• Home
  • Rady a tipy
  • Podávate zákazníkom fernet s citrónom? Dostanete pokutu

Podávate zákazníkom fernet s citrónom? Dostanete pokutu

By on 6 novembra, 2022 0 595 Views

Ak vo svojom podniku (bare či reštaurácii) podáte zákazníkom nápoj s plátkom citrónu, riskujete pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zdá sa vám to absurdné? Prečítajte si, ako to SOI odôvodňuje.

Slovenská obchodná inšpekcia udelila v marci 2016 pokutu podnikateľovi, ktorý zákazníkovi predal dva poháriky alkoholického nápoja Stock s citrónom. SOI udelenie sankcie odôvodnila tým, že podnikateľ porušil:

  • povinnosti predávajúceho podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa a to tým, že zákazníkovi predávajúci neumožnil prekontrolovať si mieru predávaných výrobkov.

A dôvod? Alkoholický nápoj bol podaný spolu s rezom citróna. Podľa SOI tým nebolo možné odsúhlasiť deklarovanú mieru:

Neumožnením spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť účtovanej miery predávaných výrobkov, podnikateľ porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a). Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

Citované zákonné ustanovenie ukladá predávajúcemu povinnosť dodržiavať zásadu statočnosti pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb a zároveň korešponduje s právami spotrebiteľa na ochranu pred zásahom do jeho zákonom chránených oprávnených záujmov.

Nedodržaním deklarovanej hmotnosti, miery alebo množstva predávaných výrobkov, ako aj nesprávnym účtovaním cien výrobkov a služieb dochádza k bezdôvodnému obohateniu na úkor spotrebiteľa a závažným a nevhodným  spôsobom ohrozuje ekonomické záujmy spotrebiteľa.

Zákon preto prikazuje predávajúcemu správať sa pri predaji výrobkov, či poskytovaní služieb tak, aby k ohrozeniu týchto záujmov spotrebiteľa nedochádzalo.

SOI k tomu ďalej uvádza:

Vykonanou kontrolou bolo však presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosť predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil, keď pri predaji výrobku predávaného na mieru spotrebiteľ nemal možnosť prekontrolovať si správnosť účtovanej miery u alkoholického nápoja Stock zakúpený v kontrolnom nákupe z dôvodu, že bol podaný spolu s rezom citróna.

A tak podnikateľ dostal od SOI pokutu (spolu s porušením povinnosti vyvesiť v prevádzke reklamačný poriadok išlo o súhrnnú pokutu vo výške 300 EUR).

Ak teda vo svojom podniku chcete vylepšiť nápoj plátkom citrónu, servírujte ho zákazníkovi tak, aby nebol ponorený do nápoja.

(Rozhodnutie SOI č. P/0455/07/15 z dňa 11.3.2016).

Doplnenie (14.1.2016):

SOI za citrón v nápoji udelia pokutu viackrát. V inom prípade**, kedy sa pokutovaný podnikateľ odvolal, Slovenská obchodná inšpekcia priznala pochybenie a uvádza:

Inšpektorát SOI mal uskutočniť meranie, aby mohol prekontrolovať správnosť miery/objemu zakúpeného nápoja a až po zistení odchýlky v množstve zakúpeného alkoholického nápoja postihovať účastníka konania.

V tomto prípade odvolací orgán SOI pokutu za citrón v nápoji zrušil.

(** Druhostupňové rozhodnutie č. SK/0539/99/2016.)