• Home
  • Povinnosti
  • Pozor na akcie typu „Nakupujte bez DPH – zľava vo výške 20% DPH“

Pozor na akcie typu „Nakupujte bez DPH – zľava vo výške 20% DPH“

By on 13 novembra, 2022 0 977 Views

Pri takýchto akciách, kde sľubujete zľavu vo výške DPH, treba byť obozretní. My takéto reklamné akcie vôbec neodporúčame. V mnohých prípadoch za takúto reklamu môžete dostať pokutu.

V posledných rokoch najmä veľké reťazce propagujú akcie typu Elektronika teraz bez DPH alebo Nábytok so zľavou vo výške 20% DPH či Nakúp teraz bez 20% DPH. V skutočnosti nejde o 20% zľavu a v mnohých prípadoch obchodníci klamú zákazníkov.

Kameň úrazu spočíva najmä vo výpočte výšky zľavy. Ak zákazníkom sľubujete zľavu vo výške 20% DPH, v skutočnosti zákazníka zavádzate. Reálne výška zľavy totiž nie je sľubovaných 20%, ale je nižšia.

Ak výrobok stojí pred zľavou 24 EUR s DPH, jeho cena sa skladá zo sumy 20 EUR bez DPH + 4 eurá tvorí daň z pridanej hodnoty. DPH je síce vo výške 20%, avšak táto sa k základnej cene pripočítava. Ak by sme chceli vyjadriť rozdiel medzi cenou s DPH a cenou bez DPH percentuálne, tak rozdiel medzi sumou 24 EUR a 20 EUR je 16,67% a nie 20%.

  • Cena bez DPH je 20 EUR. DPH je 20%. 20 EUR + 20% DPH = 24 EUR s DPH.
  • Ale: 24 EUR – 20% = 19,20 EUR a nie 20 EUR.
  • 24 EUR – 4 EUR = 16,67%.

Mnoho podnikateľov má zmätok vo výpočte ceny bez DPH (základu dane). V zásade platí, že cena bez DPH x  1,2 = cena s DPH. Ak chceme z ceny s DPH zistiť cenu bez DPH, musíme cenu s DPH vydeliť číslom 1,2 a nie odpočítavať od nej 20%. Teda 24 EUR s DPH / 1,2 = 20 EUR bez DPH.

Pokuta pokojne aj 7.000 EUR

Ak teda zákazníkom v reklame či letáku sľubujete zľavu vo výške 20% DPH a naúčtujete im cenu, ktorá predstavuje základ dane z pôvodnej ceny, ide o klamanie spotrebiteľa. Skutočná výška zľavy je v tomto prípade len 16,67% a nie 20%.

Za takéto klamanie spotrebiteľa hrozia od Slovenskej obchodnej inšpekcie vysoké pokuty. Napríklad známy predajca nábytku Kika dostal za podobnú reklamu pokutu vo výške 7.000 EUR. SOI k tomu uvádza:

Predávajúci tak nejasným a nevhodným spôsobom uvádzal podstatné informácie (spôsob výpočtu ceny, resp. existencia osobitnej cenovej výhody), ktoré priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, pričom v dôsledku uvedeného klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.

„Bez dph“ neznamená vždy 20% zľavu.

Podobné akcie sa nepáčia ani Rade pre reklamu

Niektoré firmy pri podobných akciách „bez dph“ prestali uvádzať „20% zľavu“ a uvádzajú len, že zľava je „vo výške DPH“ (bez percentuálneho vyjadrenia) alebo „z ceny Vám odpočítame DPH“. A potom malými písmenami uvádzajú, že skutočná výška zľavy je 16,67%. Matematicky je takáto reklama v poriadku, ale Rada pre reklamu to aj tak považuje za zavádzanie spotrebiteľa, pretože priemerný spotrebiteľ sa pri reklame typu „Nákup bez DPH“ dostane do omylu a bude sa domnievať, že sa na výrobok bude vzťahovať zľava vo výške 20%. Týka sa to najmä takej formy propagácie, kde sa zákazník nedozvie o podrobnostiach a výpočte zľavy – napríklad rozhlasovej reklamy. Rada pre reklamu v jednom rozhodnutí dodáva:

Komunikačným posolstvom predmetnej reklamnej kampane bola propagácia akciovej ponuky „Nákup bez DPH“. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy bol text, ktorý odkazoval na skutočnosť, že zákazník neplatí DPH, resp. že vybrané tovary si spotrebiteľ zakúpi bez DPH. Komisia je toho názoru, že priemerný spotrebiteľ môže byť na základe predmetnej reklamy uvedený do omylu a domnievať sa, že na vybrané tovary sa vzťahuje zľava vo výške 20%, čo však nie je pravda, nakoľko spotrebiteľovi je v konečnom dôsledku priznaná zľava vo výške 16,67% (…) Komisia je toho názoru, že v predmetnom prípade nie je správne očakávať, že zákazník si niektoré podrobnosti sám logicky vyvodí, keďže väčšina priemerných spotrebiteľov vníma výšku dane automaticky ako sadzbu z cien tovarov a služieb vo výške 20% a to vrátane skutočnosti, že táto je napríklad uvádzaná aj na potvrdení o zaplatení tovaru. Tvrdenie v kampani, ktoré je určené pre bežného spotrebiteľa, že môže nakupovať bez DPH od predajcu akým je zadávateľ, môže viesť tiež k predpokladu, že existuje zákonná možnosť ako konečný spotrebiteľ nemusí platiť pri svojom nákupe aj DPH, čo nie je pravdivá informácia a Komisia uvedené nepovažuje ani za primeranú hyperbolu použitú v reklamnej kampani. Komisia má za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o podmienkach konečnej ceny, a preto reklamu – rozhlasový spot, vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.

Ak sa aj napriek tomu rozhodnete zákazníkom ponúkať zľavu vo výške DPH, dajte si pozor na to, aby ste pri zľave nekomunikovali 20% zľavu a aby ste zároveň zákazníka dôkladne informovali o skutočnej výške zľavy.