ŽIVNOSTNÍK A POPLATKY

By on 11 novembra, 2022 0 1278 Views

Poplatky súvisiace so živnosťou. Platné od 1.6.2010.

Od 1. 6. 2010 sú poplatky za živnosti nasledovné (ide o poplatky za jeden predmet podnikania):

 • Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení:
  – na každú voľnú živnosť: 5 eur
  – na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť: 15 eur
 • Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa: 3 eurá
 • Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri: 3 eurá
 • Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení: 6 eur
 • Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni: 6 eur
 • Vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení: 3 eurá *
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti: 4 eurá
 • Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33): 6 eur
 • Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe: 6 eur
 • Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe: 20 eur
 • Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike: 100 eur
 • Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis: 3 eurá
 • Prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán: 5 eur
 • Prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov: 10 eur

Poznámky:

Na poplatok podľa tohto bodu nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

** Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.