• Home
  • Povinnosti
  • Podnikatelia a živnostníci, viete, aká sadzba dane z príjmu sa na vás vzťahuje? Tu nájdete odpovede

Podnikatelia a živnostníci, viete, aká sadzba dane z príjmu sa na vás vzťahuje? Tu nájdete odpovede

By on 12 novembra, 2022 0 1299 Views

Marec je pre každého podnikateľa najmenej obľúbeným mesiacom. Nesúvisí to prirodzene s počasím alebo sviatkami, je v tom tá najdôležitejšia vec v biznise a to peniaze. Podanie daňového priznania je najmä o priznaní príjmov a ich zdanení. Ak chcete vedieť, čo vás čaká už o pár mesiacov, tu sú aktuálne sadzby dane z príjmu za tento rok.

Z čoho všetkého sa platí daň z príjmu?

Daň z príjmu je všeobecný pojem, ktorý sa týka zdanenia rôznych typov a druhov príjmov. Reč je najmä o príjmoch fyzických osôb, kde sa skúma tzv. základ dane.

Do základu dane pre daň z príjmu spadajú tieto príjmy:

  • príjmy zo závislej činnosti, obvykle ide o príjmy zo zamestnania
  • príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • príjmy z prenájmu nehnuteľností
  • kapitálové príjmy
  • príjmy z použitia diela alebo podania umeleckého výkonu
  • ostatné príjmy nepravidelného typu, napríklad z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí alebo z predaja hnuteľných vecí

Pokiaľ ide o príjmy týkajúce sa právnických osôb, tu sa sleduje príjem z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti. Osobitnou kategóriou, ktorá sa týka tak fyzickej, ako aj právnickej osoby, je príjem z dividend, na ktorý sa vzťahujú osobitné sadzby.

Daň z príjmu týkajúca sa všetkých fyzických osôb

Pod pojmom fyzická osoba sa myslí každý jeden daňovník. Pre fyzické osoby platí, že musia odviesť daň zo svojich príjmov, ktoré pozostávajú napríklad z pracovnej činnosti, prenájmu nehnuteľností alebo ostatných príjmov spomínaných vyššie.

Ak nejde o podnikateľov a príjmy z podnikania, aktuálna legislatíva pozná dve sadzby pre daň z príjmu fyzických osôb. Prvou je štandardná sadzba vo výške 19 % z čiastkového základu dane, druhou je zvýšená sadzba vo výške 25 % z so súčtu čiastkových základov dane. Do tohto súčtu pritom nepatria nezdaniteľné časti.

Štandardná sadzba pre daň z príjmu vo výške 19 % sa platí z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37.981,94 €. Zo základu nad túto sumu sa platí daň z príjmu vo výške 25 %.

Daň z príjmu týkajúca sa živnostníkov a SZČO

Ak podnikáte ako živnostník, ste tiež fyzickou osobu, no na príjmy dosiahnuté z podnikania je možné využiť zníženú sadzbu dane z príjmu. Týka sa to však iba príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na iné príjmy sa to nevzťahuje.

V tomto prípade platí, že ak sú vaše zdaniteľné príjmy tohto typu za zdaňovacie obdobie do sumy 49.790 €, môžete na ne aplikovať sadzbu dane iba 15 %.

Ak by došlo k prekročeniu tohto limitu, postupuje sa obdobne, ako pri všetkých ostatných fyzických osobách. To znamená, že z príjmov do sumy 37.981,94 € sa vypočítava daň z príjmu vo výške 19 % a na všetky ostatné príjmy nad túto hranicu sa použije zvýšená sadzba 25 %. Daň sa vypočíta zo súčtu čiastkových základov dane z príjmu.

Daň z príjmu týkajúca sa právnických osôb

Ako právnické osoby sa označujú z daňového hľadiska z podnikateľského sektoru najmä obchodné spoločnosti, či už ide o s.r.o., a.s. alebo iné formy spoločností.

Pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osôb, tu je štandardnou sadzbou daň vo výške 21 %. Táto sadzba dane sa uplatňuje vtedy, ak zdaniteľné príjmy za posledné zdaňovacie obdobie presiahnu už známu a spomínanú sumu vo výške 49.790 €.

Pre tých daňovníkov, ktorých zdaniteľné príjmy budú pod túto hranicu, sa bude uplatňovať už známa daňová sadzba 15 %. Oproti zdaňovaciemu obdobiu za rok 2020 prišlo k zníženiu hranice pre nižšiu sadzbu dane z príjmu. Kým v roku 2020 platilo, že na nižšiu sadzbu dosiahli firmy s výnosmi do 100.000 €, po novom je to už menej.

Daň z dividend vyplácaných FO a PO

Špecifický typ dane je daň z dividend. Tu existujú dve sadzby a to 7 % alebo 35 % v závislosti od toho, či ide o rezidenta SR alebo nie, od toho, či je zdroj na území SR alebo nie a ak ide o zahraničie, či ide o zmluvný štát. Zvýšená sadzba 35 % je zameraná najmä na zdanenie dividend z tzv. daňových rajov, čiže nejde o firmy v Slovenskej republike.

Pre rok 2021 platia zhodné daňové sadzby, ako tomu bolo predošlý rok. Domácich rezidentov, ktorí majú príjem u nás alebo v zmluvnom zahraničnom štáte, sa týka sadzba 7 %. To isté platí aj pre zahraničných rezidentov zo zmluvného štátu.

V ostatných prípadoch sa uplatňuje daň vo výške 35 %. Platí to pre rezidentov SR so zdrojom príjmu v nezmluvnom štáte a aj pre rezidentov zo zahraničia z nezmluvného štátu, ktorí budú mať zdroj príjmu u nás, bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby.