Ako si otvoriť živnosť v roku 2021

By on 9 novembra, 2022 0 1459 Views

Živnosť je podnikateľská činnosť, ktorej cieľom je generovať zisk. Ak s ňou chcete začať, musíte dodržať určitý postup a podmienky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Vo všeobecnosti ale máte na výber dve možnosti, ako si otvoriť živnosť. Chcete vedieť viac? Inšpirujte sa naším článkom.

 

Legislatíva

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom živnosť? Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ide o druh podnikania, ktoré sa riadi zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenským zákonom). 

 

Podnikať na živnosť môžete iba na základe živnostenského oprávnenia – živnostenské podnikanie. Bez tohto dokumentu by ste sa dopustili neoprávneného podnikania, za čo hrozia vysoké sankcie. 

 

Zákon pritom definuje živnosť ako ústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, a to za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

 

Podľa zmieneného živnostenského zákona môžete prevádzkovať tri druhy živností:

 

  • voľná – administratívne služby, fotografické služby…
  • remeselná – stavebníctvo, stolárstvo, obuvníctvo…
  • viazaná – prevádzkovanie cestovnej kancelárie, pohrebnej služby….

 

Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať iba všeobecné podmienky – dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Avšak, na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je už nutné splniť aj osobitné podmienky. Znamená to, že musíte preukázať odbornú alebo inú spôsobilosť, napríklad formou dosiahnutého vzdelania a praxou v danom odbore.

Ako sa pripraviť na založenie živnosti?

Založenie živnosti si vyžaduje istú prípravu a premyslenie si niekoľkých dôležitých detailov. Ako prvé by ste si mali zvážiť svoje finančné možnosti. Iba zriedka sa totiž podarí začať podnikať na živnosť bez jediného eura vo vrecku. Vždy sa vyskytnú nejaké výdavky či už očakávané, alebo náhle, no o to viac nepríjemnejšie. Je preto dobré mať finančnú rezervu.

 

Pokiaľ vám chýbajú peniaze na rozbeh, ideálnym riešením je banková pôžička. V súčasnosti si jednotlivé ponuky bánk môžete ľahko porovnať online z pohodlia domova. 

 

Pred založením živnosti si potrebujete premyslieť aj nasledovné: 

 

  • Predmet podnikania – rozhodnutie, akú činnosť budete vykonávať. Na výber máte z troch druhov živností (voľná, remeselná, viazaná). Pamätajte, že nie vždy je výhodné dať do predmetu podnikania čo najviac rôznych druhov činností. Môže to vyznieť nedôveryhodne.
  • Obchodné meno – názov, pod ktorým sa budete prezentovať navonok a vykonávať všetky právne úkony v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno živnostníka zvyčajne pozostáva z jeho mena a priezviska. Samozrejme, môžete si k tomu pripojiť aj dodatok na odlíšenie vášho mena od iných.
  • Miesto podnikania alebo sídlo – ide o adresu, ktorá bude zapísaná v živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Obchodný zákonník pritom rozlišuje fyzické osoby (uvádza miesto podnikania) a právnické osoby (uvádza sídlo). Živnostníci si najčastejšie uvádzajú ako miesto podnikania adresu trvalého pobytu.

 

Ako posledný krok vám zostáva už len ohlásiť/založiť živnosť a získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Až potom môžete začať vykonávať podnikateľskú činnosť. V tomto smere sa nič nezmenilo ani v roku 2021. Založenie živnosti sa ohlasuje živnostenskému úradu, a to dvoma spôsobmi: osobne alebo online. 

 

Vedeli ste, že…

 

… neexistuje žiadny ucelený zoznam všetkých voľných živností? Na webstránke Ministerstva vnútra SR je zverejnený iba zoznam odporúčaných voľných živností, ktorých je však v skutočnosti oveľa viac. Zoznam remeselných a viazaných živností nájdete v prílohe č. 1 a 2 živnostenského zákona. 

 

Ohlásenie živnosti osobne

V tomto prípade sa budete musieť vybrať na príslušný živnostenský úradjednotné kontaktné miesto (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania). Príslušnosť sa posudzuje podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Ak však na to nemáte z nejakých dôvodov čas, môžete na ohlásenie živnosti splnomocniť aj inú osobu.

 

Prvým krokom je vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti, ktorý je osobitne určený pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby. Môžete si ho stiahnuť aj z webstránky Ministerstva vnútra SR a vyplniť si ho doma. Ak budete v tomto smere potrebovať pomoc, vyplniť vám ho pomôžu aj pracovníci na živnostenskom úrade. Ide tu najmä o problematiku presných názvov jednotlivých živností.

 

Do formulára sa uvádzajú všetky identifikačné údaje, vrátane miesta podnikania, predmetov podnikania (môže byť ich aj viac), doby prevádzkovania živnosti a údajov týkajúcich sa zodpovedného zástupcu a jeho súhlasu. Tieto údaje je však treba iba pri remeselnej a viazanej činnosti, ak ohlasovateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

 

Rovnako nezabudnite vyplniť údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár zároveň obsahuje prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie.

 

Ak ste sa rozhodli otvoriť si remeselnú alebo viazanú živnosť, budete musieť úradu preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu. Znamená to doložiť výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného študijného odboru.

 

Ako posledné vám treba zaplatiť správny poplatok – 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Platiť sa dá e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Spôsoby platby závisia od vybavenia jednotného kontaktného miesta.

 

Živnostenský úrad vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Môžete si ho vyzdvihnúť osobne alebo vám príde poštou.

 

 

Ohlásenie živnosti online

V prípade ohlásenia živnosti online je potrebné využitie elektronickej služby dostupnej na portáli verejnej správy www.slovensko.sk. K tomu budete potrebovať nasledovné: 

 

  • Občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID karta. Jeho prostredníctvom sa môžete podpisovať elektronicky. Skontrolujte si, či má preukaz bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.
  • Čítačku čipových kariet – aby ste mohli použiť eID kartu.
  • Aplikáciu na prihlasovanie – eID klient. K tomu patrí balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS). Nájdete ho na portáli www.slovensko.sk, a to v sekcii „Na stiahnutie“.

 

Postup ohlasovania je jednoduchý. Najskôr sa pomocou občianskeho preukazu a zadaním bezpečnostného osobného kódu prihlásite na portál www.slovensko.sk. Po prihlásení na webstránku si v sekcii „Podnikateľ“ v položke „Začatie podnikania“ a pod záložkou „Registrácia živnosti“ nájdete elektronickú službu označenú ako Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto a zvolíte si príslušný živnostenský úrad (podľa bydliska alebo sídla). 

 

TIP

Vykonávať živnosť môžete začať dňom, kedy ste odovzdali papierový formulár na ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu alebo dňom, kedy ste odoslali elektronický formulár. 

 

Druhým krokom je vyplnenie online formulára – rozlišujte medzi fyzickou a právnickou osobou. Elektronický formulár ohlásenia živnosti obsahuje rovnaké údaje, ako je tomu v prípade papierového formulára pri ohlasovaní živnosti osobne. Ak potrebujete priložiť aj prílohy, napríklad doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti, musia byť rovnako v elektronickej forme a podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

 

Následne si zvoľte spôsob doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení – osobne alebo doručenie poštou na adresu trvalého pobytu. Konečne je tu posledný krok – podpísanie vyplneného formulára s prílohami kvalifikovaným elektronickým podpisom a ich elektronické odoslanie.

 

Potom už len čakajte na správu o platobných podmienkach. Výška poplatku pri online ohlasovaní živnosti je za každú voľnú živnosť 0 eur a za každú remeselnú či viazanú živnosť je poplatok znížený na 7,50 eur. Poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

 

Po uhradení správneho poplatku vám príde do vašej elektronickej schránky správa o prijatí podania a pridelení spisového čísla. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám bude odoslané v elektronickej podobe alebo aj v listinnej podobe (ak si to zvolíte). Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je rovnaká ako pri ohlasovaní osobne – tri pracovné dni.

 

 

Záver

Živnosť je druh podnikania, ktoré sa riadi živnostenským zákonom. Podmienky otvorenia živnosti sa nezmenili ani v roku 2021. Ako prvé si musíte premyslieť obchodné meno, predmet podnikania a miesto výkonu činnosti, respektíve sídlo. 

 

Ďalším krokom je ohlásenie živnosti, ktoré môžete vykonať buď osobne, alebo prostredníctvom portálu verejnej správy – www.slovensko.sk. Údaje potrebné na vyplnenie ohlasovacieho formulára sú v oboch prípadoch rovnaké. Pri ohlasovaní živnosti online však pri voľnej živnosti neplatíte správny poplatok a v ďalších prípadoch je tento poplatok znížený na polovicu.

 

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *