ktorý bude trvať asi 30 minút, v rámci ktorého si preveríte vaše poznatky či zručnosti, ktoré sú späté s oblasťou podnikania. V teste bude 20 otázok a pri každej máte k dispozícii 3 odpovede. Iba jedna odpoveď bude správna.

Po teste vás čaká obhajoba pred komisiou. Aj v tomto prípade si zaspomínate na staré, ale určite nezabudnuteľné školské časy. Pred komisiou budete obhajovať váš podnikateľský zámer, a to z 3 hľadísk:

 • z hľadiska účelnosti
 • hospodárnosti 
 • perspektívy efektivity.

Zdroj: unsplash.com

Uspeli ste? Čakajú vás finálne formality

Ak ste komisiu dostatočne zaujali a obhájili si ciele vášho podnikania, ste na dobrej ceste. Po týchto úkonoch budete musieť predložiť viaceré doklady. Úrad bude od vás žiadať doklady k miestu, na ktorom budete podnikať, kópiu živnostenského oprávnenia a kópiu písomnej zmluvy o tom, že máte založený podnikateľský účet.

Po tomto procese nasleduje podpísanie dohody spoločne so žiadosťou o uhradenie poplatku. V tejto dohode sa zaväzujete, že prevádzkovať a vykonávať živnosť budete nepretržite, a to minimálne 3 roky. Následne sa úradu preukážete so žiadosťou o úhradu poplatku.

Nasleduje dlho očakávané vyplatenie príspevku na podnikanie. Ak vás zaujíma, na čo všetko ho budete môcť použiť, zájdite na úrad a v zozname neoprávnených a oprávnených výdavkov nájdete všetky potrebné informácie. 

Môže štát kontrolovať, na čo ste použili príspevok?

Každý podnikateľ je povinný predkladať správu o tom, ako prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Rovnako musí predložiť správu o čerpaní príspevku za každý jeden rok. Príspevok nie je poskytnutý naraz v plnej výške, ale je rozdelený na 2 časti. 

Najprv získate 60 % sumy a po predložení správy o prevádzkovaní SZČO získate 40 % z celkovej sumy. V prípade, že do obdobia troch rokov ukončíte podnikanie, ste povinní vrátiť značnú časť príspevku. 

Záver

Získanie príspevku od štátu sa môže zdať ako veľmi náročný proces. Opak je pravdou. V niektorých prípadoch trvá vybavovanie niekoľko dní a vy sa konečne vydáte na cestu za vašou vysnívanou prácou.