• Home
  • Povinnosti
  • Predávate autá? Nezabudnite na plágat o spotrebe a emisiách

Predávate autá? Nezabudnite na plágat o spotrebe a emisiách

By on 3 novembra, 2022 0 1192 Views

Ak predávate nové vozidlá, musíte mať v predajni plagát o spotrebe a emisiách vozidiel. Týka sa to nielen bežného predaja, ale aj predaja vozidiel na leasing.

Predávajúci musí v mieste predaja nových vozidiel umiestniť plagát s nasledujúcimi údajmi:

  • o normovanej spotrebe paliva
  • o normovaných emisiách CO2

Túto povinnosť predpisuje Nariadenie vlády č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov. Nariadenie hovorí, že:

predajca je povinný umiestniť v mieste predaja na viditeľnom mieste plagát v listinnej alebo elektronickej podobe so zoznamom údajov o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 všetkých nových modelov osobných automobilov danej značky vystavených alebo ponúkaných na predaj alebo na leasing v mieste predaja alebo prezentácie.

To, ako by mal takýto plagát vyzerať a čo musí obsahovať, je uvedené v prílohe č. 4 spomínaného nariadenia.

Informácie by mali byť buď na vytlačenom papieri alebo môžu byť zobrazované napríklad na obrazovke televízora či iného elektronického zariadenia.

Vytlačený plagát musí mať rozmery najmenej 70cm x 50cm. Ak sa informácie zobrazujú na elektronickej obrazovke, rozmery obrazovky musia byť najmenej 25 x 32cm. Informácie sa môžu zobrazovať aj ako bežiaci text (scrolling text).

Ak sa plagát a zobrazovacia jednotka nahradia úplne a natrvalo elektronickou obrazovkou, musí byť vystavená tak, aby upútala pozornosť spotrebiteľa aspoň v takej miere, ako plagát alebo zobrazovacia jednotka.

Zoznam modelov nových osobných automobilov uvedených na plagáte musí byť rozdelený do skupín a samostatne podľa druhu paliva (napr. benzín alebo nafta). V rámci každého druhu paliva musia byť modely zoradené v poradí stúpajúcich emisií CO2, pričom model s najnižšou normovanou spotrebou je umiestnený na prvom mieste zoznamu.

V zozname musí byť uvedená továrenská značka každého modelu osobného automobilu, jeho číselná hodnota normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2. Hodnota normovanej spotreby paliva sa vyjadruje v litroch na kilometer (l/km) a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto. Normované emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v gramoch na kilometer (g/km).

Plagát a zobrazovacia jednotka musia obsahovať nasledujúci text týkajúci sa dostupnosti príručky o spotrebe paliva a o emisiách CO2:

  1. „Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste.“,
  2. „Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby paliva a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.“ .

Pokuty

Dodržiavanie tejto informačnej povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Mnohí predajcovia o tejto povinnosti netušia, hoci je v platnosti už od roku 2004.

Obvyklá pokuta pre predajcov automobilov, ktorí nemajú v predajni plagát o spotrebe a emisiách, je vo výške 400€.