• Home
  • Rady a tipy
  • Nemáte tovar z letáku alebo reklamy na sklade? Je to nekalá praktika

Nemáte tovar z letáku alebo reklamy na sklade? Je to nekalá praktika

By on 7 novembra, 2022 0 563 Views

Ak v akciovom letáku alebo reklame prezentujete tovar, ktorý však nemáte v predajni alebo e-shope v čase začatia akcie na sklade, dostanete pokutu.

Minimálne v prvý deň platnosti akcie by ste mali mať tovar, uvedený v akciovom letáku, na predajni.

Tovar musí byť v predajni dostupný v čase začatia akcie.

To, či bol tovar dostupný alebo nie, viete preukázať z cenovej evidencie, resp. z dokladov o predanom tovare.

Ak tovar z letáku nebude zákazníkom k dispozícii na zakúpenie, dopúšťate sa používania nekalej obchodnej praktiky.

Ide o porušenie zákazu používania nekalých obchodných praktík podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa 250/2007.

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie ide o praktiky,

ktoré sú v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a ktoré môžu podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k dostupnosti produktu, nakoľko spotrebiteľ by sa za účelom kúpy deklarovaných výrobkov rozhodol navštíviť danú prevádzku, pričom by mohol mať s tým spojené určité cestovné výdavky a až na tvare miesta by zistil, že sa deklarované výrobky, ktoré mal záujem kúpiť, na prevádzke vôbec nenachádzali.

Ako sme už uviedli, nie je podstatné, z akého dôvodu nie je tovar dostupný – nezáleží na tom, či išlo o neúmyselnú chybu v letáku alebo vám tovar nedoručil dodávateľ. V prípade kontroly sa posudzuje len fakt, či tovar z akciového letáku je v minimálne v prvý deň konania akcie dostupný na predajni alebo v e-shope.

Slovenská obchodná inšpekcia pravidelne pokutuje najmä veľké reťazce za nedostupnosť akciových produktov z letákov.

Pokutu za takéto „klamlivé konanie“ môžete očakávať vo výške okolo 600- 1.000 EUR.

SOI takúto nekalú obchodnú praktiku zdôvodňuje takto:

Spotrebiteľ, na základe informácií z reklamného letáka, mal informácie o ponúkaných výrobkoch, ktoré si môže v stanovenom časovom intervale u predávajúceho kúpiť za výhodnú cenu, ale pri návšteve predajne sa ukázalo, že informácie v letáku nie sú v celom rozsahu pravdivé a že jeden z druhov výrobkov nie je k dispozícii, a teda spotrebiteľ sa dostavil na prevádzku s cieľom výhodnej kúpy výrobkov uvedených v letáku platnom od … do … a tieto nie sú v celom rozsahu k dispozícii, a teda niektoré výrobky nemusí dostať vôbec, hoci sa možno práve kvôli nim do predajne dostavil a následne si zakúpil niečo, čo možno ani nemal v pláne, čiže účastník konania podstatne narušil alebo narušiť mohol správanie priemerného spotrebiteľa, ktorý navštívil predajňu s plánom urobiť pre neho výhodnú ekonomickú transakciu a je otázne, či by toto rozhodnutie o obchodnej transakcii urobil, keby bol býval informovaný pravdivo o dostupnosti výrobkov. 

Informácia o ponúkaných produktoch a ich cenách je jednou z podstatných informácií, ktoré vytvárajú rámec na kvalifikované rozhodnutie priemerného spotrebiteľa. Uvedená obchodná praktika má negatívny dopad v tom, že vo vzťahu k spotrebiteľovi je spôsobilá privodiť vážnu majetkovú ujmu tým, že naruší alebo narušiť môže jeho ekonomické správanie a spotrebiteľ urobí rozhodnutie, ktoré by inak neurobil. Pri posudzovaní charakteru uvedeného konania je potrebné zohľadniť úroveň informovanosti, vedomostí a obozretnosti priemerného spotrebiteľa.

Nepomôže vám ani ospravedlnenie v predajni, v ktorom uvediete, že vám tovar nebol dodaný dodávateľom.

SOI k tom uvádza:

Predávajúci je objektívne zodpovedný za to, že výrobok nachádzajúci sa v akciovom letáku nie je na prevádzke k dispozícii spotrebiteľom v čase začatia akcie, pričom oznam s ospravedlnením za jeho nedodanie zo strany dodávateľa nie je možné považovať za liberačný dôvod vo vzťahu k porušeniu zákazu nekalej obchodnej praktiky.*

* Rozhodnutie č. P/0100/05/2017.