Čo potrebujete pre otvorenie obchodu s potravinami

By on 9 novembra, 2022 0 12047 Views

 

Pre prevádzkovanie obchodu s potravinami potrebujete mať živnostenské oprávnenie. Vybavte si živnosť s označením: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Ešte pred vznikom prevádzky odporúčame preštudovať si základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na predajne potravín a sklady potravín vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva  č. 28167/2007-OL.

Ak budete predávať potraviny v kamennom obchode, musíte si zriadiť prevádzkáreň a ohlásiť ju príslušným úradom:

  • živnostenskému úradu,
  • daňovému úradu,
  • obci.

 

Pre obchod s potravinami potrebujete taktiež schválenie „od hygieny“ – od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prevádzkarne, ktoré manipulujú s potravinami, musia mať vypracovaný aj sanitačný program

HACCP plán na zaistenie bezpečnosti potravín pre prevádzkárne, ktoré manipulujú s potravinami, vyžaduje zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách a VIII. hlava Potravinového kódexu. Vaši zamestnanci pracujúci v obchode musia mať tzv. zdravotnú spôsobilosť.

V predajni potravín si je nutné viesť evidenciu o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii. Ďalšou povinnou evidenciou sú záznamy o všetkých dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín. V predajni musíte viesť aj záznamy o školení zamestnancov o hygiene a evidenciu reklamácií.

V prevádzke musíte zabezpečiť školenie zamestnancov a dať vypracovať dokumentáciu požiarnej ochrany

Pri predaji potravín ste zodpovedný za správne označenie údajov na obaloch potravín a uvádzanie všetkých povinných údajov.

Pokiaľ v obchode plánujete predávať aj tvrdý alkohol, budete na to potrebovať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (označuje sa aj skratkou SBL).