• Home
 • Rady a tipy
 • Dovážate alebo predávate elektronické cigarety a náplne? Čakajú vás nové povinnosti a pravidlá

Dovážate alebo predávate elektronické cigarety a náplne? Čakajú vás nové povinnosti a pravidlá

By on 3 novembra, 2022 0 778 Views

Nové oznamovacie povinnosti platia od 20. novembra pre dovozcov, výrobcov a distribútorov elektronických cigariet. Za ich nesplnenie hrozia pokuty do 10.000 EUR. A pre predaj elektronických cigariet cez internet sú v platnosti nové prísne pravidlá. Prečítajte si, čo musí e-shop zabezpečiť a aké ďalšie nové povinnosti majú dovozcovia a predajcovia.

Oznamovacia povinnosť

Ak na Slovensko dovážate alebo distribuujete elektronické cigarety a plniace fľaštičky, máte podľa Zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov č. 89/2016 povinnosť predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý chcete doviezť na Slovensko. Táto povinnosť sa týka aj výrobcov, ak chcú takýto výrobok uviesť na trh. Ale pozor, oznámenie musíte vykonať najneskôr 6 mesiacov pred predpokladaným uvedením na trh.

Ale pozor, povinnosť platí aj spätne – to znamená, že ak ste na Slovensku uviedli na trh elektronické cigarety alebo náplne do nich pred 20. májom 2016, musíte to rovnako oznámiť SOI-ke najneskôr do 6 mesiacov, teda najneskôr do 20. novembra 2016.

Povinnosť sa týka aj internetových predajcov v e-shopoch, ktorí elektronické cigarety a fľaštičky nakupujú zo zahraničia.

Čo treba oznámiť?

Oznámenie musí obsahovať nasledovné údaje:

 • názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora,
 • zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku a emisií vznikajúcich v dôsledku používania výrobku podľa značky a typu vrátane ich množstiev,
 • toxikologické údaje týkajúce sa zložiek a emisií podľa písmena b) aj v zohriatom stave, najmä vzhľadom na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri inhalácii a návykový účinok,
 • informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných podmienok,
 • opis komponentov výrobku vrátane otváracieho a plniaceho mechanizmu elektronickej cigarety alebo plniacej fľaštičky,
 • opis výrobného procesu vrátane toho, či výrobný proces zahŕňa sériovú výrobu, a vyhlásenie, že výrobný proces je v súlade s požiadavkami podľa zákona č. 89/2016 Z. z.,
 • vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene predvídateľných podmienok.

Ako to oznámiť?

Forma oznámenie nie je predpísaná, takže vyššie uvedené údaje môžete zaslať napríklad do Worde, v texte emailu alebo hoci aj ako naskenovaný rukou vypísaný papier. SOI na tento účel pripravila excelovský súbor na stiahnutie, ktorý môžete (ale nemusíte) použiť.

Kam to oznámiť?

Oznámenie je potrebné zaslať na e-mailovú adresu SOI.

Pokuty

Ak si nesplníte oznamovaciu povinnosť, hrozí vám pokuta od 100 do 10.000 EUR. Pokutu udeľuje Slovenská obchodná inšpekcia.

Ďalšie povinnosti

Nový zákon ukladá výrobcom, dovozcom a distribútorom elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek aj ďalšie povinnosti.

Napríklad musíte zabezpečiť, aby balenie elektronických cigariet a fľaštičiek obsahovalo leták s informáciami o používaní a skladovaní elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky vrátane upozornenia, že sa neodporúča, aby elektronické cigarety a plniace fľaštičky používali mladiství a nefajčiari, o kontraindikáciách, o varovaniach pre konkrétne rizikové skupiny, o možných nepriaznivých účinkoch, o návykovosti a toxicite, o kontaktných údajoch výrobcu, dovozcu alebo distribútora.

Ďalej musíte zabezpečiť, aby plniace fľaštičky s obsahom nikotínu neobsahovali viac ako 2ml plniacej tekutiny, aby táto tekutina neobsahovala nikotín v množstve viac ako 20mg/l, aby tekutina neobsahovala nedovolené látky.

Musíte tiež zabezpečiť, aby boli elektronické cigarety a fľaštičky zabezpečené voči manipulácii deťmi a voči neoprávnenej manipulácii, aby boli chránené proti rozbitiu a úniku náplne a aby mali mechanizmus zabezpečujúci opätovné plnenie bez úniku náplne.

Ďalej ste povinný zariadiť, aby na vonkajšom obale elektronickej cigarety alebo fľaštičky bol zoznam všetkých zložiek nachádzajúcich sa vo výrobku podľa hmotnosti, ako aj obsah nikotínu vo výrobku a príjem nikotínu v jednej dávke, číslo šarže a odporúčanie, aby sa výrobok uchovával mimo dosahu detí. Na vonkajšom obale musí byť aj upozornenie „Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou“.

Podľa nového zákona je zakázaná reklama v tlačených publikáciách elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek. Tiež je zakázaný sponzoring formou reklamy na tieto produkty.

Ďalšia byrokracia

Ako výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek musíte každý rok odosielať ministerstvu hlásenie (vždy najneskôr do 30. júna), ktoré musí obsahovať:

 • komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku,
 • informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných typov súčasných používateľov,
 • informácie o spôsobe predaja výrobkov a
 • prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka.

Predaj elektronických cigariet cez internet

Ako predajca nesmiete povoliť predaj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek do iných krajín, kde je predaj takýchto výrobkov zakázaný.

Ak chcete predávať elektronické cigarety a náplne do zahraničia, musíte to oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii a zároveň podobnej inštitúcii v krajine, do ktorej chcete tieto produkty predávať.

To znamená, že ak vo vašom e-shope umožňujete predaj do zahraničia, musíte to oznámiť SOIke a predložiť jej doklady o obchodnom mene a mieste podnikania alebo sídla, z ktorého sa tabakové výrobky, elektronické cigarety a plniace fľaštičky budú dodávať, o dátume začatia činnosti spočívajúcej v ponúkaní tabakových výrobkov na cezhraničný predaj cez internet, o adrese e-shopu, cez ktorý budete predávať elektronické cigarety a náplne.

Ďalej musíte zabezpečiť, aby ste v e-shope mali systém overenia veku kupujúceho, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku – ale pozorpodľa predpisov krajiny, kde sa kupujúci nachádza! Zároveň musíte Slovenskej obchodnej inšpekcii poskytnúť podrobné informácie o tomto systéme overovania veku a jeho fungovaní.

Zároveň platí špeciálne obmedzenie na spracovanie osobných údajov – tie sa nesmú ani so súhlasom kupujúceho poskytovať žiadnej tretej strane.