Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer

By on 15 novembra, 2022 0 2725 Views

Čo by mal obsahovať podnikateľský plán pre získanie príspevku na podnikanie? Aký by mal mať rozsah a štruktúru?

V dnešnom článku sa pozrieme na náležitosti podnikateľského zámeru, čo a akú formu podnikateľského zámeru vyžaduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre získanie príspevku na podnikanie.

Rozsah

Podnikateľský zámer pre účely získania príspevku pre podnikanie by mal mať minimálne 3 strany.

Obsah

1) Údaje o žiadateľovi
Profesijný životopis, údaje o absolvovaní školy, priebeh zamestnaní, schopnosti, zručnosti, absolvovanie kurzov, stáží..

2) Charakteristika zámeru
Predmet podnikateľskej činnosti, opis produktu činnosti, služieb.

3) Postup realizácie zámeru
Základná myšlienka podnikateľského plánu a časový realizačný plán.

4) Miesto realizácie zámeru
Kde sa bude podnikateľský plán realizovať, priestorové zabezpečenie, údaje o nebytových priestoroch, nájomné vzťahy a pod., technické a organizačné zabezpečenie realizácie zámeru.

5) Marketingové informácie
Informácie o trhu v lokalite, odhad rozsahu produkcie podnikateľskej činnosti, reklama, konkurencia, marketingové ciele.

6) Slabé a silné stránky zámeru

7) Finančná prognóza
Celková finančná prognóza projektu a priebeh finančného toku minimálne 2 roky, predpokladané náklady a výnosy, podiel vlastného vkladu na celkovom financovaní, iné zdroje financovania.

8) Doplňujúce údaje
Informácie, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť zámeru, napr. zmluvy o budúcej zmluve, certifikáty, osvedčenia, pripravené cenníky a pod.

9) Kalkulácia predpokladaných nákladov
Predpokladané výdavky súvisiace so samostatnou zárobkovou činnosťou. Uveďte konkrétne predmety, ktoré predpokladáte kúpiť, poplatky za služby, ktoré predpokladáte uhradiť zo získaného príspevku.