Potrebujem biznis plán?

By on 15 novembra, 2022 0 1053 Views

Na čo je dobrý biznis plán, aké sú jeho výhody a ako my mal vyzerať. Návod ako napísať dobrý business plan.

Predtým, než sa bežný človek dá na podnikanie, dosť dlho uvažuje o všetkom možnom, čo s tým súvisí. Ako to však často chodí, nie všetky úvahy majú význam. Mnohé sú predčasné (problém, o ktorom sa uvažuje, vznikne neskoršie a nie je treba tento problém riešiť vopred) a časť úvah je úplne zbytočná (niektoré problémy ani nevzniknú).

Ak nechcete strácať čas a umárať sa otázkami, ktoré možno ani nie sú podstatné, tak vyskúšajte túto radu: vezmite si papier a pero a načrtnite svoj biznis plán. Nazvať to môžete tiež podnikateľský plán alebo podnikateľský zámer, na názve nezáleží.  Spravil som to tiež a teraz s odstupom času to veľmi oceňujem.

Význam podnikateľského plánu

Prečo má podnikateľský zámer význam pre začínajúceho podnikateľa?

  1. Prehľadné zhrnutie základnej myšlienky
    Na relatívne malom priestore možno načrtnúť jadro podnikania, hlavný cieľ, zdroje, ktoré sú potrebné na jeho dosiahnutie, tiež úlohy a úskalia, ktoré treba zvládnuť. Dobrý plán by mal umožňovať koncentrovať sa na to podstatné – na hlavný cieľ a na jadro biznisu. V každodennom „zápase o prežitie“ je ľahké stratiť zo zreteľa hlavný cieľ a utápať sa v nepodstatných drobnostiach.  Úspešní biznismeni vedia, čo chcú a idú za tým. Ak máte na papieri to čo chcete, viete za čím máte ísť 🙂
  2. Rozmenenie hlavného cieľa na jednotlivé časti
    Základnú myšlienku plán zvyčajne delí na jednotlivé oblasti a konkrétne úlohy v jednotlivých oblastiach. Z týchto oblastí a úloh si možno relatívne jednoducho zostaviť každodenné plány úloh a vnímať napredovanie vpred. Niekto tieto podrobnejšie úlohy nazýva aj akčné plány – radi tak robia napr. ministerskí úradníci, a potom to vyzerá celkom cool  :).
  3. Možnosť porovnať plán so skutočnosťou – s odstupom času
    Plán je referenčný nástroj – umožní vám po jednom či viacerých rokoch porovnať skutočnosť vášho podnikania s pôvodným zámerom. Uvidíte, či ste mali správny odhad a úsudok. Mať dobrý odhad a úsudok je podľa mňa tá najpodstatnejšia vlastnosť podnikateľa a biznis plán vám ju pomôže budovať. Možno sa s odstupom času budete smiať nad rozdielmi medzi plánom a skutočnosťou a uvedomíte si, koľko veľa ste sa naučili (môj prípad). V každom prípade verím, že nebudete plakať.

Koľko strán by mal mať podnikateľský plán?

Biznis plán môže mať zopár strán alebo aj niekoľko desiatok strán. Niekto to možno zvládne aj na jednej strane – aj to je v každom prípade lepšie ako nič. Samozrejme v predošlej vete mám na mysli podnikateľský plán z pohľadu jeho významu pre samotného podnikateľa. Ak svoj plán chcete použiť na získanie alebo presvedčenie potenciálnych spoločníkov alebo na získanie finančných prostriedkov z banky či  z fondu rizikového kapitálu alebo odinakadiaľ, bude váš plán pravdepodobne oficiálnejší, názornejší a obsažnejší.

Ako napísať podnikateľský plán? Akú by mal mať štruktúru?

Odporúčam písať plán prísne štruktúrovane – číslovať jednotlivé časti alebo kapitoly, dodržiavať úpravu bežnú pre „vážne“ dokumenty. Samozrejme, plánu môže predchádzať určitý brainstorming – na papieri či bez papiera – bez formálnej úpravy.

Existuje veľa pohľadov a názorov na to ako písať podnikateľský zámer a na jeho štruktúru. Tu uvádzam môj pohľad, ktorý je vhodný najmä pre tých, ktorí by ináč nepísali žiadny plán. Je teda zameraný na najpodstatnejšie body, hlavné oblasti, ktoré treba zvážiť a aspoň základne definovať. Tiež nie je prísne formálny. Takže poďme na to:

1. Predmet podnikania – „to jadro“

Je dobré zamyslieť sa nad týmito otázkami a zostaviť jasné odpovede:  Čo je výrobkom alebo službou, ktoré chcem ponúkať (či už vyrábať alebo predávať)? Čím je môj produkt výnimočný? Ako chcem realizovať výrobu a/alebo predaj  produktu?

2. Trh a konkurencia – všetko okolo mňa

Aký je dopyt po mojom produkte? Aká je cieľová skupina produktu? Kto bude produkt kupovať? Ako budem produkt distribuovať („posúvať“) mojim zákazníkom? Aká je konkurencia v tejto oblasti? Kto sú hlavní konkurenti? V čom sa líšime? V čom som lepší? Aké sú silné a slabé stránky môjho produktu a biznisu? Aké sú príležitosti a hrozby, ktorým budem čeliť?

3. Investície a zdroje – čo potrebujem a za čo to kúpim

Najprv čo potrebujem (investície/majetok): Aké vybavenie potrebujem pre štart podnikania? Čo je úplne nevyhnutné pre realizáciu predaja produktu a bez čoho sa (zatiaľ) zaobídem? Potrebujem auto, počítač, mobil a kanceláriu alebo investujem do stroja, web stránok, reklamy a získavania kontaktov? Ďalej, za čo to kúpim (zdroje): Koľko peňazí viem vložiť do podnikania (dať dokopy)? Investujem do podnikania okrem vlastných peňazí aj peniaze niekoho iného (brata, tety, banky, známeho, spoločníka)? Čo môj spoločník očakáva? Musím platiť spoločníkovi alebo niekomu inému výnos (úrok)? Bude sa aktívne podieľať na biznise?

Ak si urobíme jednoduchú tabuľku s dvomi stĺpcami, kde do ľavého stĺpca napíšeme majetok, ktorý potrebujeme na podnikanie a do pravého stĺpca zapíšeme zdroje, ktoré nám slúžia na úhradu kúpy tohto majetku, získame takú základnú improvizovanú súvahu (nazývanú tiež bilancia). Je to jeden zo základných nástrojov vnímania firmy z profesionálnejšieho pohľadu – napríklad z pohľadu banky. Vaša súvaha možno bude vyzerať nejako takto (v zátvorke uvádzam pár odbornejších výrazov):

Majetok (aktíva) Zdroje (pasíva)
Stroj, počítač, auto
(dlhodobý hmotný majetok)
200.000 Sk Vlastné prostriedky
(základné imanie)
150.000 Sk
Zásoby
(obežný majetok)
20.000 Sk Peniaze od brata, tety,
banky, známeho
(cudzie zdroje)
150.000 Sk
Hotovosť a môj účet v banke
(finančné účty)
50.000 Sk Môj dlh dodávateľom
(záväzky)
70.000 Sk
Čo mi zaplatia odberatelia
(pohľadávky)
100.000 Sk
Suma: 370.000 Sk
Suma: 370.000 Sk

Ako vidíme, majetok (aktíva) sa rovná zdrojom (pasívam). Teda všetko čo potrebujem pre biznis (majetok) musím mať kryté (zaplatené) nejakými zdrojmi (peniazmi) – či už vlastnými alebo cudzími. V súvahe sú tiež pre kompletnosť uvedené zásoby (ak potrebujem mať nejaký materiál potrebný pre podnikanie vopred na sklade), hotovosť a účet v banke (pár korún chcem mať po ruke vždy), a tiež pohľadávky a záväzky, ktoré však vzniknú až v priebehu podnikania. Myslím, že je podstatné mať aspoň nejaký prehľad o týchto veciach a snažiť sa udržiavať rovnováhu v súvahe. V rámci biznis plánu je vhodné zostaviť súvahu na začiatku podnikania a potom po konkrétnych obdobiach (napr. po roku, dvoch a viacerých rokoch).

4. Kalkulácia nákladov – za čo vyrobím a za čo predám

Je fajn zostaviť si najpodrobnejší súpis všetkých nákladových položiek, teda všetkých vstupov, ktoré potrebujem na realizáciu produktu. Treba tiež vyčísliť ich výšku. Takto môžem zistiť koľko ma bude stáť výroba alebo poskytnutie jednej jednotky produktu alebo služby. To mi dá predstavu, kde by sa asi mala hýbať cena… Odtiaľ je už len krôčik k spísaniu výsledovky (odborne: výkaz ziskov a strát), ktorá kalkuluje alebo odhaduje tržby, náklady a zisk podnikania (a sme doma :). Vaša výsledovka bude vyzerať možno takto:

Výsledovka Poznámky
+ Tržby:- Materiál a priame náklady
– Mzdy
– Nájomné / odpisy
– Telefón
– Iné náklady
1.000.000-500.000
-200.000
-100.000
-60.000
-40.000
Tržby = počet predaných produktov x cena jedného produktuNáklady = všetko čo musíte použiť na zabezpečenie výroby/predaja vášho produktu
Hospodársky výsledok: + 100.000 Sk

Od presnosti výsledovky, resp. od vášho správneho odhadu alebo kalkulácie jednotlivých položiek výsledovky závisí hospodársky výsledok (zisk alebo strata). Dosiahnuť zisk je našim cieľom, takže na zostavení výsledovky si treba dať záležať.

5. Právna stránka – čo to bude a ako sa to bude volať

Možno chcete podnikať ako živnostník, možno ako s.r.o. Možno budete mať v názve vaše meno, možno kľúčovú črtu vášho produktu, možno vymyslené slovo.  Názov je dôležitý a treba si na ňom tiež dať  záležať. Uvažovať treba i nad predmetmi činnosti z pohľadu živnostenského zákona – voľné a viazané živnosti tiež nad sídlom, prevádzkou a ďalšími povinnosťami vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka a Živnostenského zákona. Túto kapitolku môžete umiestniť i na začiatok vášho biznis plánu, ak sa vám tam lepšie hodí. (Pozrite si súvisiace články Druhy živností a Ako si vybrať názov firmy).

6. Produkt a personál – všetko ostatné nespomenuté vyššie plus jedna veta nakoniec

Možno budete chcieť pridať do plánu i náčrt vášho produktu, schému predaja, výrobný postup a podobne. Urobte to. Je vhodné tiež priložiť podkladové dokumenty, výrobné plány alebo projekty. Biznis plán tak získa väčšiu vypovedaciu schopnosť a kompaktnosť. Zároveň s odstupom času budete môcť evidovať pokrok a zmeny i v samotnom produkte a náhľade naň. Ak plánujete spolupracovať s ďalšími ľuďmi alebo zamestnať personál, je vhodné načrtnúť úlohy, počet pracovníkov, náplne práce, odmeňovanie atď. Nezabudnite tiež uviesť vetu začínajúcu sa takto: „Môj produkt je najlepší, lebo …“ 🙂

7. Záver

Ak vám ešte niečo všeobecné leží na srdci, napíšte to sem.

Dobrá rada na záver

Uvedená štruktúra je orientačná – môžete ju voľne meniť, dopĺňať a hlbšie členiť.

Biznis plán sa píše dobre v pokoji. Ja som písal v sobotu v noci. Doprajte si čas a nechajte plán vyzrieť. Možno dáte plán niekomu prečítať s cieľom získať ďalšie podnety. Ak to nie je váš konkurent, tak je to dobrý nápad. Nenechajte sa však rozhádzať prípadnou kritikou. O úspechu vášho biznisu musíte byť presvedčený najmä vy sám.

Autorom článku je Andrej Piovarči – venuje sa podnikateľskému poradenstvu a príležitostne cestovnému ruchu, jeho najnovším projektom je webstránka o Thajsku: ThailandTime.info .