Predávate hračky? Ako musia byť označené?

By on 15 novembra, 2022 0 1445 Views

Ako musia byť označené hračky? Ktoré informácie na nich nesmú chýbať? Aké bezpečnostné upozornenia musia byť na hračkách? Musia mať všetky hračky CE značku? Prečítajte si všetko o značení hračiek.

Ak vyrábate, dovážate alebo predávate hračky, pravdepodobne viete, že hračky musia mať správne označenie. Niektoré informácie je povinné uvádzať aj pri predaji cez internet.

Povinné informácie na hračke

Na hračke alebo na jej obale (resp. v priloženom návode) musí byť:

  1. obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť,
  2. obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania dovozcu, alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť (dovozca sa uvádza len v prípade, ak je hračka dovezená z krajín mimo EÚ),
  3. upozornenie na hračke, na štítku alebo na spotrebiteľskom obale (ak to nie je možné, tak v návode na použitie), pred ktorým sa uvedenie slovo „Upozornenie“.
  4. typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky.

Výrobca

Výrobcom sa myslí fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába hračku, alebo dáva hračku navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza túto hračku na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.

Výrobca sa uvedenie priamo na hračke alebo ak to nie je možné, tak na jej obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Výrobcu treba uviesť ako jeho názov (registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka) a adresa, na ktorej je možné ho kontaktovať. Názov a adresa sú spravidla umiestnené na hračke. Vo výnimočných prípadoch sa však môžu od hračky odpojiť, ak toto pravidlo nie je možné dodržať. To by bolo opodstatnené, ak by umiestnenie na hračku nebolo možné za primeraných technických alebo ekonomických podmienok.

Ako adresa sa uvádza jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať.  Nemusí to byť vždy adresa, na ktorej je výrobca v skutočnosti usadený. Webová stránka sa môže použiť ako doplňujúca informácia, ale nie je dostatočná ako adresa. Adresa by mala byť uvedená vo forme názvu ulice a čísla domu alebo čísla poštovej schránky, poštového smerového čísla a názvu mesta.

Pred samotnou adresou nemusí byť označenie „Výrobca“, stačí uviesť samotné meno a adresu výrobcu. To platí v prípade, ak je na hračke uvedený len výrobca. Ak sa uvádza aj výrobca aj dovozca (teda viac ako jedna adresa), potom už musí byť každá adresa doplnená informáciou, či ide o výrobcu alebo dovozcu.  Ak je na výrobku len adresa výrobcu, tak ju môžete uviesť aj bez označenia „výrobca“.

Dovozca

Dovozca sa uvádza len v prípade, ak sa hračka dováža z tretín krajín – teda z krajín mimo EÚ.

Dovozca musí byť vždy podnikateľ so sídlom v Európskej únii.

Dovozca sa uvádza na hračke a ak to nie je možné, uvádza sa na obale alebo v sprievodnom dokumente hračky. Takýto prípad môže nastať, ak by dovozca musel otvoriť obal, aby na hračku mohol uviesť svoj názov a adresu.

Dovozca vs výrobca

Ak si hračku nechávate vyrobiť a budete ju predávať pod svojou firmou, potom sa vaša firma považuje za výrobcu a ako výrobcu uvediete len svoju adresu. Adresu dovozcu v takom prípade neuvádzate.

To isté platí, ak dovážate hračku zo zahraničia, ale ju napríklad prebalíte do vlastného obalu alebo pozmeníte obal, potom uvádzate len vašu firmu ako výrobcu a dovozcu neuvádzate.

Bezpečnostné upozornenia

K hračkám sa musia pripojiť primerané upozornenia a návody týkajúce sa súvisiacich nebezpečenstiev a rizík poškodenia, ktoré hrozia pri používaní hračiek a v súvislosti so spôsobmi, ako im možno predchádzať.

Teda ak je to vhodné pre bezpečné používanie, v upozorneniach sa musia špecifikovať primerané obmedzenie vzťahujúce sa na používateľa. To zároveň znamená, že tieto upozornenia sa musia používať iba vtedy, ak je to vhodné pre bezpečné používanie.

Upozornenie na hračke musí byť jasne viditeľným a ľahko čitateľným, ľahko zrozumiteľným a presným spôsobom na priloženom štítku alebo obale a v prípade potreby v návode na použitie, ktorý je priložený k hračke. Na malých hračkách, ktoré sa predávajú bez obalu, sa priložia príslušné upozornenia priamo na ne.

Pred upozorneniami, či už v slovnej podobe alebo v podobe piktogramu, sa musí uviesť slovo „upozornenie“ alebo  „upozornenia“, aby spotrebiteľ pochopil charakter upozornení.

Upozornenia ovplyvňujúce rozhodnutie o kúpe hračky, napríklad upresňujúce minimálny a maximálny vek používateľov musia byť uvedené na spotrebiteľskom obale alebo iným spôsobom jasne viditeľné pre spotrebiteľa pred kúpou vrátane prípadov, ak sa kúpa uskutočňuje na internete, napríklad v e-shope.

Na hračkách, ktoré môžu byť pre deti vo veku do 36 mesiacov nebezpečné, je uvedené upozornenie, napríklad: „Nevhodné pre deti vo veku do  36 mesiacov“ alebo „Nevhodné pre deti do troch rokov“ alebo upozornenie vo forme grafiky.

Toto upozornenie sa nemusí uvádzať v prípade hračiek, ktoré sú vzhľadom na svoju funkciu, rozmery, charakteristiky a vlastnosti alebo iné závažné dôvody zjavne nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov.

Spôsob označenia je možné si vybrať – buď uvediete „Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov“ alebo „Nevhodné pre deti do troch rokov“ alebo piktogram.

Samotné upozornenie o veku je nedostatočné. Musí ho sprevádzať krátke uvedenie konkrétneho  nebezpečenstva, ktoré hrozí, ak hračku použijú deti vo veku do 36 mesiacov.

Najbežnejšie uvádzané upozornenie o osobitnom nebezpečenstve pre deti vo veku do 36 mesiacov je v dôsledku malých častí. Nebezpečenstvo sú malé časti a poškodenie je zadusenie.

Tieto upozornenia sú doplnené krátkou informáciou o osobitnom nebezpečenstve  vysvetľujúcom toto bezpečnostné opatrenie, ktorú možno uviesť v návode na použitie.

Poškodenie sa môže označiť použitím formulácií ako napríklad „Nebezpečenstvo zadusenia“ a „Nebezpečenstvo uškrtenia“, keďže sú bežne používané. Nikdy však nestačí označiť len samotné poškodenie (zadusenie, uškrtenie a pod.). V prípadoch, keď je dobre známe, aké poškodenie môže výrobok spôsobiť vzhľadom na svoje vlastnosti (napríklad, že „malé časti“ môžu spôsobiť zadusenie), stačí uviesť samotné nebezpečenstvo. Vždy je však dovolené uviesť nebezpečenstvo aj poškodenie (napr. „Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenia“). Ak existuje viac  ako jedno nebezpečenstvo, musí sa uviesť aspoň jedno zo základných.

Príklady:

  • Malé časti (zadusenie)
  • Dlhá šnúra – nebezpečenstvo uškrtenia
  • Malé loptičky – zadusenie

Je vyslovene zakázané nesprávne používanie upozornenia v prípadoch, keď je upozornenie v rozpore s predpokladaným použitím hračiek, ktoré je určené ich funkciou, rozmermi a charakteristikami. Ak je hračka  jasne určená pre deti vo veku do  3 rokov  v súlade s funkciami, rozmermi atď. (napríklad hrkálky, vypchaté mäkké hračky, hračky pre bábätká), použitie vekového upozornenia nie je dovolené. Ak sa dá dôvodne predpokladať, že rodičia alebo iné dozerajúce osoby by považovali hračku za určenú pre deti vo veku do 36 mesiacov pre jej funkcie, rozmery alebo charakteristiky, nie je dovolené používať upozornenie „nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov“ atď. Inými slovami, nie je dovolené obchádzať bezpečnostné požiadavky na tieto hračky jednoducho použitím upozornenia.

Pre rôzne kategórie hračiek existujú osobitné upozornenia, ktoré sa musia používať v presne stanovenom znení. Týka sa to napríklad hračiek na rozvíjanie pohybových aktivít, funkčných hračiek, chemických hračiek, korčúľ, vodných hračiek, hračiek v jedle, hračky na zavesenie na postieľku či detský kočík a ďalších.

Návod

Návody sú neodlučiteľnou súčasťou bezpečnosti hračky. Poskytujú informácie o tom, ako predchádzať vzniku neprijateľného rizika pre používateľa, poškodeniu hračky, jej poruche alebo neefektívnej funkčnosti, nie sú však určené na to, aby sa nimi vynahrádzali konštrukčné nedostatky. V návodoch na použitie, ktoré sú pripojené k hračkám, sa upriami pozornosť používateľov alebo ich dozoru na nebezpečenstvo a riziko poškodenia súvisiace s používaním týchto hračiek a na spôsoby, ako sa im možno predchádzať.

V slovenskom jazyku

Všetky informácie na hračkách a teda aj upozornenia a návody, musia byť v slovenskom jazyku. Nestačí, ak sú informácie v českom jazyku.

CE označenie

Špeciálnu pozornosť treba venovať CE označeniu. Výrobky, ktoré nespĺňajú definíciu hračky, nemôžu mať CE označenie. Takéto označenie je neoprávnené a bude sankcionované pri kontrole SOI.

Všetky hračky musia mať CE označenie. Označenie CE musí pozostávať z iniciál „CE“.

Ak je označenie CE zmenšené alebo zväčšené, musia sa dodržať proporcie stanovené na nákrese s mriežkou. Označenie CE musí mať výšku najmenej 5 mm.

Ak predávate hračky, dajte si pozor na falošné CE označenie. Ak sa CE označenie bude tvarom alebo veľkosťou odlišovať od predpísanej podoby, môžete dostať pokutu od SOI.

Problém s nesprávnym CE znakom býva najčastejšie pri dovoze hračiek z Číny, na ktoré výrobcovia umiestňujú na veľmi podobnú a veľmi zavádzajúcu značku „China Export“, ktorá vyvoláva dojem, že hračka spĺňa všetky náležitosti pre predaj v EÚ. Takéto označenie je však neplatné.

Pravá a falošná CE značka

Nebezpečné výrobky

Nezabudnite, že hračky určené pre deti do 36 mesiacov nesmú obsahovať malé časti a tie sa z nich skúšaním nesmú ani oddeľovať. Takéto hračky sú klasifikované ako nebezpečné výrobky a budú stiahnuté z predaja a ich predajca a distribútor bude pokutovaný.

Tip: Predávate detské postieľky? Dajte si pozor na tie nebezpečné.

SOI kontroly

Na čo sa zameriava Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole hračiek?

SOI pri kontrole dáva pozor najmä hore uvedené povinnosti – či má hračka správne CE označenie, či je označená výrobcom a jeho adresou, či je označená dovozcom a jeho adresou, či sú na hračke identifikačné údaje a či sú upozornenia a návody v slovenčine.

SOI robieva na overenie bezpečnosti aj odobratie vzoriek, najmä hračky vyrobené z mäkčeného PVC (bábiky, zvieratká). Pri týchto hračkách, najmä dovezených z Číny, býva problém v nadlimitnom množstve nebezpečných ftalátov.

Ďalej sa kontrolujú hračky ako sú hrkálky, skladačky, triediče  tvarov a mäkké textilné hračky, či sa skúšaním oddelia malé časti, ktoré predstavujú riziko zadusenia.

V prípade takýchto nebezpečných hračiek SOI pokutuje nielen predajcu, ale dopátra sa až k dovozcovi či výrobcovi a postihnutie neminie ani jeho.