Čo je neoprávnené podnikanie?

Avatar photo By on 5 novembra, 2022 0 3845 Views

Vo všeobecnosti treba mať na každú činnosť, ktorá spĺňa znaky podnikania, požadované oprávnenia. Za podnikateľskú činnosť bez papierov a bez zdaňovania príjmov by ste sa mohli dostať do veľkých problémov. Hrozí tu nielen peňažná pokuta, ale aj zákaz činnosti a dokonca i väzenie. Je preto dôležité vedieť, čo sa považuje za podnikanie, a kedy už naopak môže ísť o neoprávnené podnikanie. Viac si o tom povieme v našom článku. 

Čo je podnikanie?

Na to, aby sme s istotou vedeli povedať, kedy ide pri zárobkovej činnosti o neoprávnené podnikanie a čo to vlastne neoprávnené podnikanie je, treba v prvom rade poznať definíciu podnikania. Legislatívne ho upravuje predovšetkým zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”).

Podnikanie sa v Obchodnom zákonníku definuje ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Zároveň sa tu definujú aj znaky podnikania, pričom platí, že ak osobou vykonávaná činnosť spĺňa všetky tieto znaky, takáto osoba sa považuje za podnikateľa. Ktoré to sú?

Za podnikateľa ste podľa § 2 Obchodného zákonníka považovaní, ak:

  • ste zapísaní v obchodnom registri
  • podnikáte na základe živnostenského oprávnenia
  • podnikáte na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • ste fyzickou osobou, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu (musíte byť zapísaní do evidencie podľa osobitného predpisu)

Definíciu podnikania nájdeme aj v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”). Tento zákon upravuje podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. V tomto smere je dôležitý tiež zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Legislatívne upravuje napríklad podnikanie samostatne fungujúcich roľníkov.

Zdroj: unsplash.com

Na čo treba pamätať?

V prvom rade treba pamätať na dokumenty, ktoré súvisia so samotným oprávnením. Pod týmto pojmom si môžete predstaviť napríklad živnostenské oprávnenie, licenciu alebo aj inú zákonnú formu oprávnenia zo strany príslušných úradov.

Pamätajte ale tiež na to, že neoprávnene podnikať môžu aj tí, ktorí majú živnostenský list, ktorý sám o sebe nestačí. Problém môže nastať napríklad vtedy, ak by ste si začali faktúrovať také činnosti, ktoré v ňom nie sú zahrnuté. Rozhodne preto nepodceňte správny výber predmetov podnikania. Samozrejme, platí to aj v prípade, ak budete podnikať ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Rovnako si treba dávať pozor pri vystavovaní objednávok a faktúr. V ich prípade je tiež dôležité uvádzať iba také činnosti, ktoré sú predmetom vášho podnikania. Napríklad, ak budete vykonávať činnosť v spojitosti s remeselnou alebo viazanou živnosťou, musíte ich mať zapísané. Nebude vám stačiť iba voľná živnosť. 

Potrebné povolenia na podnikanie však ešte nestačia. V rámci podnikania fyzickej či právnickej osoby je tu ešte povinnosť vybaviť si sídlo podnikania. Pri obchodných spoločnostiach ide o sídlo firmy a v prípade živnosti o miesto podnikania. Síce odlišné názvy, ale princíp je rovnaký. Dôvodom je potreba, aby mal každý podnikateľ oficiálnu adresu, kde bude zastihnuteľný a kam mu bude chodiť pošta, napríklad z úradov.

TIP:
Sídlo pre vaše podnikanie si môžete aj prenajať, napríklad formou virtuálnej adresy, prípadne virtuálneho sídla. Ideálne je to vtedy, keď nepotrebujete kancelárske priestory a nechcete miešať pracovný život so súkromným. 

Kontrola

Vo všeobecnosti podnikanie kontrolujú odbory živnostenského podnikania na miestne príslušnom okresnom či obvodnom úrade – odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad). Platí tu pravidlo, že tieto kontroly sú zvyčajne náhodné. Avšak môžu byť aj cielené, a to napríklad na základe anonymného nahlásenia živnostenskému úradu.

V prípade, ak osoba odmietne súčinnosť pri výkone živnostenskej kontroly alebo sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu živnostenského úradu, uloží sa jej pokuta vo výške do 331 eur. Živnostenský úrad môže túto pokutu uložiť dokonca aj opakovane.

Kontrolu vášho podnikania a prípadné pokuty v súvislosti s neoprávneným podnikaním riešia pracovníci živnostenského úradu. Výška uloženej pokuty pritom závisí od závažnosti, času trvania a od následkov protiprávneho konania.

Kontrolu zo živnostenského úradu sa nevypláca podceniť. V prípade, ak sa preukážu závažnejšie previnenia, napríklad v súvislosti s pracovnými podmienkami na pracovisku alebo s trestnou činnosťou, môže vám byť udelený zákaz činnosti, prípadne môžete ísť aj do väzenia.

Zdroj: unsplash.com 

Sankcie

Sankcie za neoprávnené podnikanie ustanovuje živnostenský zákon podľa § 63 až § 66. Rozhodne sa ich nevypláca brať na ľahkú váhu. Pri ich ukladaní sa samozrejme prihliada na fyzické a právnické osoby rovnako. Výška uloženej pokuty pritom závisí od predmetu či charakteru neoprávnene vykonávanej činnosti nasledovne:

  • Voľná živnosť – živnostenský úrad ukladá pokutu až do výšky 1 659 eur.
  • Remeselná alebo viazaná živnosť – živnostenský úrad ukladá pokutu až do výšky 3319 eur.

Výška uloženej pokuty závisí najmä od závažnosti, času trvania a tiež od následkov protiprávneho konania. Čo je však dôležité, pre začatie konania o uložení pokuty za neoprávnené podnikanie platí prekluzívna lehota – 1 rok odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní živnostenský úrad dozvedel, prípadne až 5 rokov – od času, kedy k neoprávnenému podnikaniu reálne došlo. 

Zdroj: unsplash.com

Okrem peňažnej pokuty však môže živnostenský úrad uložiť podnikateľskému subjektu aj zákaz činnosti. Táto sankcia sa ukladá rozhodnutím, proti ktorému je možné sa podľa správneho poriadku odvolať.

Avšak v prípade, ak prešetrené skutočnosti poukážu na to, že ide o trestný čin, vec sa postupuje policajnému zboru. Kontrola môže poukázať aj na iné porušenia právnych predpisov, napríklad takých, ktoré súvisia s pracovnými podmienkami na pracovisku (zlá hygiena prevádzky, problém s elektronickou registračnou pokladnicou…).

Vedeli ste, že…Úrad verejného zdravotníctva SR môže podobne ako živnostenský úrad uložiť zákaz činnosti v prevádzke? Napríklad z dôvodov nedodržiavania predpisov v súvislosti s verejným zdravím, na ktoré môže pri kontrole upozorniť práve kontrolór zo živnostenského úradu.

Záver

Znaky neoprávneného podnikania definuje predovšetkým Obchodný zákonník, ktorý presne vymedzuje, kedy ste považovaní za podnikateľa. Sankcie zase v tomto smere upravuje a presne špecifikuje živnostenský zákon. V súvislosti s uvedeným je v prvom rade dôležité mať v poriadku dokumenty k podnikaniu. V ich prípade si treba dať pozor najmä na správny výber predmetov podnikania.