• Home
 • Povinnosti
 • Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

Avatar photo By on 5 novembra, 2022 0 5644 Views

Žiaden vyučený podnikateľ z neba nespadol. Každý niekde začínal a všetko si musel naštudovať sám. V tomto článku vám pomôžeme ujasniť si, čo je to prevádzkový poriadok, aké prevádzky ho musia mať a možné sankcie. Aj keď ste zamestnávateľ, prevádzkovému poriadku by ste sa nemali vyhýbať. Chcete vedieť prečo? Dozviete sa v našom článku.

Čo je to?

Prevádzkový poriadok je kompletný dokument, ktorý by mal obsahovať detailný opis výkonu pracoviska. Ďalej aj opis materiálno-technického vybavenia a pracovnej činnosti. Jeho účelom je:

 • poskytnúť obraz o charaktere prevádzkarne
 • jej dispozícií a zariadeniach, procesoch a činnostiach, ktoré v nej prebiehajú
 • rizikách, ktoré v nej hrozia
 • právach a povinnostiach zamestnancov a návštevníkov.

Cieľom správne vytvoreného prevádzkového poriadku je zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie prevádzky. Ďalej aj preventívne predchádzať riziku a poskytovať návod na riešenie krízových situácií.

Zákonnou povinnosťou dotknutých podnikateľov je tento druh dokumentu vypracovať. Túto povinnosť určuje zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zároveň definuje prevádzkový poriadok takto. Súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.”

Povinnosťou podnikateľa, ktorý podniká v dotknutých odvetviach, je predložiť prevádzkový poriadok na schválenie. Podáva sa príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, teda na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je v okolí sídla danej prevádzkarne.

zdroj: unsplash.com

Obsah prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok je vždy špecifický a prispôsobený danej prevádzke. Poskytuje úplné informácie danej prevádzky kvôli zdraviu zamestnancov. Koná tak z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov i verejného zdravia. Nemali by v ňom preto chýbať tieto body:

 • charakteristika činnosti danej prevádzky
 • rozsah činnosti, stavebné a priestorové členenie pracoviska
 • dispozičné riešenie prevádzky
 • identifikačné údaje daného zariadenia
 • nákres v grafickej forme (udáva sa v ojedinelých prípadoch)

Ďalšie podstatné body, ktoré by mal prevádzkový poriadok obsahovať:

 • napojenie na inžinierske siete a odpady
 • napojenie na kanalizáciu
 • opis vybavenia technologickými zariadeniami
 • nakladanie s odpadmi
 • personálne zdroje
 • popis pracovnej činnosti zamestnancov.

Prevádzky, ktoré ponúkajú možnosť spoločného stravovania, majú povinnosť vypracovať HACCP. To isté platí aj pre prevádzky zaoberajúce sa potravinárskou výrobou. Pre obe následne platí aj jeho zavedenie a zachovanie trvalého postupu.Taktiež aj hygienicko-epidemiologického režimu, resp. sanitačného programu, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku.

zdroj: unsplash.com

Kto musí mať prevádzkový poriadok

Zoznam zariadení, ktoré musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok:

 • zariadenia spoločného stravovania
 • ubytovacie zariadenia
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci
 • zariadenia pre deti a mládež
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia sociálnych služieb
 • pracoviská s výskytom chemických a biologických faktorov a hluku
 • pracoviská s faktorom vibrácií a manipulácie s bremenami 

V istých prípadoch aj ďalší podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí:

 • ak výsledky hodnotenia preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom
 • preukáže sa zvýšená fyzická záťaž zamestnancov
 • zvýšená expozícia hluku
 • preukáže sa zvýšená expozícia chemickým faktorom

Tip

Pre podnikateľov sa od 21.7.2020 uplatnili zmeny, ktoré majú uľahčiť podnikanie aj v súvislosti s prevádzkovým poriadkom.

Povinnosť schválenia prevádzkového poriadku

Podnikatelia, ktorí musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok, si ho musia dať aj schváliť. Urobiť tak môžu na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, teda na takzvanej hygiene. Schválenie prebieha pomocou formulára, ktorý nájdete na internetovej stránke regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Jeho forma je približne 1 až 2 strany. Nazýva sa „Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NRSR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Formulár sa posiela aj s celým prevádzkovým poriadkom. Ak to bude potrebné, treba priložiť aj požadované dokumenty, napríklad výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Cena podania žiadosti osobne je sprevádzaná správnym poplatkom vo výške 50 eur. Podanie žiadosti elektronicky cez www.slovensko.sk je o polovicu lacnejšie ako osobne. 

Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku sa podáva pred začatím vykonávania činnosti. Pri prevádzkovaní špecifických zariadení sa vyžaduje schválenie prevádzkového poriadku pred začatím činnosti. Medzi špecifické zariadenia patria napríklad kaderníctvo, ubytovňa, kúpalisko, fitness centrum, a podobne.

Možné sankcie

Nevypracovanie prevádzkového poriadku alebo jeho nepredloženie na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva sa trestá. Podnikateľ sa tak dopúšťa takzvaného správneho deliktu a udelí sa mu za to pokuta. Výška pokuty závisí od samotných prípadov. Pohybuje sa v rozmedzí od 150 do 20 000 eur. Pokutovaná je aj zmena prevádzkového poriadku, ktorá nebola podaná na schválenie.

zdroj: unsplash.com

Zhrnutie

Aj keď tvorba takéhoto dokumentu sa niekomu môže zdať zbytočná, nie je to tak. Keďže v dotknutých zariadeniach existuje riziko, malo by mu byť aj predchádzané. Zabezpečenie plynulého a bezpečného využitia prevádzky je dôležité. Dobrou správou je, že si s ním nemusíte lámať hlavu. O jeho vypracovanie si viete požiadať aj online.