Druhy živnosti

By on 3 novembra, 2022 0 1196 Views

Aké existujú typy živnosti a ktorú si zvoliť. Voľné živnosti, remeselné živnosti a viazané živnosti. Koncesované živnosti. Odborná spôsobilosť.

Ak už viete, v ktorej oblasti chcete podnikať, potom si musíte zistiť, pod ktorý typ živnosti táto oblasť patrí.

Rozlišujeme tri typy živností:

  • remeselné živnosti
  • viazané živnosti
  • voľné živnosti

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 Živnostenského zákona. Podmienkou pre ich prevádzkovanie je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore.

Medzi remeselné živnosti patria: zámočníctvo, nástrojárstvo, kovoobrábanie, galvanizácia kovov, smaltovanie, opravy pracovných strojov, opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií, výroba a opravy protetických výrobkov,  výroba a opravy ortopedickej obuvi, hodinárstvo, kamenárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, kožušníctvo, stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo, polygrafická výroba, murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, podlahárstvo, plynoinštalatérstvo, kachliarstvo, holičstvo a kaderníctvo, kozmetické služby, pohostinská činnosť, čistenie a kontrola komínov.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore. Praxou v odbore sa rozumie aj základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná  služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce,  ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o  výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených  síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.

Doklady o odbornej spôsobilosti sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú:

  • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní najmenej 3-ročnej praxe v odbore alebo v príbuznom odbore, alebo
  • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo
  • dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v predchádzajúcich bodoch a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o najmenej trojročnej praxi v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo
  • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo
  • príslušným dokladom o vzdelaní alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou.

Kompletný zoznam remeselných živností, s ich popisom nájdete na našom webe v inej rubrike.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú uvedené v prílohe č. 2 Živnostenského zákona. Podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná „inak“.

Medzi viazané živnosti patria:  zlievanie drahých kovov, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok týchto zariadení, revízia vyhradených elektrických zariadení, opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, očná optika, zubná technika, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb, a ich zmien, projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru, prevádzkovanie autoškoly, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, vyučovanie v odbore umenia, vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany, geodetické a kartografické činnosti, vykonávanie ohňostrojových prác, predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprievodca cestovného ruchu, masérske služby, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, poskytovanie poštových služieb, činnosť autorizovanej osoby, verejné obstarávanie, inseminácia, pedikúra, realitná činnosť, bezpečnostno-technické služby, správa registratúry, činnosť environmentálneho overovateľa.

Medzi viazané živnosti patria aj tzv. koncesované živnosti. Tie sa môžu prevádzkovať na základe získania koncesie.

Koncesované živnosti sú uvedené v prílohe č. 3  Živnostenského zákona. Patria medzi ne: vývoj a výroba zbraní alebo streliva, opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní, nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva, preprava zbraní a streliva, prevádzkovanie strelnice, prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne, cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, taxislužba), zasielateľstvo, poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, prevádzkovanie závodného hasičského útvaru, organizovanie dobrovoľných dražieb.

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je ku každej živnosti opísaná v prílohe č. 3. Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.

Zoznam voľných živností s popisom potrebnej spôsobilosti nájdete na našom webe v inej rubrike.

Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.

Voľné živnosti

Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené medzi remeselnými alebo viazanými živnosťami. Pre tieto živnosti sa nevyžaduje odborná ani iná spôsobilosť.

Voľné živnosti nie sú vymenované v zákone, existuje iba zoznam odporúčaných označení voľných živností. Ten spolu s popisom živností nájdete na našom webe v inej rubrike. Pri ohlasovaní živnosti sa nemusíte povinne držať tohto zoznamu – môžete si svoju živnosť nazvať aj inak než je uvedené v zozname.