Ako správne označiť prevádzkareň?

Avatar photo By on 12 novembra, 2022 0 6841 Views

Viete, čo musí obsahovať označenie prevádzky? My to vieme a radi sa o to s vami podelíme. Inštrukcie, ako správne označiť prevádzkareň, uvádza Obchodný zákonník. Ak nemáte prehľad v odborných termínoch a profesionalizmoch, spravili sme pre vás prehľadný a stručný výcuc, v ktorom sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť. 

Čo musí obsahovať označenie prevádzky podľa Obchodného zákonníka?

Obchodný zákonník sa v otázke označenia prevádzky vyjadruje jasne. Označenie prevádzky sa musí skladať z obchodného mena podnikateľa a špecifického názvu prevádzky. 

Obchodné meno podnikateľa obsahuje meno a priezvisko podnikateľa, ako aj rozlišujúci dodatok, ktorý podnikateľa a druh podnikateľskej činnosti bližšie špecifikuje. 

Právnické osoby, ktoré nie sú uvedené v obchodnom registri, uvádzajú v názve prevádzky meno, pod ktorým ju zriadili. 

Obchodné spoločnosti a družstvá zas názvu prevádzky prepožičiavajú meno, pod ktorým sú uvedené v obchodnom registri. 

Aké ďalšie označenia vyžaduje zákon?

Okrem samotného mena, ktorého štruktúru sme rozobrali v predchádzajúcej kapitole, máte ako vlastník prevádzky aj ďalšie povinnosti, ako ju správne označiť. 

Musí byť známe sídlo prevádzky, prevádzkový čas, meno a priezvisko zodpovedného vedúceho, kategória podnikania, mená zamestnancov, reklamačný poriadok, ochrana pred požiarom, prípadne aj zákaz fajčenia. 

Rada odborníka

Veďte si evidenciu o reklamáciách. V prípade kontroly ste totiž povinný predložiť ju zodpovedným osobám. 

Zamestnanci prevádzky musia byť od spotrebiteľov jednoznačne odlíšiteľný. Štandardným postupom je použitie visačiek alebo uniforiem. 

Informácie musia byť pre spotrebiteľa ľahko dostupné. Mali by sa nachádzať na viditeľnom mieste a mali by tam byť natrvalo. 

Povinnosti podnikateľa v súvislosti s ochranou pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi je kapitolou sama o sebe. Mnohí podnikatelia o svojej povinnosti informovať spotrebiteľa o spôsoboch úniku pred požiarom ani nevedia, iní ju ignorujú, a ďalší na ňu jednoducho zabúdajú. 

Je pravda, že väčšina povinností týkajúca sa ochrany pred požiarom sa nevzťahuje na malých podnikateľov, ktorí zamestnávajú maximálne troch zamestnancov, ich podnikateľská činnosť sa netýka lesov, nepracujú s ohňom a ich prevádzkareň nepresahuje 40 m2. Napriek tomu považujeme za dôležité sa o týchto povinnostiach zmieniť. 

Zdroj: Pixabay.com

Zo zákona pre vás vyplýva povinnosť zreteľne označiť miesta so zvýšeným rizikom výskytu požiaru, pravidelne kontrolovať protipožiarnu bezpečnosť technických zariadení, školiť zamestnancov, vykonávať preventívne protipožiarne obhliadky a viesť dokumentáciu o ochrane pred požiarmi. 

Pokuty

Za nedostatočné označenie prevádzky vám môže byť udelená pokuta vo výške 1 659 eur. V prípade chýbajúceho označenia so zákazom fajčenia sa môže vyšplhať až na 3 319 eur.

Okrem tabuľky s nápisom „zákaz fajčenia” je tiež potrebné uviesť miesto alebo osobu, u ktorej sa môže spotrebiteľ sťažovať, ak je nariadenie porušované. Orgány, ktoré vám môžu v prípade nedostatočného informovania spotrebiteľa o zákaze fajčenia udeliť pokutu, sú SOI, polícia, železničná polícia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ako je to v prípade pridružených prevádzok?

Zákon č. 455/1991 hovorí o tom, že ustanovenia o správnom označení prevádzky sa v rovnakej miere vzťahujú aj na združené prevádzkarne, priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a technické alebo technologické zariadenia. 

Priestor, v ktorom prevádzkujete podnikateľskú činnosť, musí byť riadne označený aj vtedy, ak nie je podľa živnostenského zákona prevádzkou. Prevádzkareň totiž podľa živnostenského zákona nie je ucelený obchodný objekt, ale počet objektov sa mení v závislosti od toho, koľko živností sa v danom priestore prevádzkuje. 

Preto sa napríklad súkromná pekáreň, nachádzajúca sa v priestoroch supermarketu, nemusí riadiť všeobecnými podmienkami označenia, ale za akceptovateľné možno považovať aj také označenie, ktoré sa nachádza vnútri objektu patriaceho inému subjektu.

Záver

Označenie prevádzkarne spadá na plecia podnikateľa. Na prvý pohľad sa môže pár ceduliek a farebné uniformy javiť ako banalita, no dodržiavaním zákonom daných predpisov si ušetríte hodiny času a tisíce eur. 

Zainvestujte preto do riadneho označenia. Nesnažte sa na tom šetriť, nie vždy sa to vypláca. Na nedostatočné označenie môžu príslušné orgány upozorniť aj vaši zákazníci. Nespoliehajte sa preto, že k vám kontrola nepríde. Ľahko sa totiž môže stať, že vám ráno zaklope na dvere.