Čo potrebujete na odklad daňového priznania?

By on 18 decembra, 2022 0 536 Views

Radi by sme vám poskytli informácie o možnosti odkladu daňového priznania v Slovenskej republike.

V prvom rade je dôležité spomenúť, že daňové priznanie je povinnosťou pre všetkých daňovníkov, ktorí sú povinní platiť dane v Slovenskej republike. Daňové priznanie sa podáva k dátumu, ktorý stanoví daňový úrad v závislosti od typu dane, ktorú daňovník platí. Daňové priznanie je dokument, v ktorom daňovník vyjadruje svoju daňovú povinnosť za dané obdobie a zároveň predkladá doklad o plnení tejto povinnosti. V prípade, že daňovník nemá možnosť doručiť daňové priznanie v stanovenom termíne, môže požiadať o jeho odklad.

Odklad daňového priznania

Odklad daňového priznania sa môže týkať dvoch rôznych situácií. Prvou je odklad termínu na doručenie daňového priznania, druhou je odklad splatnosti dane.

Odklad termínu na doručenie daňového priznania môže byť udelený v prípade, že daňovník nemá možnosť doručiť daňové priznanie v stanovenom termíne z dôvodu choroby, ťažkej rodinnej situácie, alebo ak sa nachádza v zahraničí. Odklad termínu na doručenie daňového priznania sa môže udeliť na základe žiadosti daňovníka, ktorú musí podpísať a doručiť na príslušný finančný úrad. Odklad termínu sa udeľuje na určitý čas, po uplynutí ktorého musí daňovník daňové priznanie doručiť.

Odklad splatnosti dane sa môže udeliť v prípade, že daňovník nemá finančné prostriedky na zaplatenie dane v stanovenom termíne. Odklad splatnosti dane sa môže udeliť na základe žiadosti daňovníka, ktorá musí byť opodstatnená. Daňovník musí predložiť doklad o svojej platebnej neschopnosti, ako napríklad výpis z účtu, potvrdenie o záväzkoch alebo iný doklad. Odklad splatnosti dane sa môže udeliť na určitý čas, po uplynutí ktorého musí daňovník zaplatiť danňovú povinnosť.

V prípade, že daňovník nemôže daňové priznanie doručiť v stanovenom termíne, môže požiadať o odklad daňového priznania. Odklad daňového priznania sa môže vzťahovať na celé daňové priznanie alebo len na jeho časť.

Odloženie daňového priznania môže byť udelené len v prípade, že daňovník preukáže, že nemôže daňové priznanie doručiť v stanovenom termíne z dôvodu nemožnosti získania potrebných dokladov alebo iných dôvodov, ktoré sú mimo jeho kontroly. Odklad daňového priznania nie je možné získať len preto, že daňovník nechce alebo z nejakého iného dôvodu nedoručí daňové priznanie v stanovenom termíne.

Ak chce daňovník požiadať o odklad daňového priznania, musí podanie odkladu daňového priznania doručiť daňovému úradu najneskôr do dňa, do ktorého je daňové priznanie povinné doručiť. Podanie odkladu daňového priznania musí obsahovať dôvody, prečo daňovník nemôže daňové priznanie doručiť v stanovenom termíne, a tiež musí byť podpísané daňovníkom alebo zástupcom daňovníka.