• Home
 • Povinnosti
 • Predaj výživových doplnkov (aj cez internet) – vaše povinnosti

Predaj výživových doplnkov (aj cez internet) – vaše povinnosti

By on 13 novembra, 2022 0 3519 Views

Predávate výživové doplnky v kamennej predajni alebo v e-shope? Aké máte povinnosti? Ako musia byť označené výživové doplnky? Kde všade sa musíte registrovať? Akú sú povinné údaje?

Čo je výživový doplnok

Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncertovanými zdrojmi živín (napr. vitamínov a minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii).

Môžu sa predávať v dávkovanej forme (kapsuly, pastilky, tablety, piluly, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek alebo podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách).

Do kategórie výživových doplnkov nepatria bežné potraviny, ako napr. nápoje a iné potraviny obohatené určitými zložkami, ako sú vitamíny, minerálne látky, rastlinné zložky, nepatria sem ani potraviny na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely.

Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné.

Výživový doplnok, doplnok stravy alebo potravinový doplnok? Niekedy sa tieto pojmy zamieňajú, ale je medzi nimi rozdiel. Potravinový doplnok je výživová látka s významným biologickým účinkom, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, špecifické mastné kyseliny a iné, ktoré sú zámerne pridávané do potraviny v procese výroby. Potravinový doplnok sa niekedy označuje ako doplnok stravy. A aký je rozdiel medzi potravinovým doplnkom a výživovým doplnkom? Je to jednoduché – potravinový doplnok je len jednou z látok, ktoré sú obsiahnuté vo výživovom doplnku. Potravinový doplnok je teda len látka, ktorá sa pridáva do potraviny či výživového doplnku, nie výsledným produktom. Doplnok stravy je nesprávne označenie výživového doplnku. Produkty v e-shope či obchode teda označujte správnym termínom výživové doplnky.

Označenie výživových doplnkov

Okrem štandardných povinných údajov, ktorými musia byť označené bežné potraviny, výživový doplnok musí byť označený aj týmito údajmi:

 • slová „výživový doplnok“,
 • názov kategórie živín alebo látok, ktoré charakterizujú výživový doplnok alebo označenie podstaty týchto živín alebo látok,
 • odporúčaná denná dávka výživového doplnku,
 • upozornenie, že odporúčaná denná dávka sa nesmie prekračovať,
 • upozornenie, že výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy,
 • upozornenie, že výživový doplnok sa musí uskladňovať mimo dosahu malých detí.

Množstvo živín alebo látok s výživovým či fyziologickým účinkom sa musí uvádzať v označení ako číselná hodnota.

Množstvo živín alebo iných deklarovaných látok vyjadrených na dávku výživového doplnku musia byť totožné s odporúčanou dennou dávkou vyjadrenou v označení.

Informácia o vitamínoch a minerálnych látkach vo výživovom doplnku musí byť vyjadrená aj ako percentuálny podiel z referenčných hodnôt pre vitamíny a minerálne látky – je možné vyjadriť aj v grafickej forme.

Deklarované hodnoty na obale sa vyjadrujú ako priemerné hodnoty živín alebo látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom získané analýzou príslušného výživového doplnku výrobcom.

Uvedené informácie musia byť umiestnené na obale výživového doplnku, ale aj pri pri predaji na diaľku – teda pri predaji výživových doplnkov v e-shope.

Pozor na uvádzanie liečivých účinkov

Výživové doplnky nie sú lieky, neslúžia na liečbu a preto je pri nich zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Zakazuje to Výnos č. 16826/2007 – OL:

Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby alebo vyliečenia ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.

Pri označovaní, ponúkaní a reklame výživových doplnkov sa nesmie uvádzať ani žiadna informácia, ktorá tvrdí alebo vzbudzuje dojem, že vyvážená a rozmanitá strava neposkytuje vo všeobecnosti primerané množstvo živín.

Povinná registrácia výživových doplnkov

Každý výživový doplnok, ktorý sa predáva na Slovensku, by mal byť registrovaný v databáze výživových doplnkov. Povinnosť registrácie má výrobca, dovozca alebo distribútor. Tí sú zodpovední aj za bezpečnosť výživového doplnku a všetkých látok v ňom obsiahnutých.

Ak výživové doplnky nakupujete od slovenského výrobcu alebo slovenského dodávateľa, potom registračnú povinnosť má tento váš dodávateľ. Pri nákupe výživových doplnkov si žiadajte registračné číslo a overte si registráciu v databáze.

...

 

Predaj výživových doplnkov v e-shope

Zákon o potravinách 152/1995 ukladá predajcom výživových doplnkov cez internet konkrétne povinnosti.

Ak predávate výživové doplnky v e-shope, potom musíte:

 • mať registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe ako potravinársky podnik,
 • rovnakú registráciu musíte mať aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva,
 • mať vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky od regionálneho úradu verejného zdravotníctva (tzv. „schválenie od hygieny“),
 • zverejniť v e-shope obchodné meno a miesto podnikania, telefonický a e-mailový kontakt, IČO,
 • pri výživovom doplnku uvádzať v eshope jeho názov a cenu,
 • uvádzať v e-shope dodacie podmienky, poštovné, platobné a obchodné podmienky,
 • predávať len registrované výživové doplnky.

Nesmiete ponúkať v e-shope výživové doplnky, ktoré nie sú bezpečné. Nesmiete ich klamlivo označiť alebo ponúkať klamlivým spôsobom. Nesmiete ponúkať výživové doplnky neznámeho pôvodu. Nesmiete predávať výživové doplnky po dátume spotreby.

Všetky údaje pri výživovom doplnku musia byť uvedené v slovenčine.

Skladovanie výživových doplnkov

Aj pri predaji výživových doplnkov platí, že ich musíte zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota. To platí aj pri skladovaní výživových doplnkov, ktoré predávate v e-shope. Musíte zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. Ďalej musíte kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel. Tiež musíte dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené výrobcom.

Preprava výživových doplnkov

Ak zabezpečujete prepravu výživových doplnkov – pri ich dovoze, prevoze či distribúcii, tak musíte zabezpečiť ich prepravu v spôsobilých a vhodne vybavených dopravných a paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita. Musíte dbať na čistotu dopravných a paletizačných prostriedkov a vykonávať ich dezinfekciu. Pri preprave môžete používať len také dopravné a paletizačné prostriedky, ktorých steny a ostatné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú z nekorodujúceho materiálu a ani inak negatívne neovplyvňujú bezpečnosť alebo kvalitu potravín a sú hladké, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. Musíte tiež zabezpečiť účinnú ochranu prepravovaných výživových doplnkov pred hlodavcami, vtákmi, hmyzom, prachom a iným znečistením a prepravovať ich za takých podmienok, aby sa v priebehu prepravy nezvýšila alebo neznížila ich teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu.

Ďalšie povinnosti v e-shope

Pri predaji výživových doplnkov v e-shope (aj kamennej predajni) ste zodpovední za ich bezpečnosť a kvalitu. Musíte vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie.

Nesmiete meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení.

Musíte zabezpečiť, aby pri predaji a preprave bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru.

Musíte ďalej uchovávať výživové doplnky pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

Hygiena

Ak predávate výživové doplnky v kamennej predajni alebo aj v e-shope, máte aj tieto povinnosti:

 • zabezpečiť školenie o hygiene pre zamestnancov, ktorí manipulujú s výživovými doplnkami,
 • všetci zamestnanci musia mať odbornú spôsobilosť (hygienické minimum),
 • všetci zamestnanci musia mať zdravotnú spôsobilosť (zdravotný preukaz).