Zodpovednosť vašich zamestnancov za škody a straty

By on 2 novembra, 2022 0 924 Views

Akú majú vaši zamestnanci zodpovednosť za škody, ktoré vám spôsobia? Aký je rozdiel medzi všeobecnou zodpovednosťou a hmotnou zodpovednosťou? Ako je to v prípade straty predmetov? Stiahnite si vzor dohody o hmotnej zodpovednosti.

Existujú dva druhy zodpovednosti za škody, ktoré vám môžu spôsobiť zamestnanci:

1) všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu,

2) osobitná zodpovednosť zamestnanca za škodu:

a) zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a

b) zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov.

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Podľa zákonníka práce zodpovedá váš zamestnanec za škodu, ktorú vám spôsobil zavineným porušením svojich povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s tým.

Pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca ste ako zamestnávateľ povinný preukázať zamestnancovi zavinenie. Predpokladá sa totiž prezumpcia neviny zamestnanca.

V prípade škody musíte zamestnancovi preukázať zavinenie – a to buď úmyselné alebo z nedbanlivosti.

Zisťuje sa teda aj úmysel zamestnanca spôsobiť škodu na hodnotách vašej firmy.

V prípade úmyselne spôsobenej škody môžete okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku.

Zamestnanec musí nahradiť škodu v peniazoch alebo môže škodu napraviť uvedením do predošlého stavu (opravou, výmenou a pod.). Pri stanovení výšky škody na predmetoch sa vychádza z ceny predmetu v čase poškodenia, teda od obstarávacej ceny sa odpočíta miera opotrebenia predmetu.

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie presiahnuť u zamestnanca trojnásobok jeho priemerného mesačného zárobku pred škodovou udalosťou.

Toto obmedzenie výšky neplatí, ak zamestnanec spôsobil škodu v opitosti alebo pri požití omamných či psychotropných látok. V takom prípade zamestnanec zodpovedá za škodu v plnej výške.

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Ak so zamestnancom uzavriete písomnú dohodu o hmotnej zodpovednostizamestnanec preberá zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách.

Takúto dohodu môžete so zamestnancom uzavrieť ako súčasť pracovnej zmluvy, alebo osobitne pri prevzatí zverených hodnôt.

Čo znamenajú zverené hodnoty?

Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti môže byť:

 • hotovosť,
 • ceniny (poštové známky, kolky, stravné lístky a pod.),
 • tovar,
 • zásoby materiálu alebo
 • iné hodnoty určené na obeh alebo obrat.

Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť auto, inventár, stroje, drobný majetok, vybavenie kancelárie a pod. – to sú všetko predmety, ktoré sa používaním opotrebúvajú. V prípade zničenia takýchto vecí platí všeobecná zodpovednosť za škodu.

Dohodu o hmotnej zodpovednosti môžete uzavrieť len so zamestnancom starším ako 18 rokov. Pre zamestnancov, ktorí sú mladší ako 18 rokov, platí všeobecná zodpovednosť za škodu.

Dohodu je možné uzatvoriť aj s osobami, ktoré u vás pracujú na základne dohode o brigádnickej činnosti alebo o dohode o vykonaní práce.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť v písomnej forme.

Váš zamestnanec sa môže zbaviť zodpovednosti (celkom alebo čiastočne) v prípade, ak preukáže, že schodok vznikol bez jeho zavinenia. Dokázať to musí ale zamestnanec. To platí napríklad v prípade, ak nemôže vyúčtovať všetky zverené hodnoty v prípade krádeže treťou osobu a zároveň ak zamestnanec splnil všetky svoje povinnosti.

Ak zamestnanec odmietne uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti, nemôžete mu dať z tohto dôvodu výpoveď.

Ak zamestnanec odmieta prevziať hmotnú zodpovednosť, vzťahuje sa na neho všeobecná zodpovednosť za škody.

Spoločná hmotná zodpovednosť

Dohodu o hmotnej zodpovednosti môžete uzavrieť aj s viacerými zamestnancami naraz, ktorí sa môžu za vzniknutý schodok podieľať spoločne. Vtedy ide o spoločnú hmotnú zodpovednosť.

Inventarizácia

Pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti je potrebné spraviť inventarizáciu – teda spíšete zoznam hodnôt (suma, množstvo), ktoré zamestnanec preberá.

Vaše povinnosti na strane zamestnávateľa

Ako zamestnávateľ ste povinný vytvoriť zamestnancovi všetky pracovné podmienky, ktoré mu umožnia riadne nakladať so zverenými hodnotami. To napríklad znamená, že ak zamestnanec prebral zodpovednosť za stav zásob v sklade, potom musí byť sklad riadne uzamykateľný a prístup k tomu skladu má len tento zamestnanec. To platí aj pre hotovosť – ak má zamestnanec hmotnú zodpovednosť za zverenú hotovosť, prístup k nej by mal mať len tento zamestnanec.

Ak zamestnanec zistí nejaké nedostatky, ktoré by mu bránili zodpovedne hospodáriť so zverenými hodnotami, potom by vás mal písomne o týchto nedostatkoch upozorniť.

Pozor, ak na takéto upozornenie nebudete reagovať, má zamestnanec právo po mesiaci od doručenia upozornenia odstúpiť od hmotnej zodpovednosti.

Za schodok sa nepovažuje škoda, ktorú zamestnanec spôsobí poškodením alebo zničením predmetu (vtedy ide len o všeobecnú zodpovednosť).

Kedy môže váš zamestnanec odstúpiť od hmotnej zodpovednosti?

Zamestnanec môže od dohody od zodpovednosti odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ho preradíte na inú prácu,
 • ak ho premiestnite na iné pracovisko.

Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti v prípade, ak:

 • na pracovisko priradíte iného zamestnanca,
 • ustanovíte do funkcie nového vedúceho alebo jeho zástupcu.

Odstúpenie od dohody

Ak chce váš zamestnanec odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti, musí to urobiť písomneNevyžaduje sa na to váš súhlas ako zamestnávateľa.

Pri odstúpení od dohody musíte spraviť inventarizáciu. Tá sa musí vykonať aj v prípade skončenia pracovného pomeru.

Inventarizácia v prípade spoločnej hmotnej zodpovednosti

Ak máte na pracovisku zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, potom sa inventarizácia musí vykonať v týchto všetkých prípadoch:

 • ak preradíte alebo preložíte všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
 • pri zmene vedúceho pracovníka alebo jeho zástupcu,
 • na žiadosť ktoréhokoľvek zamestnancov spoločne zodpovedných pri zmene v kolektíve,
 • pri odstúpení ktoréhokoľvek z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

Vymáhanie škody

Zákonník práce vám dáva možnosť požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú vám zodpovedá. Zamestnanec je povinný nahradiť schodok a alebo stratu v plnej sume.

Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti sa výška náhrady stanovuje v pomernej výške podľa priemerných zárobkov zamestnancov, ktorí za stratu zodpovedajú. Pri vedúcom pracovníkovi a jeho zástupcovi sa počíta dvojnásobok. Každý zamestnanec, ktorí sa podieľa na spoločnej hmotnej zodpovednosti, je však limitovaný do výšky priemerného mesačného zárobku pred vznikom straty. Ak sa však podielmi zamestnancov neuhradí celá strata, zvyšok musí uhradiť vedúci a jeho zástupca (v pomere podľa ich zárobkov). Ak schodok či stratu zavinil niektorý zo spoločnej zodpovedných zamestnancov, musí ho uhradiť podľa miery zavinenia. A zvyšnú časť uhradia všetci zamestnanci spoločne podľa zistenej miery zavinenia.

Ak zistíte, že sa vznikla škoda a niektorý zo zamestnancov za ňu zodpovedá, musíte najneskôr do jedného mesiaca (od dňa, kedy ste prišli na to, že sa stala škoda) prediskutovať so zamestnancom požadovanú náhradu škody. Musíte zamestnancovi oznámiť výšku škody. Ak váš zamestnanec uzná výšku škody, musíte s ním uzatvoriť písomnú dohodu o spôsobe úhrady tejto škody. Dohoda musí byť písomná! Ak škodu medzičasom zamestnanec uhradil, dohoda nie je potrebná.

Zodpovednosť zamestnancov za stratu zverených predmetov

Aby váš zamestnanec mohol prevziať zodpovednosť za stratu zvereného predmetu, musí existovať písomný doklad o zverení predmetu. Týmto dokladom môže byť výdajka zo skladu, evidenčný lístok, karta náradia alebo iný písomný doklad.

Na takomto potvrdení musí byť podpis zamestnanca a predmet musí byť jasne identifikovateľný. Ďalšou podmienkou je, že zverený predmet má k dispozícii len dotyčný zamestnanec.

Spoločná zodpovednosť za zverený predmet nie je možná.

Predmetom tejto zodpovednosti môže byť napríklad náradie alebo pracovné nástroje. Nemôžu to byť peniaze, stravné lístky, ceniny, poštové známky a pod.

Pri tomto druhu zodpovednosti má zamestnanec zodpovednosť za stratu predmetu a nie za jeho poškodenie. V prípade straty je zamestnanec povinný (na základe písomného potvrdenia) uhradiť celú škodu.

Ak zamestnanec preukáže, že strata nastala čiastočne alebo úplne nie z jeho zavinenia (krádež či živelná pohroma), potom sa takto môže zbaviť zodpovednosti za stratu predmetu. Takisto aj v prípade, ak mu ako zamestnávateľ neposkytnete dostatočné podmienky na to, aby mohol predísť strate (ak napríklad zamestnanec nemá uzamykateľnú skriňu, kde môže zverený predmet bezpečne odložiť).