• Home
  • Rady a tipy
  • Poradňa: Môžem zákazníkovi zrušiť objednávku, ak sme mali v e-shope uvedenú nesprávnu cenu?

Poradňa: Môžem zákazníkovi zrušiť objednávku, ak sme mali v e-shope uvedenú nesprávnu cenu?

By on 3 novembra, 2022 0 1081 Views

Otázka: V e-shope sme omylom pri produkte zverejnili nesprávnu cenu. Cena v e-shope bola uvedená vo výške 149 EUR, no správna cena produktu mala byť 299 EUR. Objednávku sme zákazníkovi preto zrušili – ak by sme mu tovar predali za nesprávne uvedenú cenu, prerobili by sme na tom. Je to v poriadku? Môžeme takto zrušiť zákazníkovi objednávku?

Odpoveď:

Ak ste zákazníkovi potvrdili objednávku, potom sa stáva záväznou nielen pre neho (že za tovar musí zaplatiť), ale aj pre vás. No navyše, ako predávajúci ste zodpovedný za správne uvedenie ceny v e-shope.

Ak zákazníkovi zrušíte objednávku z dôvodu nesprávnej ceny, potom riskujete pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie za tzv. nekalú obchodnú praktiku.

Nesprávna, resp. nepravdivá cena výrobku v e-shope môže podľa SOI uviesť spotrebiteľa do omylu a mať za následok, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Uvedením nesprávnej ceny v e-shope dochádza

k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene výrobku, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa a k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1 a ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.*

Informácia o cene ponúkaného výrobku predstavuje pre spotrebiteľa kľúčovú informáciu v procese rozhodovania sa o jeho obchodnej transakcii, pričom uvedená nesprávna informácia o cene výrobku, je spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu a mať za následok, že tento urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody.

Za takéto nesprávne uvedenie ceny v e-shope a za zrušenie objednávky môžete očakávať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške cca 1.000 EUR.

Pripomíname, že predávajúci zodpovedná objektívne za správnosť uvedených cien produktov – t.j. nezáleží vôbec na tom, či ste chybnú cenu v e-shope uviedli omylom, zámerne alebo sa chybná cena nesprávne nahrala do e-shopu z cenníka dodávateľa. Za zle uvedenú cenu tovaru v e-shope zodpovedáte bez ohľadu na to, či to bol úmysel alebo omyl.

Napr. rozhodnutie SOI č. P/0015/01/2016.