Čo je zariadenie spoločného stravovania

By on 7 novembra, 2022 0 2985 Views

Prevádzkujete reštauráciu, bufet, kaviareň, stánok rýchleho občerstvenia alebo inú prevádzku, kde pripravujete a podávate jedlá či nápoje? V tomto článku vám priblížime pravidlá a zákony o zariadeniach spoločného stravovania, ktoré sa na vás vzťahujú.

Zákon č. 355 / 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia definuje zariadenia spoločného stravovania ako zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.

Zariadením spoločného stravovania sú teda napríklad:

 • bufet,
 • školská jedáleň,
 • reštaurácia,
 • kaviareň,
 • stánok rýchleho občerstvenia,
 • hotelová reštaurácia,
 • pizzeria,
 • závodná jedáleň,
 • samoobslužná reštaurácia,
 • nemocničná jedáleň,
 • zmrzlináreň a pod.

 

Pravidlá a povinnosti prevádzkovateľov týchto zariadení spoločného stravovania upravujú viaceré zákonné predpisy:

 • Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 • Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.
 • Vyhláška č. 533/2007 Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

 

Zaradeniam spoločného stravovania sa najpodrobnejšie venuje Vyhláška 533/2007. V nej nájdete požiadavky na sklad potravín, čo musíte dodržať pri uchovávaní potravín v nádobách, pri akých teplotách a ako dlho môžete uchovávať hotové a rozpracované jedlo, aké pravidlá platia pre používanie pracovného odevu v gastro alebo iných prevádzkach spoločného stravovania atď.