Podnikatelia a koncesionárske poplatky

By on 7 novembra, 2022 0 446 Views

Máte viac ako dvoch zamestnancov? Viete, že vtedy musíte platiť koncesionárske poplatky? Od čoho závisí výška poplatkov? Týka sa to len firiem alebo aj živnostníkov (SZČO)?

Ak zamestnávate aspoň troch zamestnancov, potom ste povinný platiť koncesionárske poplatky.

To žiaľ platí aj v prípade, ak vo firme nemáte žiadny televízor ani rádio.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby (napríklad sro-čky), ale aj na živnostníkov (SZČO), pokiaľ zamestnávajú viac ako 2 ľudí.

Kto je zamestnanec

Do počtu zamestnancov sa pre účely platenia koncesionárskych poplatkov počítajú tie osoby, ktoré zamestnávate v pracovno-právnom vzťahu.

Nepočítajú sa osoby, ktoré sú zamestnané na dohodu o pracovnej činnosti, na dohodu o vykonaní práce, ani na dohodu o brigádnickej činnosti.

Pozor, do počtu zamestnancov sa rátajú aj zamestnankyne na materskej dovolenke.

Kedy vzniká povinnosť

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste začali zamestnávať aspoň troch zamestnancov.

Príklad:

V januári ste mali 2 zamestnancov. 3. februára ste prijali do pracovného pomeru tretieho zamestnanca. Koncesionárske poplatky začnete platiť od 1. marca.

Keď vám klesne počet zamestnancov a bude ich menej ako traja, potom vám zaniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Povinnosť zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom ste zamestnávali aspoň troch zamestnancov.

Príklad: 5. septembra ukončíte pracovný pomer so zamestnancom a počet zamestnancov vám vo firme klesne z troch na dva. Od 1. októbra už nemusíte platiť koncesionárske poplatky.

Výška poplatkov

Výška poplatkov za koncesionárske poplatky závisí od počtu zamestnancov.

Platbu aj nedoplatok môžete zaplatiť  dokonca aj online platobnou kartou.

Musíte sa prihlásiť

Ak vám vznikne povinnosť platiť koncesionárske poplatky, musíte sa sami registrovať.

Zaregistrovať sa môžete zaslaním vyplneného formulára, ktorý si môžete stiahnuť z tejto webstránky RTVS (pdf súbor). Vyplnený formulár treba odoslať na adresu:

RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Koncesionárske poplatky si môžete dať do nákladov

Platba za koncesionárske poplatky je daňový výdavok, ktorý si môžete zahrnúť do nákladov.

Pozor, pokuty za neplatenie koncesionárske poplatky si do nákladov nemôžete dať, pretože nie sú daňovo uznateľným výdavkom.

Pokuty

Výška pokuty závisí tak isto od počtu zamestnancov a môže byť od 33 EUR do 166 EUR. Ak neuhradíte dlžné koncesionárske poplatky do 30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie, tak budete musieť zaplatiť dlžnú sumu na poplatkoch, pokutu, poštové sadzby a pokuty na súde.

Ďalšie informácie nájdete na webstránke RTVS: uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/kto-ma-platit.