Ako na predaj alkoholu (povolenie na predaj liehu)

By on 15 novembra, 2022 0 5640 Views

Aké povolenie musíte mať, ak chcete predávať alkohol? Kde podať žiadosť? Koľko trvá schválenie žiadosti? Čo musí obsahovať žiadosť a jej prílohy?

Ak chcete v obchode alebo reštaurácii predávať aj tzv. tvrdý alkohol (alkohol vo fľašiach „s kolkami“), budete na to potrebovať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (označuje sa aj skratkou SBL).

Túto „licenciu“ na predaj alkoholu udeľuje colný úrad / finančná správa v mieste sídla vášho podnikania.

Na predaj vína alebo piva nie je potrebné SBL povolenie.

Pre získanie povolenia musíte podať žiadosť, ktorú by vám mali schváliť do 30 dní. Spolu so žiadosťou prikladáte aj zoznam dodávateľov, od ktorých budete nakupovať alkohol (musia to byť schválení distribútori) vrátane ich identifikačných údajov, a taktiež výpis z registra trestov nie starší ako 30 dní.

Tip: pozrite si, kde vybaviť výpis z registra trestov.

Stiahnite si Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu.

Podmienkou pre získanie povolenia na predaj alkoholu je samozrejme živnostenské oprávnenie a zriadená prevádzkareň, v ktorej budete alkohol predávať. Ešte pred vydaním povolenia vám prevádzkareň a skladové priestory prídu skontrolovať pracovníci finančnej správy.

Alkohol budete môcť nakupovať len od oficiálnych distribútorov (ktorí musia mať povolenie na distribúciu liehu).

Pri kontrole musíte finančnej správe predložiť doklady, ktoré preukazujú spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia.

Musíte viesť evidenciu prijatého a vydaného množstva alkoholu (liehu), stav zásob podľa účtovníctva a čiarového kódu (EAN). Túto evidenciu musíte mať v prevádzkarni, aby bola k dispozícii pri kontrole z colného úradu.

Ak by ste predávali liehový alkohol bez povolenia, pokuta za takéto konanie je od 332 EUR do 3 319 EUR.

Predávať môžete len tzv. označené spotrebiteľské balenia liehu („okolkované“). Predaj neoznačeného alkoholu je zakázaný.

Tip: Predávate fľaškový alkohol? Vaši zákazníci si môžu veľmi jednoducho overiť pravosť kolkov.

Zoznam oprávnených distribútorov spotrebiteľského balenia liehu nájdete na tejto stránke finančnej správy

Pozrite si podrobné informácie o označovaní alkoholu kontrolnými známkami.

Prečítajte si informácie o spotrebnej dani z alkoholu.