• Home
 • Rady a tipy
 • Máte v prevádzke správny oznam o zákaze fajčenia s doplnkovým textom?

Máte v prevádzke správny oznam o zákaze fajčenia s doplnkovým textom?

By on 14 novembra, 2022 0 1591 Views

Ako má vyzerať zákaz fajčenia v prevádzke? Aký doplňujúci text musí byť pripojený k piktogramu? Kto kontroluje zákaz fajčenia? Aké sú pokuty? Akú formu musí mať tabuľka so zákazom fajčenia?

Podnikatelia sú povinní umiestniť v prevádzkach, kde platí zákaz fajčenia, umiestniť trvalý oznam o zákaze fajčenia. Oznam musí byť umiestnený na viditeľnom miesta a musí byť sprevádzaný informáciou, na ktorý kontrolný orgán sa môžu zákazníci obrátiť v prípade porušeniu zákazu fajčenia.

Zoznam miest, kde je zakázané fajčiť, uvádzame na konci tohto článku. Pripomíname len, že zákon zakazuje fajčenie aj vo všetkých zariadeniach, kde sa pripravuje alebo podáva jedlo a nápoje (tzv. zariadenia spoločného stravovania).

Ako a kde umiestniť oznam o zákaze fajčenia

Na tabuľke alebo nálepke musí byť uvedený známy piktogram s prečiarknutou cigaretou v červenom kruhu. Určuje to Nariadenie vlády č. 387/2006.

K piktogramu môže byť pripojený text „Zákaz fajčiť“. Uvedenie tohto textu ale nie je povinné.

Tabuľku s piktogramom zakazujúcim fajčiť si môžete kúpiť aj vo forme nálepky, alebo si ju môžete vyrobiť aj sami, ak dodržíte predpísané vlastnosti:

 • značka musí byť kruhového tvaru,
 • musí to byť čierny piktogram na bielom pozadí, s červeným okrajom a červeným šikmým pruhom, pričom červená farba musí zaberať najmenej 35% plochy značky.

Oznam musí byť umiestnený na dobre viditeľnom, dobre osvetlenom a prístupnom mieste.

V prípade, že denné osvetlenie nie je dostatočné, mali by sa na piktograme použiť fosforeskujúce farby, reflexný materiál alebo značku treba nasvietiť umelým osvetlením.

V ozname musí byť uvedený kontrolný orgán

Upozornenie musí obsahovať bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia, teda spomínaný piktogram, ktorý musí byť doplnený písomnou informáciou o kontrolnom orgáne.

Orgánom kontroly je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, obec, prevádzkovatelia železničnej, autobusovej dopravy (napr. Železničná polícia), prípadne Policajný zbor.

Orgán kontroly je teda inštitúcia, ktorá má na starosti kontrolu tejto povinnosti vo vašej prevádzkarni, resp. kam sa môžu zákazníci obrátiť v prípade sťažnosti na nesplnenie si tejto povinnosti.

V ozname o zákaze fajčenia musí byť uvedený názov tohto kontrolného orgánu, jeho adresa a prípadne telefónne číslo alebo e-mail.

Slovenská obchodná inšpekcia nekontroluje samotný zákaz fajčenia, ale len to, či máte v prevádzkarni správne umiestnený oznam o zákaze fajčenia doplnený o informáciu o kontrolnom orgáne. Dodržiavanie zákazu fajčenia kontroluje príslušný Úrad verejného zdravotníctva.

Na ozname treba uviesť Slovenskú obchodnú inšpekciu, príslušný Úrad verejného zdravotníctva a prípadne ostatné kontrolné orgány, ktoré sa vzťahujú na vašu prevádzkareň. Príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva môžete nájsť na tejto stránke ÚVZ v SR.

Príklad tabuľky so zákazom fajčenia s doplnkovým textom o kontrolných orgánoch:

Pokuta

Ak prevádzku neoznačíte zákazom fajčenia, potom vám hrozí pokuta od 331 až do 6638 EUR od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Rovnakú pokutu vám udelí Úrad verejného zdravotníctva za nedodržanie zákazu fajčenia.

Kde všade je zakázané fajčiť

Fajčenie je zakázané:

 • na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
 • v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,
 • v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
 • vo vysokých školách a v študentských domovoch,
 • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,
 • v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,
 • v úradných budovách okrem fajčiarní,
 • v obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
 • v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50% z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,
 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

Za zariadenie spoločného stravovania sa z hľadiska zákona na ochranu nefajčiarov považuje taká prevádzka, kde sa jedlo a nápoje nielen pripravujú, ale aj podávajú. Patrí sem teda aj bufet, školská jedáleň, hostinec, reštaurácia, kaviareň, bagetéria, stánok rýchleho občerstvenia, výrobňa a predajňa šišiek či pirôžkov, hotelová reštaurácia, pizzeria, závodná jedáleň, samoobslužná reštaurácia, nemocničná kuchyňa či jedáleň, zmrzlináreň a pod. Pozrite si všetko o zariadeniach spoločného stravovania.