Kto je živnostník (SZČO) a kto nie

By on 14 novembra, 2022 0 2740 Views

Kto je SZČO – živnostník?

SZČO je fyzická, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Inými slovami, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) je živnostník.

Čo je samostatná zárobková činnosť?

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone o živnostenskom podnikaní.

Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj:

  • činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov napr. činnosť advokátov,
  • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania,
  • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie,
  • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie.

 

Iné formy podnikania fyzických osôb než živnosť

Inou formou, než živnosťou, podniká napr. fyzická osoba podľa osobitných zákonov – ide o profesie ako výkon povolania psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem očných optikov a zubných technikov.

Kto nie je živnostníkom?

Živnosťou nie je výkon povolania, profesie, ktoré upravujú osobitné predpisy (a teda nie živnostenský zákon).

Ďalšou skupinou fyzických osôb – podnikateľov tvoria tzv. samostatne hospodáriaci roľníci. Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.