• Home
 • Rady a tipy
 • Prevádzkujete ubytovacie zariadenie? Na čo sa zameriava kontrola zo SOI?

Prevádzkujete ubytovacie zariadenie? Na čo sa zameriava kontrola zo SOI?

By on 2 novembra, 2022 0 1312 Views

Prečítajte, čo všetko vám inšpekcia môže skontrolovať v hoteli, penzióne ale aj v ubytovaní v súkromí.

Slovenská obchodná inšpekcia pravidelne kontroluje aj ubytovacie zariadenia. SOI kontroluje hotely, garni hoteli, horské hotely, kongresové hotely, wellness hotely, kúpeľné hotely, boutique hotely, apartmánové hotely, motely, botely, penzióny, apartmánové domy, turistické ubytovne, chatové osady, kempingy aj ubytovanie v súkromí. Toto sú všetko kategórie ubytovania, do ktorých sa rozdeľujú ubytovacie prevádzky.

Zaradenie ubytovania do správnej kategórie

Inšpekcia pri kontrole overuje, či je ubytovacie zariadenie správne zaradené do niektorej z vyššie uvedených kategórií. Každý podnikateľ, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie, je povinný zaradiť svoje ubytovanie do niektorej kategórie. Pri kontrole sa tiež hodnotí celkový rozsah a úroveň poskytovaných služieb v ubytovacom zariadení. Zároveň sa inšpekcia zameriava aj na dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania a prístupu ku všetkým klientom, ako aj dodržiavanie zákazu viazania služieb pri ich poskytovaní.

Pri kontrole sa robí aj monitoring zabezpečenia bezbariérového prístupu do ubytovacích zariadení a ich vybavenosť výťahmi.

Kontrola sa ďalej zameriava napríklad na:

 • označenie ubytovacieho zariadenia,
 • umiestnenie cenníka ubytovacích služieb na viditeľnom a prístupnom mieste,
 • viacjazyčné návody na obsluhu telefónu,
 • chýbajúce čísla kontaktov na políciu, lekársku a zdravotnú službu, hasičskú jednotku, linku tiesňového volania a čísla spojení v rámci ubytovacieho zariadenia,
 • možnosť zatemnenia okien ubytovacích objektov a izieb hostí,
 • označenie izieb hostí číslami,
 • vyznačenie smeru najkratšej únikovej cesty,
 • označenie priestorov prístupných pre hostí viditeľnými nápismi,
 • odlíšenie zamestnancov (odevom či označením), ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami,
 • účinnosť vetrania v hygienických zariadeniach.

Kontrola sa ďalej zameriava aj na vybavenosť izieb, predsiení a hygienických zariadení.

Informácie o cene

Inšpekcia pri kontrole overuje aj skutočnosť, či je spotrebiteľ vhodným spôsobom informovaný o cene za ubytovanie a o rozsahu poskytovaných ubytovacích a doplnkových služieb. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. To znamená, že v cenníkoch príslušného ubytovacieho zariadenia a jeho príslušných odbytových strediskách musí byť predaj každého výrobku a každá poskytovaná služba uvedená samostatne a označená príslušnou cenou.

Zásada rovného zoobchádzania

Ďalším predmetom kontroly je dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb, ustanovenú antidiskriminačným zákonom. Nesmie odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Za diskrimináciu spotrebiteľa je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa považované účtovanie rozdielnych cien za rovnakú službu ubytovania zahraničných a tuzemských hostí.

Viazanosť služieb

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytovanie služby na predaj iného výrobku alebo poskytnutie inej služby. To v praxi znamená, že ak hosťom zariadenie poskytuje napríklad raňajky alebo vstup do bazéna v cene ubytovania, musia byť tieto služby uvedené v cenníku ako samostatné služby a zároveň musí byť v cenníku uvedené, že pre ubytovaných hostí sú tieto služby poskytované bezplatne. Zákazník takisto musí mať možnosť zakúpiť si ubytovanie bez raňajok alebo iných viazaných služieb.

Kontrola reštauračných služieb

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje aj reštauračné prevádzky, ktoré sú súčasťou hotelov, penziónov a pod. Pri kontrole sa zameriava na dodržiavanie predpisov, ktoré sa týkajú informácií o cenách tovarov platných v okamihu ponuky. Preverujú aj jedálne a nápojové lístky – či sú prekladané hosťom ešte pred uskutočnením objednávky, či sú vypracované v súlade s požiadavkami právnych predpisov a či obsahujú všetky predpísané náležitosti. Takisto od prevádzkovateľov požadujú predloženie nadobúdacích dokladov na požadované druhy tovarov alebo výrobkov.

Hygiena

Z hľadiska hygieny sa kontrolujú osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti v podobe platných zdravotných preukazov na činnosť v potravinárskych prevádzkarniach. Kontroluje sa aj to, či zamestnanci nepracujú v znečistenom odeve a tiež, či sú zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, odlíšení od spotrebiteľa (odevom či označením).

Kontrolujú sa ja pracovné pomôcky a inventár – či sú vo vyhovujúcom stave a tiež priestory na prípravu jedál – či nie sú znečistené.

Ďalej sa kontrolujú aj nedostatky v skladovaní a uchovávaní jedál a surovín používaných na ich prípravu – či sa neskladujú nezlučiteľné potraviny (mäsové, mliečne výrobky, mrazená zelenina), či sa neskladujú v rozpore s pokynmi výrobcu, či sa neskladujú tovary po dátume spotreby.

Kontrolujú sa aj meradlá, ktoré nesmú byť neoverené (musia mať platný certifikát).

Súhlas od hygieny a živnosť

Pri kontrole ubytovacieho zariadenia musíte predložiť aj súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzkovanie ubytovacích priestorov a ich pohostinských odbytových stredísk.

Zároveň musíte predložiť aj živnostenské oprávnenie na poskytovanie týchto služieb.

Opatrenia

V prípade zistených nedostatkov s vami kontrola spíše inšpekčný záznam. Inšpekcia vydá záväzné pokyny a opatrenia na ich odstránenie.

V prípade používania neoverených meradiel (na teplotu, hmotnosť a pod.) vám vydajú opatrenie na miesta na zákaz ich používania.

Za nedostatky závažného charakteru začne SOI správne konanie o uložení postihu.

Príklady zistení

SOI počas leta vykonala kontrolnú akciu v rekreačných oblastiach po celom Slovensku a vo svojej správe uvádza nasledovné príklady negatívnych zistení:

 • Hotel MAX PLAZA*, Trnava – kontrolou bolo zistené:  prevádzkovateľ nezatriedil zariadenie do príslušnej triedy, v označení prevádzkarne chýbalo obchodné meno a sídlo predávajúceho, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, označenie triedy ubytovacieho zariadenia, cenník poskytovaných ubytovacích služieb nebol umiestnený na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste ani sprístupnený iným primeraným spôsobom, v niektorých izbách chýbal pohár na vodu na každé lôžko, vrecká na hygienické vložky a pohár na čistenie zubov.
 • Hotel STOFING***, Hlohovec – kontrolou bolo zistené: nefunkčná reštaurácia – pre hostí nebolo zabezpečené celodenné stravovanie, poskytované boli iba raňajky, na jednej izbe chýbal prostriedok na čistenie obuvi a zrkadlo.
 • Hotel Koliba**, Trnava – kontrolou bolo zistené: chýbali hmotnosti k dennému menu a objemy pri 6 druhoch nápojov v jedálnom a nápojovom lístku, inšpektori zakázali predaj a použitie 1 druhu výrobku v hodnote16,82 EUR z dôvodu prekročenia doby spotreby a zakázali používanie 1 ks váhy bez úradného overenia.
 • Hotel GARNI*, Považská Bystrica – kontrolou bolo zistené: v hygienických zariadeniach v blízkosti zrkadla neboli elektrické zásuvky, vo vybavenosti izieb chýbali zrkadlá, nočné stolíky, nočné lampy, vo vybavenosti hygienických zariadení chýbalo osvetlenie nad umývadlom.
 • Hotel BANÍK***, Nitrianske Rudno – kontrolou bolo zistené: vo vstupných priestoroch chýbala recepcia s nepretržitou službou, vo vybavenosti izieb chýbali stolové lampy, telefón so spojením mimo hotela cez centrálu, vo vybavenosti hygienických zariadení chýbalo osvetlenie nad umývadlom a predložky pred sprchu.
 • Hotel*** „FLÓRA“ Trenčianske Teplice – kontrolou bolo zistené: v hygienických zariadeniach neboli elektrické zásuvky označené napätím, zistené bolo viazanie služieb – v cene ubytovania boli zahrnuté raňajky, voľný vstup do bazénového komplexu, saunového sveta a fitness.
 • Ubytovňa RUDLOVKA, Banská Bystrica – ubytovacie zariadenie nebolo zaradené do kategórie a triedy; chýbalo označenie ubytovacieho zariadenia, cenník ubytovania, označenie jednotlivých priestorov viditeľnými nápismi, zamestnanci ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami, nemali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od hostí, pri telefóne, ktorý je v ubytovacom zariadení prístupnom hosťom, chýbali čísla kontaktov, dve izby neboli označené číslami, nebol k dispozícii cenník ubytovania, doklad o poskytnutí služby  neobsahoval všetky predpísané náležitosti, nebol k dispozícii nápojový lístok, u 9 odpredávaných výrobkov v ponuke predaja chýbali cenovky.
 • Hotel THE GRAND Vígľaš****, Vígľaš – kontrolou bolo zistené: ubytovacie zariadenie nebolo v čase kontroly označené na vhodnom a viditeľnom mieste kategóriou, triedou, obchodným menom, miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevadzkárne, neboli označené jednotlivé priestory viditeľnými nápismi. Pri kontrole JaNL bol nedostatok zistený u 43 druhov ponúkaných výrobkov, u ktorých chýbala vyznačená hmotnosť resp. objem Ponúkané 4 druhy výrobkov neboli označené cenovkami a hmotnosťami. Nebol dodržaný spôsob skladovania tovarov.
 • Penzión TEMPO TATRY***, Pribylina – kontrolou bolo zistené: nebol pre spotrebiteľov prístupný cenník na viditeľnom mieste a ani iným primeraným spôsobom (na webovej stránke www.penziontempotatry.sk je pri cene ubytovacích služieb uvedené“ ! Cena bola, je a vždy bude predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim; vyplňte nasledujúci formulár prosím, a my Vám obratom pošleme kalkuláciu ceny za naše služby“). Reštaurácia bola otvorená iba v obmedzenom čase, pričom reštaurácia má zabezpečovať celodenné stravovanie hostí zahrňujúce raňajky, obed a večeru. Vo vybavenosti izieb chýbal telefon so spojením mimo penziónu cez centrálu. Vo vybavenosti hygienického zariadenia chýbalo označenie elektrických zásuviek napätím. Na prevádzku nebolo vydané rozhodnutie regionálneho hygienika.
 • Hotel XAWAX *, Lužianky – v kontrolovaných izbách chýbali nočné lampy na každé lôžko, v skrini sa nachádzal iba 1 vešiak, v kúpeľni v blízkosti zrkadla sa nachádzala elektrická zásuvka bez označenia napätia na použitie elektrických spotrebičov, chýbalo osvetlenie nad umývadlom, vrecko na hygienické vložky a pohár na čistenie zubov.
 • Hotel Mercure***, Bratislava – vykonaný kontrolný nákup, pri ktorom došlo k poškodeniu spotrebiteľa o čiastku +0,70€. Poškodenie spotrebiteľa bolo zapríčinené nedodržaním deklarovaného objemu u podaných alkoholických nápojov. Na doklade o kúpe nebol uvedený údaj o množstve výrobku.
 • Hotel garniTempusclub***, Bratislava – v jedálnych a nápojových lístkoch boli zistené chýbajúce hmotnosti a objemy u 8 druhov jedál a nápojov.
 • Hotel GEORGE**, Žilina –  do kontrolného nákupu bol zakúpený alkoholický nápoj 2x 40 ml Bošácka slivovica, u ktorých po premeraní v úradne overenom odmernom valci bolo zistené nedodržanie účtovanej miery o 15ml, čo predstavuje poškodenie spotrebiteľa pri predajnej cene 49,75 €/l o 0,75 €.
 • Hotel Smrek**, Liptovský Hrádek – do kontrolného nákupu bol zakúpený alkoholický nápoj 2x 40 ml Slivovica Kopaničiarska, u ktorého po premeraní v úradne overenom odmernom valci bolo zistené nedodržanie účtovanej miery o 12ml, čo predstavuje poškodenie spotrebiteľa pri predajnej cene 25 €/l o 0,30 €.
 • Penzión Pod skalou*, Liptovský Hrádek – do kontrolného nákupu bol zakúpený alkoholický nápoj 2x 50 ml Um, u ktorého po premeraní v úradne overenom odmernom valci bolo zistené nedodržanie účtovanej miery o 8 ml, čo predstavuje poškodenie spotrebiteľa pri predajnej cene 20 €/l o 0,16 €.
 • Hotel Zelená Lagúna****, RO Domaša – kontrolou bolo zistené: pri telefóne, chýbal viacjazyčný návod na jeho obsluhu a čísla kontaktov na políciu, lekársku službu a zdravotnú službu, hasičskú jednotku, linku tiesňového volania a čísla spojení v rámci ubytovacieho zariadenia, telefón neumožňoval priame spojenie z izby do medzimestskej a medzinárodnej siete, v hygienickom zariadení a v izbách neboli elektrické zásuvky vyznačené napätím, v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v zariadení chýba evakuačný výťah, hosťom v zariadení nie sú k dispozícii klubové priestory; ceny za ubytovanie sú uvádzané spolu s cenou za raňajky – spotrebiteľ si nemá možnosť zakúpiť ubytovanie bez raňajok, čím dochádza ku viazaniu služieb.
 • Hotel Bardejov***, Bardejov – kontrolou bolo zistené: chýbal výťah, pri telefóne prístupnom hosťom na recepcii chýbal viacjazyčný a zrozumiteľný návod na jeho obsluhu a čísla kontaktov na políciu, lekársku službu a zdravotnú službu, hasičskú jednotku, linku tiesňového volania, na izbách chýbal prostriedok na čistenie obuvi a v hygienických zariadeniach izieb chýbali vatové tampóny a vrecka na hygienické vložky, v prevádzkarni bolo k dispozícii určené meradlo –  váha s neplatnou overovacou značkou.
 • Penzión ZORNIČKA***, Bardejovské Kúpele – kontrolou bolo zistené: – na recepcii nebol k dispozícii telefón, v zariadení nebolo odbytové stredisko – reštaurácia, na izbách chýbal telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu, na vykonaný kontrolný nákup nebol inšpektorom vydaný doklad o kúpe v žiadnej forme.
 • Penzión JALUZA***, Bardejovské Kúpele – kontrolou bolo zistené: nebola k dispozícii recepcia s nepretržitou službou a zariadenie nemalo reštauráciu, nebol vyznačený smer najkratšej únikovej cesty, chýbal cenník za ubytovanie a služby a telefón na mieste prístupnom hosťom/recepcii s viacjazyčným návodom na obsluhu a číslami potrebných kontaktov, chýbal centrálny trezor na recepcii, v apartmáne chýbala predsieň a telefón so spojením mimo penzión cez centrálu, na izbách chýbal kôš na odpadky a vrecko na hygienické vložky, v prevádzkarni nebol k dispozícii reklamačný poriadok.
 • Kemping*Autocamping KRYM, RO Domaša – v areáli nebola k dispozícii samoobslužná kuchyňa s vybavením, umyvárky pre ženy a mužov neboli stavebné oddelené, umývadla neboli opatrené zrkadlom a zásuvkou s označením napätia, pre ženy nebol dostatočný počet WC kabíniek – o jednu kabínku menej a pre mužov neboli k dispozícii pisoáre.