Viete, aké údaje musí obsahovať faktúra?

Avatar photo By on 4 novembra, 2022 0 3709 Views

Ak podnikáte, pravdepodobne už máte skúsenosti s vystavovaním faktúr. Ide o dokumenty, ktorými sa potvrdzuje dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb. Podnikatelia sa s nimi stretávajú denne, ale pamätať si, čo presne má faktúra obsahovať, je náročné a hlavne zbytočné. Ak si chcete overiť, či vaše faktúry spĺňajú všetky náležitosti, čítajte ďalej.

Na designe nezáleží

V prvom rade je vhodné spomenúť, že žiaden zákon neupravuje to, ako bude vaša faktúra vyzerať. Možno na nej chcete mať logo firmy. Niekto môže chcieť pre lepšiu prehľadnosť údaje rozdeliť do rámikov vo farbách jeho spoločnosti. Iný zase preferuje úplne obyčajný design, kde budú len zo zákona povinné údaje. Všetky možnosti sú v poriadku – zákony týkajúce sa faktúr upravujú iba ich obsah. Za to, že pri návrhu faktúry necháte pracovať umeleckú časť vašej duše, vám nič nehrozí. Samozrejme, platí to len vtedy, ak bude faktúra spĺňať všetky náležitosti vypísané nižšie v článku.

Obsah je dôležitý

Keďže faktúra slúži ako účtovný a daňový doklad, má svoj obsah určený zákonom. Údaje, ktoré na faktúre nesmú chýbať, určuje zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o účtovníctve a Obchodný zákonník. Spomínajú sa aj v zákone o ochrane spotrebiteľa.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty sa za faktúru považuje každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, v elektronickej alebo listinnej forme. Patria sem aj doklady vytvorené podľa zákona platného v inom členskom štáte, ktorý upravuje vyhotovenie faktúr.

Podľa paragrafu 74 zákona o dani z pridanej hodnoty musí faktúra obsahovať:

 • základné údaje zdaniteľnej osoby – názov a adresa sídla spoločnosti
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby, adresa jeho služby
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná alebo dátum, keď bola platba prijatá
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť

Ďalej existuje niekoľko výnimočných prípadov, kedy sa musí na faktúru uvádzať slovná informácia špecifikujúca podmienky daného obchodu. Napríklad, v prípade predaja použitého tovaru, umeleckých diel alebo zberateľských predmetov, sa pri fakturácii postupuje inak. Presné podmienky, ktoré musí faktúra spĺňať, nájdete priamo v §74 zákona o DPH.

Rada odborníka

Pri archivácii faktúr si dávajte pozor na podmienky, v ktorých ich skladujete. Faktúra musí byť čitateľná od vydania po stanovený koniec doby uchovania. Je preto potrebné zabezpečiť, aby text nevybledol – ideálne v elektronickej forme.

Zákon o účtovníctve

V zákone o účtovníctve je faktúra definovaná ako účtovný doklad, ak obsahuje náležitosti podľa §10 tohto zákona.

Ako sa píše v desiatom paragrafe zákona o účtovníctve, k podmienkam patrí:

 1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu
 2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov
 3. peňažnú sumu alebo údaj o cene
 4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu
 5. dátum uskutočnenia účtovného prípadu
 6. podpisový záznam osoby
 7. označenie účtov

Obchodný zákonník

Keď sa na faktúru pozrieme z hľadiska Obchodného zákonníka, ide o obchodný dokument, ktorý musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, a ak je pridelené, tak aj identifikačné číslo. Výnimka nastáva v prípade, že ste zapísaní v evidencii podnikateľov (Živnostenský register SR, Obchodný register SR…). V takom prípade je potrebné na faktúre uvádzať aj označenie registra, do ktorého ste sa zapísali spolu s číslom vášho zápisu.

zdroj: pexels.com

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Obsah faktúry sa spomína aj v §16 zákona o ochrane spotrebiteľa. Podľa neho je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby. Nesmie v ňom zabudnúť uviesť svoje obchodné meno a sídlo, adresu prevádzkarne, dátum predaja a predmet daného obchodu. V prípade výrobku to bude jeho názov, množstvo, jednotková cena, a tiež celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Ak išlo o poskytnutie služby, je potrebné uviesť jej názov, druh, jednotkovú cenu (napríklad za jednu hodinu práce), a podobne ako pri tovare aj celkovú cenu.

zdroj: pexels.com

V dnešnej dobe, kedy sú medzi zákazníkmi veľmi obľúbené nákupy cez internet, treba si dať pozor na jeden dodatkový údaj. Ak faktúra patrí k predaju výrobku s následnou dodávkou, musí na nej byť uvedené aj miesto, dátum a čas doručenia.

Zhrnutie

Zákony určujúce obsah faktúry môžu pôsobiť mätúco a komplikovane. Našťastie, faktúru nemusíte vytvárať odznova pre každého spotrebiteľa. Môžete mať vlastnú šablónu (napríklad v Excel tabuľke) alebo používať špeciálny fakturačný softvér. Veľa z nich je dostupných aj zadarmo na internete. Ak ale máte obavy, či sú vaše faktúry korektné, pokojne použite tento článok na kontrolu a prípadné medzery v obsahu rýchlo doplňte.