Čo musí obsahovať firemná webstránka?

Avatar photo By on 14 novembra, 2022 0 3199 Views

Ak túžite po firemnej webstránke, určite vám hlavou prebehlo veľa vizualizácií. Ako bude hýriť farbami, aký bude mať dizajn a ako čerešnička na torte – parádne logo. Nemusíte byť odborníkom na webstránky, aby ste vedeli povedať, ktorá vyzerá príťažlivo. Na čo ale netreba zabúdať, sú povinné údaje, ak si nechcete narobiť problémy. 

Údaje 

Obchodný zákonník určuje, čo musí firemný web obsahovať. Nezáleží, či ide o elektronický obchod alebo nie. Údaje sa musia nachádzať na ľahko prístupnom mieste. Väčšina stránok ich má uverejnené v časti „O nás” alebo „Kontakt”, poprípade sa tieto údaje môžu nachádzať aj v päte stránky. 

Ostáva na vás, kde sa ich rozhodnete zverejniť. Obchodný zákonník nedefinuje presné miesto. Každý podnikateľ s vlastnou webovou stránkou musí uverejňovať tieto údaje:

 • obchodné meno
 • sídlo alebo miesto podnikania
 • právnu formu právnickej spoločnosti
 • identifikačné číslo (ak ho má pridelené)
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu
 • ak uvádzate rozsah základného imania, musíte uviesť aj rozsah, v akom bolo imanie splatené
 • zahraničné osoby musia uvádzať aj údaj o zápise podniku alebo organizačnej zložky podniku do obchodného registra

Tip

Existujú osobitné predpisy, ktoré nedovoľujú podnikanie v niektorých odvetviach. Napríklad predajca cigariet musí dovŕšiť vek 18 rokov. Odporúčame vám preto naštudovať si ich pre vaše odvetvie podnikania.

Formulky, ktorými sa riadiť

Príklad pre fyzickú osobu – živnostníka:

 • obchodné meno: Meno Priezvisko
 • miesto podnikania: Ulica číslo domu, PSČ, Obec
 • IČO: 99 999 999
 • zapísaný v: Živnostenskom registri Okresného úradu danej obce
 • číslo živnostenského registra: 999-99999

Príklad pre právnické osoby:

 • obchodné meno: Názov, s.r.o.
 • sídlo: Ulica Číslo domu, PSČ Obec
 • IČO: 99 999 999
 • zapísaný v: Živnostenskom registri Okresného úradu danej obce, oddiel: Sro, vl. č.: 99999/B,
 • základné imanie: 10 000 eur, rozsah splatenia: 10 000 eur

V tomto prípade údaj o základnom imanií nie je nutný. Keď sa ho ale podnikateľ rozhodne uverejniť, musí uviesť aj rozsah splatenia základného imania.

Príklad podľa zákona o elektronickom obchode:

 • obchodné meno: Názov, s.r.o.
 • sídlo: Ulica Číslo domu, PSČ Obec
 • IČO: 99 999 999
 • DIČ: 9999999999
 • zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu danej obce oddiel: Sro, vl. č.: 99999/B,
 • e:mail: názov, s.r.o.@gmail.com
 • tel. č.: 0909 999 999
 • orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre názov kraja adresou a mailom danej SOI

Údaje e-shopu

Zákon o elektronickom obchode upravuje ďalšie položky, ktoré podnikateľ musí zverejňovať. Tieto položky sa však týkajú iba podnikateľov, ktorí prevádzkujú e-shop. Konkrétne ide o:

 1. DIČ, ak je platiteľom DPH,
 2. adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
 3. názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu (spravidla ním je Slovenská obchodná inšpekcia).

Rovnaký zákon ukladá povinnosť zverejňovať aj obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu. Tieto údaje vyplývajú aj z Obchodného zákonníka. Týkajú sa všetkých podnikateľov, nielen tých, na ktorých sa vzťahuje zákon o elektronickom obchode.

Povinné informácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa

Tieto povinné informácie platia pri uzatváraní zmlúv na diaľku. Predaj tovaru a poskytovanie služieb sú špecifické. Zákon upravuje, aké informácie musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi, dokonca ešte predtým, ako spotrebiteľ odošle objednavku. Z tohto dôvodu by mal predávajúci informovať spotrebiteľa na svojej webstránke o:

 • hlavných vlastnostiach tovaru a charaktere služby
 • obchodnom mene a sídle, resp. miesta podnikania predávajúceho,
 • telefónnom čísle a ďalších dát, ktoré sú dôležité na kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adrese elektronickej pošty a čísla faxu
 • celkovej cene tovaru alebo služby, vrátane dane, nákladoch na dopravu, poštovného 
 • cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ale len tie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, a to v prípade, že ide o číslo služby so zvýšenou tarifou
 • platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
 • platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
 • postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností alebo podnetov spotrebiteľov
 • práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Predávajúci musí poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy
 • o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ale len ak vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť tovar prostredníctvom pošty

Ďalšie povinné dáta sú obsiahnuté v samotnom zákone o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku. 

Možné sankcie

Za nezverejnenie povinných dát podľa Obchodného zákonníka sa udeľujú pokuty, ktoré môžu dosahovať výšku až 3 310 eur. Rovnako sa to týka aj porušenia nutnosti informovania spotrebiteľa. Každý e-shop, ktorý sa chce vyhnúť sankciám, by mal mať povinné položky zverejnené. Ak sa tak nestane a predávajúci to poruší, môže mu orgán dozoru udeliť pokutu. Výška pokuty sa pohybuje v rozmedzí od 100 eur do 33 000 eur. 

Zhrnutie

Teraz už viete, že nie len krásny dizajn je potrebný, aby sa webovej stránke darilo. Bez zverejnenia povinných položiek sa tak nemôže stať. Čím viac informácií zverejníte, tým lepšie pre váš e-shop. Nemusia byť ani zákonmi vyžiadané, ale pridá to na profesionalite webu a dôveryhodnosti zákazníkov.