Čo je metrologický program

By on 11 novembra, 2022 0 927 Views

Čo musí obsahovať metrologický program? Aké meradlá je možné používať? Ako má vyzerať evidencia meraní?

Metrologický program je dokument, ktorý hovorí o požiadavkách a postupoch na meranie a sledovanie hodnôt pri manipulácií s potravinami. Väčšinou ide o meranie teplôt, vlhkosti vzduchu, hmotnosti, času a pod.

Vypracovaný metrologický program by mali mať všetky prevádzky, ktoré manipulujú s potravinami alebo vyrábajú, spracúvajú, podávajú pokrmy (potravinárske podniky a zariadenia spoločného stravovania).

Metrologický program by mal byť súčasťou HACCP plánu.

Pri manipulácii s potravinami je potrebné meranie a evidencia teplôt vzduchu a vlhkosti v skladovacích, chladiacich a mraziacich zariadeniach.

Pri výrobe a spracovaní pokrmov, jedál a nápojov, určuje povinnosti pre zariadenia spoločného stravovania (napr. reštaurácie) vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 533 / 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. V prílohe vyhlášky sú presne uvedené podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových jedál.

Pre sklady a obchody potravín určuje požiadavky výnos Ministerstva pôdohospodárstva  č. 28167/2007-OL (napríklad požiadavky na sklad z hľadiska teploty a vlhkosť vzduchu).

Pre potraviny je jednou z najdôležitejších zásad zachovanie chladiaceho reťazca. Chladené a mrazené potraviny musia byť nepretržite skladované pri predpísanej teplote.

Podmienky na sledovanie meraných hodnôt je možné splniť len vtedy, ak prevádzkovateľ používa správne (kalibrované) meracie prístroje. Inými slovami, zakúpené meradlá sú platné iba vtedy, ak majú už prvotné overenie zabezpečené priamo od výrobcu (podľa § 16 zákona č. 142/2000) a následne overenie každé 2 roky podľa § 17 zákona č. 142/2000.

O výsledku kalibrácie a overovania musíte viesť písomné záznamy.

Metrologický program zahŕňa popis postupov merania (účel, miesto a druh meradiel), subjekty, ktoré poskytujú metrologickú kontrolu (kalibráciu meradiel), evidenciu meradiel a ich metrologickú kontrolu, odporúčania pre správne zaobchádzanie s meradlami.

V metrologickom pláne musí byť evidencia (zoznam) všetkých meracích zariadení, ktoré sa používajú v prevádzkarni, postup pri ich čistenípostup pri nastavovaní a používaní.